Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 22/04/2015 - 15:21

Thông báo V/v tổ chức rà soát chương trình đào tạo, lập kế hoạch và tổ chức học tập.
Số: 48/CV-QLĐT ngày 17/04/2015

Kính gửi:     - Hội đồng khoa học và đào tạo các khoa

- Trưởng các khoa

- Trưởng các bộ môn

 

Căn cứ Thông báo số 284/TB-HVTC ngày 31/3/2015 của Giám đốc Học viện về kết luận giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2014-2015;
          Căn cứ Tờ trình Giám đốc Học viện số 47/ttr-QLĐT ngày 16/4/2015, Ban Quản lý đào tạo thông báo như sau:

1. Tổ chức rà soát, bổ sung chương trình đào tạo hệ chính quy:

 Tổ chức rà soát chương trình đào tạo thứ nhất của tất cả các chuyên ngành bắt đầu từ tháng 5/2015.

Để chuẩn bị cho công tác rà soát các chương trình đào tạo theo kế hoạch, Ban Quản lý đào tạo đề nghị Quý Khoa/Bộ môn nghiên cứu và thực hiện theo các bước:

- Bước 1: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải thay đổi, cải tiến chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…);

- Bước 2: Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo;

- Bước 3: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa xem xét, có ý kiến.

- Bước 4: Sau khi HĐ khoa học và đào tạo của khoa có ý kiến, gửi về Ban QLĐT để tổ chức lấy ý kiến giảng viên, sinh viên đã tốt nghiệp, cán bộ, đơn vị sử dụng lao động. Ban QLĐT tổng hợp ý kiến gửi về Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTĐT và trình Giám đốc Học viện ban hành CTĐT sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng khoa học các khoa  gửi  văn bản về Ban Quản lý đào tạo (P307-đ/c Hà) trước ngày 15/5/2015 hoặc email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com  để tổng hợp báo cáo.

          2. Tổ chức cho sinh viên có nguyện vọng học, thi lại các học phần/môn học vào kỳ học phụ

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên có cơ hội được học lại, học cải thiện điểm, học bù, thi lại các học phần/môn học, Học viện tổ chức học kỳ phụ dự kiến bắt đầu từ 15/7 đến 31/7 hàng năm. Trên cơ sở căn cứ vào kết quả đăng ký học của sinh viên; khả năng đáp ứng nhu cầu (có mẫu 01 đăng ký kèm theo), Học viện sẽ cân đối kế hoạch và lập lịch học cho kỳ học phụ theo quy định hiện hành.

          Các ý kiến đóng góp được gửi bằng văn bản về Ban Quản lý đào tạo (P307-đ/c Hà) trước ngày 6/5/2015 hoặc địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com

3. Bố trí kế hoạch, thời khóa biểu theo giờ đứng lớp

Trước đây, trong thời gian chuyển giao đào tạo từ niên chế sang tín chỉ, Học viện thực hiện lập kế hoạch có bố trí giờ đứng lớp và giờ theo kế hoạch. Để thuận tiện cho việc quản lý và thống nhất theo quy định tín chỉ, được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, Ban QLĐT lập kế hoạch không bố trí theo giờ  kế hoạch mà bố trí giờ đứng lớp bằng giờ theo tín chỉ và có tính đến thời gian dự phòng, cụ thể:

 

TT

Số tín chỉ (TC)

Giờ lý thuyết

Giờ thực hành

Giờ lý thuyết đứng lớp

1

1 TC lý thuyết

15

 

15

3

2 TC lý thuyết

30

 

30

4

3 TC lý thuyết

45

 

45

5

4 TC lý thuyết

60

 

60

6

1 tín chỉ thực hành

-

30

30

Mẫu đăng ký

Số lần đọc: 140
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà