Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 30/07/2021 - 9:29

Thông báo tài liệu mới tháng 7/2021

STT Tên sách Tác giả TTXB Tóm tắt
1 Nhập môn Quản lý rủi ro tài chính / Nguyễn Trọng Cơ H.TC, 2021. Cung cấp kiến thức cơ bản nhất về quản lý rủi ro tài chính như: lợi nhuận, rủi ro, quản lý rủi ro theo mô hình định giá tài sản vốn, mô hình chênh lệch giá, quản lý rủi ro danh mục trái phiếu...giúp bạn đọc tham khảo và học tập về lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính.
2 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội : Nguyễn Thủy Hạnh Mai H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ và công ty chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
3 Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh : Trần Thị Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh
4 Công khai, minh bạch ngân sách nhà nước ở Việt Nam : Phương Hồng Hoa H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công khai ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công khai, minh bạch ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao công khai, minh bạch ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới
5 Tổ chức công tác kế toán tại Truyền hình công an nhân dân : Nguyễn Kim Chi H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Truyền hình công an nhân dân
6 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế : Tường Thị Thu Hằng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế
7 Kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu : Lê Thị Minh Nhật H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu
8 Cơ chế, quản lý và điều hoà vốn tập trung tại Ngân hàng thương maị cổ phần Đông Nam Á : Nguyễn Thành Công H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý vốn tại ngân hàng thương maị cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và điều hoà vốn tập trung tại Ngân hàng thương maị cổ phần Đông Nam Á. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp quản lý và điều hoà vốn tập trung tại Ngân hàng thương maị cổ phần Đông Nam Á trong thời gian tới
9 Quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện : Đỗ Mạnh Thắng H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất do kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện
10 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện : Nguyễn Đức Tân H., 2019. Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện
11 Mở rông hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Ngoại thương Lào giai đoạn 2020 - 2025 : CHANTHALANGSY Thavady H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng mở rông hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Ngoại thương Lào giai đoạn 2020 - 2025. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp quản lý mở rông hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Ngoại thương Lào trong thời gian tới
12 Quy trình kiểm toán nợ phải thu của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện : Đỗ Vân Anh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện
13 Hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Lào chi nhánh Thủ đô Viêng Chăn : SOURIGNAVONG Amata H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Lào chi nhánh Thủ đô Viêng Chăn. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp quản lý mở rông hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Lào chi nhánh Thủ đô Viêng Chăntrong thời g
14 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Việt : Nguyễn Hồng Hạnh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Việt
15 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm : Nhữ Thị Hạnh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm
16 Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP An Bình : Nguyễn Mai Quyên H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP An Bình giai đoạn 2016 - 2018. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP An Bình trong thời gian tới
17 Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc II : Trịnh Tự Dần H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc II. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển cho vay đốivới doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới
18 Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh : Cáp Tuấn Anh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2018. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong thời gian tới
19 Phát triển hoạt động cho vay đói với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương : Nguyễn Thị Huyền H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) - chi nhánh Hải Dương. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng BIDV - chi nh
20 Mở rông hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đàu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tuyên Quang : Trần Thuý Nga H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng mở rông hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đàu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2018. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp quản lý mở rông hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMC
21 Quản lý hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Vĩnh Long : Lưu Hoàng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2017. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Vĩnh Long trong thời
22 Quản lý hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long : Nguyễn Thị Kim Khuyến H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng mở rông hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2018. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp quản lý mở rông hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Th
23 Thẩm định dự án cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Thanh Hoá : Lê Đình Thịnh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dự án cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng thẩm định dự án cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Thanh Hoá. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp quản lý dự án cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn trong thời gian tới
24 Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh khu Công nghiệp Hải Dương : Nguyễn Văn Côn H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh khu Công nghiệp Hải Dương. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại c
25 Chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh khu Công nghiệp Quế Võ : Nguyễn Viết Khoa H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh khu Công nghiệp Quế Võ giai đoạn 2016 - 2018. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương
26 Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung : Phan Thị Thuy Thuỷ H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
27 Chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VIETINBANK Bắc Kan : Hoàng Thị Huyền Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VIETINBANK Bắc Kan. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VIETINBANK Bắc Kan trong thời gian tới
28 Chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành : Phạm Trung Kiên H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành trong thời gian qua. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Và Phát triển V
29 Chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân : Bạch Nguyễn Hoài Anh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2018. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh T
30 Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Thanh Tri - Hà Nội : Hoàng Thị Kiều Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu và quản lý thu Bảo hiểm xă hội. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Thanh Tri - Hà Nội. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thu bảo hiểm xã hội tại địa phương trong thời gian tới
31 Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Nguyễn Thị Bích Hạnh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu và quản lý thu Bảo hiểm xă hội . Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
32 Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Đỗ Sơn Ân H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu và quản lý thu Bảo hiểm xă hội. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tron
33 Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát Ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định : Doăn Thị Thu Hà H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thanh tra, giám sát ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra, giám sát Ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát Ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước góp phần làm ổn định tiền tệ, tạo điều ki
34 Phân tích báo cáo tàì chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội : Nguyễn Thị Tuyết H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng báo cáo tàì chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội trong thời gian tới
35 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Xây dựng Vinh Phú : Phạm Thị Minh Ngọc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty TNHH Xây dựng Vinh Phú. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Xây dựng Vinh Phú trong thời gian tới
36 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng số 12 : Bùi Đăng Quang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng số 12. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
37 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG : Nguyễn Việt Hoàng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần phần Đầu tư và Thương mại TNG giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần phần Đầu tư và Thương mại TNG trong thời gian tới
38 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần phát triển Vật liệu xây dựng mới Thành Đông : Nguyễn Thị Quỳnh Nga H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính Công ty cổ phần phát triển Vật liệu xây dựng mới Thành Đông 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trong thời gian tới
39 Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai : Ngô Việt Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2015 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trong thời gian tới
40 Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ : Nguyễn Tiến Dũng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ . Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trong thời gian tới
41 Phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội : Hoàng Thị Thu Dung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) - chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để phát triển hoạt động cho vay tại Ngân hàng BIDV trong thời gian tới
42 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Khai thác Khoáng sản Vũ Bình : Nguyễn Diệu Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần phần Đầu tư Thương mại và Khai thác Khoáng sản Vũ Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
43 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) : Bùi Thanh Tùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI). Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
44 Tình hình tài chính tại công ty TNHH Hải Hà- KOTOBUKI : Nguyễn Phương Hằng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty TNHH Hải Hà- KOTOBUKI. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
45 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội : Trương Thị Nga H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
46 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô : Nguyễn Quốc Hưng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
47 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đạt Phương : Hà Quỳnh Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Đạt Phương giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
48 Tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đầu tư và Du lịch Thắng Lợi : Hoàng Ngọc Thảo Uyên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đầu tư và Du lịch Thắng Lợi. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
49 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận : Vũ Thị Hương Trà H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giai đoạn 2017 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
50 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá : Lê Trung Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
51 Phân tích tài chính tại doanh nghiệp trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam : Phạm Hoàng Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại doanh nghiệp trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Ngân hàng trong thời gian tới
52 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 : Vũ Ngọc Giang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
53 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ban quản lý dự án hạ tầng 2 thuộc Tổng công ty hạ tầng mạng-Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam : Thành Như Tuyết H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ban quản lý dự án hạ tầng 2 thuộc Tổng công ty hạ tầng mạng - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
54 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm viễn thông quốc tế Mobifone thuộc Tổng công ty viễn thông Mobifone : Trần Thị Thanh Dung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm viễn thông quốc tế Mobifone thuộc Tổng công ty viễn thông Mobifone
55 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép và vật tư công nghiệp SIMCO : Nguyễn Ngọc Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép và vật tư công nghiệp SIMCO
56 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gốm xây dựng Cẩm Thanh : Đặng Thị Thu Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gốm xây dựng Cẩm Thanh
57 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện : Nguyễn Đình Hiếu H., 2018. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện
58 Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti TNHH DELOITTE Việt Nam thực hiện : Nguyễn Thị Thảo Anh H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam thực hiện
59 Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Hà : Trần Thị Thu Yến H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Hà. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
60 Tình hình tài chính tại công ty TNHH GREMANN Việt Nam : Trần Ngọc Long H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần TNHH GREMANN Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
61 Tình hình tài chính tại công ty Xây dựng Phú Hưng : Phạm Quang Hưng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty Xây dựng Phú Hưng. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
62 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần VIGLACERA Hạ Long : Nguyễn Thị Chi H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần VIGLACERA Hạ Long. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
63 Chất lượng kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Ninh Bình : Nguyễn Trung Thực H., 2019. Khái quát hóa lý luận chung về hệ thống kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mạitrong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội của Ngân hàng Quân đội chi nhánh Ninh Bình
64 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA) thực hiện : Hồ Thị Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.
65 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp YBM : Lê Thu Phương H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp YBM
66 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh : Nguyễn Thu Hiền H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở tài chính tỉnh Quảng Ninh
67 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện mắt tỉnh Phú Thọ : Nguyễn Khánh Linh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và bệnh viện công lập nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện mắt Phú Thọ
68 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án Đầu tư tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt : INTHILATH Thatsanalone H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định dự án và chất lượng thẩm định dự án Đầu tư tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định dự án Đầu tư tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thẩm định dự án Đầu tư tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt trong thời gian tới
69 Chất lượng thẩm định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân : Hoàng Thị Ngọc Oanh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định dự án và chất lượng thẩm định dự án tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân
70 Thẩm định tín dụng các dự án Đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Lào : CHANTHABOUN Khanmaly H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định dự án và chất lượng thẩm định dự án Đầu tư tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định tín dụng các dự án Đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Lào giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thẩm định tín dụng các dự án Đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Lào trong thời gian t
71 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vàng bạc đá quý Đông Đô : Trần Tiến Đạt H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vàng bạc đá quý Đông Đô. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ
72 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải : Vũ Thị Thanh Thảo H., 2019. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doang nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải
73 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư kim khí số 03 : Lê Thị Thanh Hoa H., 2019. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doang nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư kim khí số 03
74 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh An : Thái Thị Bích Hằng H., 2019. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh An
75 Chất lượng thẩm định tài chính dự án Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á : Vũ Thu Thuỷ H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định dự án và chất lượng thẩm định dự án Đầu tư tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định tài chính dự án Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thẩm định tài chính dự án Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong thời gian tới
76 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nhất Linh : Nguyễn Việt Anh H., 2019. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nhất Linh
77 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Trường Sơn : Lê Thanh Hằng H., 2019. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Trường Sơn
78 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Thanh Hóa : Lê Thị Ngọc Huyền H., 2019. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Thanh Hóa
79 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam : Trần Anh Quang H., 2019. Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất. Khảo sát, đánh giá và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng mức độ áp dụng kế toán quản trị chi phí mội trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Đề xuất các giải pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường t
80 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Trường đại học sư phạm trọng điểm : Lê Thị Mỹ Huyền H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường đại học sư phạm Hà Nội và Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
81 Tổ chức công tác kế toán tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia : Nguyễn Thị Lan H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
82 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trụ sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam : Phạm Thị Huệ H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trụ sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
83 Tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế môi trường lao động công thương : Phan Thị Thuận H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế môi trường lao động công thương
84 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn INOAC Việt Nam : Vũ Thị Minh Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn INOAC Việt Nam
85 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng : Lê Thị Phương Duy H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng
86 Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương : Nguyễn Diệu Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam-chi nhánh Chương Dương giai đoạn 2016-2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần
87 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ti trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Nutricare : Phan Thị Cẩm Tú H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ti trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Nutricare
88 Quy trình kiểm toán tiền lương, nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn NEXIA thực hiện : Lê Nhật Anh H., 2019. Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán tiền lương, nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn NEXIA thực hiện
89 Hoàn thiện kế toán thu chi tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Đông Anh : Nguyễn Thị Minh Thu H., 2019. Trình bày lý luận chung về kế toán thu - chi tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán thu chi tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Đông Anh
90 Sử dụng công cụ kế toán để tăng cường kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn : Bùi Thị Như Quỳnh H., 2019. Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội và sử dụng công cụ kế toán để kiểm soát chi bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Sóc Sơn
91 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Hải Phòng : Mai Thị Thu Hà H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Hải Phòng
92 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương : Nguyễn Văn Huy H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương
93 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần sản xuất thương mại Đa Liên : Đàm Thị Hiền H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần sản xuất thương mại Đa Liên
94 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa : Hà Thị Thùy Dung H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
95 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên du lịch công đoàn Hà Nội : Nguyễn Thị Mai Phương H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên du lịch công đoàn Hà Nội. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thi
96 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần thương mại và dịch vụ Thành Gia : Bùi Trà My H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần thương mại và dịch vụ Thành Gia
97 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn Thoa Thịnh : Nguyễn Thành Long H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn Thoa Thịnh
98 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch : Nguyễn Thị Lê H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao d
99 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng : Nguyễn Quỳnh Nga H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng
100 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin : Vũ Thị Thanh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
101 Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty 36-Công ty cổ phần : Đỗ Thị Dung H., 2019. Hê thống hóa lý luận chung về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty 36 - Công ty cổ phần
102 Lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Quảng Ninh : Doãn Thị Khánh Trinh H., 2019. Hê thống hóa lý luận chung về lập và trình bày báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và trình báo cáo tài chính Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Quảng Ninh
103 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong công tác thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Hải Dương : Trần Thị Anh Chung H., 2019. Khái quát hóa về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong công tác thanh tra thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong công tác thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Hải Dương.
104 Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ASCO thực hiện : Nguyễn Thị Hậu H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ASCO thực hiện
105 Quy trình kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán BDO thực hiện : Nguyễn Quốc Hùng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán BDO thực hiện.
106 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Ngọn lửa thần : Tô Minh Sơn H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong Công ty cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Ngọn lửa thần
107 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa : Chu Quý Dương H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và bệnh viện công lập nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
108 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ huy động vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần tại địa bàn Hà Nội : Nguyễn Hạnh Linh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng thương mại cổ phần. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ huy động vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
109 Thẩm định đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long : Bùi Thị Nguyệt Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định dự án và chất lượng thẩm định đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thẩm định đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nh
110 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La : Tạ Hoàng Thái Thịnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đén năm 2020, định hướng đến nă
111 Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : Bùi Thị Thu Trâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn
112 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Năng lượng nguyên tử : Ngô Mai Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Năng lượng nguyên tử. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Năng lượng nguyên tử trong thời gian tới
113 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội : Trần Thị Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội trong thời gian tới
114 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội : Bùi Ngọc Quỳnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
115 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình : Hoàng Đức Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong thời gian tới
116 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang : Nguyễn Hình Minh Đức H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ quan chuyên môn trự
117 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long : Nguyễn Thị Hồng Trang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long trong thời gian tới
118 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long : Bùi Thúy Oanh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long trong thời gian tới
119 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang : Đinh Thế Quyền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Hà Giang trong thời gian tới
120 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục quận Kiến An thành phố Hải Phòng : Trần Đạt H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục quận Kiến An thành phố Hải Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục quận Kiến An trong thời gian
121 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện ĐăK Song, tỉnh Đăk Nông : Trần Thanh Nghiêm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện ĐăK Song, tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện ĐăK Song, tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới
122 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại văn phòng tỉnh ủy Đăk Lăk : Vũ Thị Hồng Thúy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại văn phòng tỉnh ủy Đăk Lăk. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại văn phòng tỉnh ủy Đăk Lăk trong thời gian tới
123 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho quản lý hành chính của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk : Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho quản lý hành chính của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2015 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho quản lý hành chính c
124 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước ở tỉnh Hà Giang : Nguyễn Hải Dương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước ở tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước ở tỉnh Hà Giang trong
125 Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp : Trần Hữu Tài H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ b
126 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Công an tỉnh Đồng Tháp : Nguyễn Minh Tiến H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Công an tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Công an tỉnh
127 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp : Nguyễn Hoàng Hải H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của t
128 Quản lý chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính, tỉnh Đăk Lăk : Lê Ngọc Ánh Dương. H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính, tỉnh Đăk Lăk. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính, tỉnh Đăk Lăk trong thời gian tới
129 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại chi cục Thủy lợi Phú Thọ : Bùi Hoàng Dũng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại chi cục Thủy lợi Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ng
130 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cấp tỉnh ở tỉnh Thái Bình : Hoàng Minh Tiến H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cấp tỉnh ở tỉnh Thái Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cấp tỉnh ở tỉnh Thái Bình t
131 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cho xây dựng Nông thôn mới tại sở tài chính Yên Bái : Đõ Mạnh Huy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cho xây dựng Nông thôn mới tại sở tài chính Yên Bái. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cho xây dựng Nông thô
132 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên : Lê Thanh Lâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên trong thời gian tới
133 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Phúc Thọ, Hà Nội : Phạm Thanh Thúy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Phúc Thọ, Hà Nội trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Phúc Thọ, Hà Nội trong thời g
134 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông : Hoàng Văn Dục H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đăk Glong, tỉnh Đăk N
135 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng : Nguyễn An Khương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Châu Thành, tỉnh Sóc T
136 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua văn phòng kho bạc nhà nước Đăk Lăk : Mai Xuân Thanh Thuận H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân nhà nước qua văn phòng kho bạc nhà nước Đăk Lăk. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua văn phòng kho bạc nhà nước Đăk Lăk trong thời gian tới
137 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuyên Quang : Cấn Thùy Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuyên Quang. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuyên Quang trong thờ
138 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách tỉnh qua kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc : Trần Thu Thảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi từ nguồn ngân sách tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách tỉnh qua kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách tỉnh qua kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc trong thời gi
139 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh : Nguyễn Thị Dung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà n
140 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách cấp tỉnh tại kho bạc nhà nước Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng : Hồ Hùng Thái H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi từ nguồn ngân sách tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách cấp tỉnh tại kho bạc nhà nước Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách cấp tỉnh tại kho bạc nhà
141 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc : Nguyễn Văn Hoàng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc
142 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Kho bạc nhà nước Hải Dương trong điều kiện vận hành TABMIS : Nguyễn Lê Linh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ngân sách nhà nước trong điều kiện vận hành TABMIS. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Kho bạc nhà nước Hải Dương trong điều kiện vận hành TABMIS
143 Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Nam Định : Ninh Thị Dinh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Nam Định
144 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh : Nguyễn Thu Hiền H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh
145 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đông Hiệp : Nguyễn Thị Thảo Nguyên H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đông Hiệp
146 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ti cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thái Dương : Vũ Thị Sâm H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ti cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thái Dương
147 Hoàn thiện công tác kế toán tại Kho bạc nhà nước Nam Trực trong điều kiện áp dụng phần mềm TABMIS : Nguyễn Phương Thảo H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ngân sách nhà nước trong điều kiện vận hành TABMIS. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Kho bạc nhà nước Nam Trực trong điều kiện vận hành TABMIS
148 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xi măng Sông Lam : Phùng Thế Anh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xi măng Sông Lam
149 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Đạt : Nguyễn Bích Diệp H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Đạt
150 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long : Phan Thị Diệu Linh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long
151 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường : Nguyễn Văn Hoạt H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường
152 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ti trách nhiệm hữu hạn bất động sản HOUSINCO : Nguyễn Thị Thu Hà H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ti trách nhiệm hữu hạn bất động sản HOUSINCO
153 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai : Hoàng Thị Thu Hương H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và bệnh viện công lập nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai
154 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dinh dưỡng Việt Tín : Nguyễn Phương Thảo H., 2019. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dinh dưỡng Việt Tín
155 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần Sông Mã : Nguyễn Thị Nhung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần Sông Mã
156 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông : Hoàng Anh Văn H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông
157 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti 36.67- thuộc Tổng công ti 36 : Nguyễn Văn Đại H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti 36.76 - thuộc Tổng công ti 36
158 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần tập đoàn công nghệ Thiên Sơn : Nguyễn Thị Thu Hằng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần tập đoàn công nghệ Thiên Sơn
159 Cẩm nang pháp luật về phòng, chống ma tuý học đường /   H. : Công an nhân dân, 2020. Nhận thức chung về ma tuý, tệ nạn và tác hại của ma tuý, nhận diện tình trạng nghiện ma tuý và cách phòng, tránh; nhóm các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và cách phòng, tránh; trách nhiệm của học sinh, sinh viên, gia đình và nhà trường trong phòng chống ma tuý và một số văn bản pháp luật quy định về công tác phòng chống ma tuý
160 Điệp viên Ares tự thuật / Trần Đông A H. : Công an nhân dân, 2020.  
161 Nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác /   H. : Công an nhân dân, 2020. Giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tiêu biểu trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động xã hội
162 Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư : Đặng Tuấn Anh H. : Công an nhân dân, 2020. Trình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tình hình, đặc điểm và tính chất hoạt động của các dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; nhận xét, đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm
163 Xây dựng người thanh niên công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ /   H. : Công an nhân dân, 2020. Gồm các bài viết định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thanh niên, qua đó xây dựng thế hệ thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì dân phục vụ
164 Văn hoá ứng xử của người Cảnh sát nhân dân : Nguyễn Hải Lâm H. : Công an nhân dân, 2020. Trình bày nhận thức chung về văn hoá giao tiếp, ứng xử; văn hoá giao tiếp, ứng xử của người cảnh sát nhân dân và những tình huống cụ thể trong giao tiếp, ứng xử của người cảnh sát nhân dân
165 Theo dấu chân cảnh sát điều tra /   H. : Công an nhân dân, 2020. Tập hợp một số bài viết về những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại niềm tin yêu cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời trang bị thêm tri thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó biết cách phòng tránh cho bản thân và gia đình
166 An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Phan Công Chính H. : Công an nhân dân, 2020. Trình bày những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển đảo Việt Nam, đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời gian tới
167 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư Vân Phú - Invest : Nguyễn Thị Hồng Nhung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư Vân Phú - Invest. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
168 Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần thiết bị Gốm Sứ và Khuôn ép Foshan : Lê Thị Quỳnh Châu H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần thiết bị Gốm Sứ và Khuôn ép Foshan giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
169 Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn : Nguyễn Thúy Bình H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
170 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Ô Tô TMT : Nguyễn Trung Bắc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Ô Tô TMT giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
171 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh : Phạm Phương Dung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
172 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Tổng Công ty May Hòa Thọ : Hoàng Thị Giang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Tổng Công ty May Hòa Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới
173 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Lữ hành quốc tế Kim Liên : Phạm Thị Tuyết Nhung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Lữ hành quốc tế Kim Liên. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
174 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang : Ngô Mai Chinh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
175 Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, Bộ quốc phòng : Đặng Thanh Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, Bộ quốc phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại trung tâm trong thời gian tới
176 Quản trị huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn : Đặng Minh Huy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản trị huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Ch
177 Chính sách tài khóa ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam : Phạm Thị Thu Hà H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chính sách tài khóa và lạm phát, làm rõ kênh tác động giữa chính sách tài khóa đến lạm phát. Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách tài khóa ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chính sách tài khóa điều tiết lạm phát một cách hiệu quả
178 Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay : Nguyễn Đức Phú H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quá trình tái sản xuất ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
179 Giải pháp xóa đói giảm nghèo giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh : Thạch Ngọc Cường H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về xóa đói giảm nghèo . Phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp xóa đói giảm nghèo giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thời gian tới.
180 Phát triển nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Vĩnh Long : Dương Kiện Thức H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Phát triển nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Vĩnh Long trong thời
181 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Chí Linh, tỉnh Hải Dương : Nguyễn Ngọc Thúy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Chí Linh, tỉnh Hải Dư
182 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội : Đào Thị Hiền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội trong thời
183 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua kho bạc nhà nước Phúc Thọ, Hà Nội : Võ Thị Hằng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua kho bạc nhà nước Phúc Thọ, Hà Nội trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc
184 Quản lý chi ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ Quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình : Phạm Đức Thắng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ Quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ Quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình trong th
185 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ : Vũ Thanh Hoa H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam -
186 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á : Võ Trà My H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mạicổ phần Bắc Á. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mạicổ phần B
187 Hoạt động quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí : Đào Hữu Nghĩa H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Chúng khoán Dầu khí. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Chúng khoán Dầu khí
188 Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Hải Dương : Trần Thị Thu Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Hải Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Hải Dương
189 Phát triển cho vay khách hàng ngoài hệ thống tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây : Hoàng Thị Hồng Hạnh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng ngoài hệ thống tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng ngoài hệ thống tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây trong thời gian tới
190 Tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên : Nguyễn Thị Thúy Hằng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính đối với Bệnh viện công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại bệnh viện theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm
191 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành : Cù Thúy Hoa H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi n
192 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long : Cao Thị Nguyệt Thu H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long trong t
193 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy : Lê Na H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy tro
194 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng : Phạm Thị Phượng H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doa
195 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa dầu quân đội : Phan Hải Quyên H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa dầu quân đội. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doan
196 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long : Đặng Thị Lan Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi n
197 Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần Traphaco : Nguyễn Hoàng Anh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần Traphaco
198 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình : Lê Văn Thành H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình trong t
199 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đông : Phạm Thị Diệu Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đông. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đông t
200 Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần CONFITECH Đông Á : Nguyễn Văn Huế H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ti cổ phần CONFITECH Đông Á
201 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long : Trần Thị Kim Huệ H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long trong
202 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam : Trần Thị Huyền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới
203 Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng : Phan Thanh Tùng H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa thương mại Thái Hưng. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả k
204 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam : Vũ Thùy Dương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới
205 Hoàn thiện phân tích báo cáo tàì chính khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy : Hoàng Thị Minh Huyền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính của khách hàng vay vốn trong các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác phân tích báo cáo tàì chính của khách hàng doanh nghiệp để làm cơ sở phê duyệt cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển - chi nhánh Cầu Gi
206 Phát triển dịch vụ bán lẻ thông qua ứng dụng công nghệ số tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm : Nguyễn Thị Thùy Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ thông qua ứng dụng công nghệ số tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ thông qua ứng dụng công nghệ số tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt N
207 Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn UHYACA : Lê Văn Tuấn H., 2019. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn UHYACA thực hiện.
208 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở giao thông vận tải Hải Dương : Phạm Thị Hải Hà H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở giao thông vận tải Hải Dương
209 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội : Nguyễn Tuấn Vũ H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
210 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng bưu điện : Nguyễn Thị Phương Anh H., 2019. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doang nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng bưu điện
211 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Bùi Thị Thu Hà H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đống
212 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật tổng hợp Phú Bình : Nguyễn Anh Tuấn H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật tổng hợp Phú Bình
213 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội : Nguyễn Hồng Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc
214 Tổ chức công tác kế toán tại Bưu điện tỉnh Hải Dương : Trần Quỳnh Anh H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bưu điện tỉnh Hải Dương
215 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thăng Long : Đỗ Minh Trang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Nam T
216 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Lê Chân Hải Phòng : Trần Hoài Nam H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Lê Chân Hải Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhán
217 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm : Nguyễn Thị Phương Anh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm
218 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần y tế Việt Phương : Phạm Đức Cường H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần y tế Việt Phương
219 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội : Nguyễn Cẩm Ly H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nh
220 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị I : Phạm Thúy Hiền H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị I. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế
221 Phát triển dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ số tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - chi nhánh Quảng Ninh : Trần Thị Bảo Ngọc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ số tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - chi nhánh Quảng Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ số tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - chi
222 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Phương Anh : Nguyễn Thanh Hoa H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Phương Anh. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qu
223 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội : Nguyễn Phương Nga H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nộ
224 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần lương thực Hà Sơn Bình : Nguyễn Thị Hồng Minh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần lương thực Hà Sơn Bình
225 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Yên BáiII : Lê Thị Ánh Nguyệt H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Yên BáiII. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thàn
226 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trụ sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam : Nguyễn Văn Minh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
227 Thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước Đăk Lăk : Phạm Ngọc Tiến H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước Đăk Lăk giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước Đăk Lăk trong thời gian tới
228 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang : Ngô Duy Quang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang
229 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Licogi 19 : Lê Thị Hòa H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Licogi 19
230 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương I : Trần Thùy Dung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương I
231 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Tiến : Vũ Đình Kiều H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Tiến. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
232 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần YAMAGUCHI Việt Nam : Nguyễn Hải Linh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần YAMAGUCHI Việt Nam
233 Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh : Phạm Trần Huyền Trâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp . Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó đề xuất các giải pháp kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới
234 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần PITEK : Dương Thùy Chi H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần PITEK. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty c
235 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần MASSCOM Việt Nam. : Hoàng Thị Hồng Ngọc H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần MASSCOM Việt Nam. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh t
236 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần tập đoàn Hòa Phát : Nguyễn Thu Phương H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần tập đoàn Hòa Phát
237 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần Armephaco : Nguyễn Ngọc Huyền H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần Armephaco
238 Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp lớn tại phòng kiểm tra thuế số 2 - cục thuế thành phố Hà Nội : Nguyễn Văn Hùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp lớn tại phòng kiểm tra thuế số 2 - cục thuế thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế của các doanh nghiệp trong thời gian tới
239 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần cấp nước Hải Phòng : Lê Quỳnh Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định báo cáo kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần cấp nước Hải Phòng
240 Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên : Hồ Nhiếp Thu H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, tỉnh
241 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô : Nguyễn Trà My H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
242 Kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Long Biên - thành phố Hà Nội : Phạm Thị Lan Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Long Biên - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế thu nhập của các doanh nghiệp trong thời gian tới
243 Kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội : Dương Thị Thu H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế thu nhập của các doanh nghiệp trong thời gian tới
244 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long : Dương Khắc Huy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế thu nhập của các doanh nghiệp trong thời gian tới
245 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Kim Hoàng Ân : Khúc Thị Thúy Ngọc H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Kim Hoàng Ân. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
246 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ : Đoàn Ngọc Tú H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới
247 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần HAWEE cơ điện : Nguyễn Thị Thanh Huyền H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần HAWEE cơ điện. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tạ
248 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và thương mại Minh Anh : Trần Trung Hiếu H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và thương mại Minh Anh. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
249 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế thành phố Vĩnh Long : Phạm Tú Nhi H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế thành phố Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế thành phố Vĩnh Long t
250 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty viễn thông Mobifone : Nguyễn Mạnh Tú H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tạiTổng công ty viễn thông Mobifone
251 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội : Nguyễn Thị Thu Hằng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội trong thời gian tới
252 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội : Lê Thị Hà H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội trong thời gian tới
253 Tổ chức công tác kế toán tại Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội : Phạm Thị Mai H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội
254 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại thành phố Luang Pra Bang nước CHDCND Lào : Vongsouphat soudalin H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại thành phố Luang Pra Bang nước CHDCND Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nước CHDCND Lào trong thời gian tới
255 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn IAN PRECISION Việt Nam : Nguyễn Thị Kim Ngân H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn IAN PRECISION Việt Nam
256 Tổ chức công tác kế toán tại Cục phục vụ ngoại giao đoàn : Vũ Hoài Phương H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Cục phục vụ ngoại giao đoàn
257 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Thịnh Phát Ocean : Nguyễn Thị Hồng Nhung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Thịnh Phát Ocean
258 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM : Đặng Thị Ngọc Nhung H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM
259 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Tây Đô : Nguyễn Lê Hoàng H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Tây Đô
260 Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng : Đỗ Thu Hằng H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh t
261 Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Hoàng Quốc Việt H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại
262 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Kho bạc nhà nước Hiệp Hòa-Bắc Giang : Phùng Thị Mai H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Kho bạc nhà nước Hiệp Hòa - Bắc Giang
263 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường đại học y Hà Nội : Tạ Thị Ánh Tuyết H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường đại học y Hà Nội
264 Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội : Lê Thị Thu Thảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới
265 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh : Nguyễn Tiến Dũng H., 2019. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
266 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa : Lê Ngọc Huệ H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
267 Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại cục Hải quan thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Thu Cúc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại cục Hảiquan. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại cục Hải quan thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại cục Hải quan thành phố Hà Nội trong thời gian tới
268 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Truyền hình Việt Nam : Giang Thị Hồng Nhung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Truyền hình Việt Nam
269 Quản lý nhà nước về thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể của chi cục thuế huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long : Lê Ngọc Tuyên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể của chi cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể của chi cục thuế huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể của chi cục thuế huyện Long Hồ t
270 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương : Lê Thị Toan H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
271 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Tam Điệp : Lê Diệu Loan H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Tam Điệp. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -
272 Hoàn thiện phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần 319.5 : Đỗ Thị Bích Thủy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần 319.5
273 Giải pháp tăng cường quản lý dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Vĩnh Long : Trần Minh Thùy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian tới
274 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà : Vũ Thị Hà H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà
275 Giải pháp tăng cường quản lý dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Hà Nội : Nguyễn Thái Hưng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh
276 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần CMC : Vũ Quỳnh Trang H., 2019. Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần CMC
277 Hoàn thiện phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc : Phạm Thị Hảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc
278 Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Hà Thị Ngọc My H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa trong thời
279 Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8 : Đỗ Thị Minh Ngọc H., 2019. Trình bày lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8
280 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại tập đoàn EVN : Nguyễn Thị Hải H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại tập đoàn EVN
281 Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại trung tâm chăm sóc khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương : Lưu Thanh Tú H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ chăm sóc khách hàng tại trung tâm chăm sóc khách hàng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại trung tâm chăm sóc khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng tại trung tâm chăm sóc khách
282 Tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -chi nhánh khu công nghiệp Quế Võ : Nguyễn Thị Nga H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh khu công nghiệp Quế Võ
283 Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội : Ngô Thị Nguyệt H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam trong thời gian tới
284 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội : Nguyễn Huyền Hương H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán Vaco
285 Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương : Vũ Đức Cảnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng t
286 Chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng CITIBANK Việt Nam chi nhánh Hà Nội : Trần Thị Phương Thảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ tại Ngân hàng . Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng CITIBANK Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao dịch vụ tại Ngân hàng trong thời gian tới
287 Nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam : Dương Thị Hoàn H., 2020. Khái quát lý luận chung về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng giai đoạn 2014-2018 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần tại Việt Nam đến năm 2030.
288 Chính sách nhận diện khách hàng cá nhân cao cấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam : Trần Bảo Trung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động ngân hàng, khách hàng, chính sách khách hàng đối với nhóm khách hàng cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng Chính sách nhận diện khách hàng cá nhân cao cấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách khách hàng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ
289 An toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Viêt Nam : Thực trạng và giải pháp : Phạm Thanh Thủy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam
290 Tăng cường hoạt động Bancassurance tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Đỗ Thị Thu Liên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ Bancassurance tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ Bancassurance tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo dịch vụ Bancassurance tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian tới
291 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phongsavanh Lào : Pholasim Bounseng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phongsavanh Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phongsavanh Lào giai đoạn 2020 - 2025
292 Quản lý chi bảo hiểm y tế tại Bảo Hiểm xã hội Điện Biên : Nguyễn Thị Thúy Nga H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chi bảo hiểm y tế tại Bảo Hiểm xã hội tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi bảo hiểm y tế tại Bảo Hiểm xã hội Điện Biên. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng chi bảo hiểm y tế tại Bảo Hiểm xã hội Điện Biên trong thời gian tới
293 Hoạt động nhận tiền gủi khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk Lăk : Nguyễn Thị Thanh Bình H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động nhận tiền gủi khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nhận tiền gủi khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk Lăk. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động nhận tiền gủi khách hàng cá nhân
294 Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện : Đặng Thị Hương H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ lý luận cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp khai khoáng do kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó, đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phầ
295 Quản lý nợ chính quyền địa phương - Nghiên cứu thực tế ở thành phố Đà Nẵng : Nguyễn Kim Dung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý nợ chính quyền địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nợ chính quyền địa phương - Nghiên cứu thực tế ở thành phố Đà Nẵng. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để quản lý nợ chính quyền địa phương trong thời gian tới
296 Phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam : Nguyễn Thị Minh H., 2019. Khái quát lý luận chung về sản phẩm tín dụng tiêu dùng, phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng... Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại Ng
297 Hoạt động mua bán nợ tại công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam : Vũ Việt Hải H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về nợ xấu và hoạt động mua bán nợ. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động mua bán nợ tại công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động mua bán nợ trong thời gian tới
298 Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu miền Bắc : Ngô Thị Minh H., 2019. Trình bày lý luận cơ bản về quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Bắc và đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Bắc
299 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á- chi nhánh Sở giao dịch : Đõ Bá Dũng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á- chi nhánh Sở giao dịch. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á- chi nhánh Sở giao dịch
300 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các công ty cổ phần tư vấn thiết kế của Việt Nam : Đào Ngọc Hà H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các công ty cổ phần tư vấn thiết kế của Việt Nam
301 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hà Nam : Phạm Thị Hồng Hạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hà Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tạiNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hà Nam
302 Quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam : Trần Thu Nga H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
303 Quản lý quĩ bảo hiểm y tế ở Việt Nam : Phạm Thu Huyền H., 2019. Trình bày lý luận cơ bản về quỹ bảo hiểm y tế, quản lý qũi bảo hiểm y tế và kinh nghiệm quốc tế về quản lý quĩ bảo hiểm y tế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý quĩ bảo hiểm y tế ở Việt Nam.
304 Quản lý rủi ro tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu Khí Toàn Cầu : Nguyễn Văn Điệp H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về rủi ro tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu Khí Toàn Cầu. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lýrủi ro tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu Khí Toàn Cầu
305 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Hoàng Quốc Việt : Phạm Thị Thiên Quỳnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Hoàng Quốc Việt . Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Hoàng Quốc Việt
306 Quản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh Đống Đa : Vũ Thị Phương Hoa H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh Đống Đa . Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh Đống Đa
307 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Vĩnh Long : Huỳnh Thị Phương Hồng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Vĩnh
308 Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Lê Thị Minh Phượng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
309 Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Quân khu 3 Bộ Quốc Phòng : Vũ Quang Phiến H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, Bộ quốc phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Quân khu 3 Bộ Quốc Phòng
310 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt : Nguyến Thị Hải Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt
311 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái : Nguyễn Quý Hưng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái
312 Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch : Nguyễn Thái Hùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách
313 Phòng ngừa và quản lý rủi ro tín dụng trong thanh toán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Hàng Bài : Nguyễn Minh Trí H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và quản lý rủi ro tín dụng trong thanh toán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Hàng Bài. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong thanh toán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh H
314 Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam : Lê Thị Mai Anh H., 2019. Đề tài vận dụng các kiến thức lý luận, đối chiếu với thực tiễn chính sách tài chính tác động đến chuỗi hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong thời gian qua và kinh nghiệm của một số nước. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong điều kiện hội
315 Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân : Nguyễn Thị Thủy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân
316 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Đào Hồng Liên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Đống Đa
317 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng : Phùng Thị Bích Hòa H., 2019. Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp theo mô hình Tổng công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng
318 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội : Nguyễn Ngọc Ân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội trong thời gian tới
319 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội : Nguyễn Tiến Luật H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội trong thời gian tới
320 Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Tây Nguyên : Trần Trưng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận chung về tài chính với vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc sử dụng công cụ tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ tài ch
321 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh Vĩnh Long : Lê Hùng Phúc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh Vĩnh Long trong giai đoạn tới
322 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Long : Nguyễn Thị Kim Thanh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh V
323 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thăng Long : Nguyễn Anh Tuấn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thăng Long . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn tới
324 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam, chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái : Bùi Việt Tú H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam, chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam, chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái trong gia
325 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt : Mai Hồng Đức H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt trong giai đoạn tới
326 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương : Vũ Tùng Lâm H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương trong giai đoạn tới
327 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đông Đô : Nguyễn Thị Thanh Huyền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đông Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đông Đô trong giai đo
328 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam : Lê Mỹ Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam trong giai đoạn tới
329 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội : Lê Hoàng Minh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nh
330 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Thanh Hóa : Nguyễn Thị Bích Ngọc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Thanh Hóa trong thời gian tới
331 Chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu PETROLIMEX : Trần Thị Ngân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu PETROLIMEX. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăn
332 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy nhỏ và vừa miền Bắc Việt Nam : Nguyễn Thị Thanh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy nhỏ và vừa miền Bắc Việt Nam
333 Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam : Cao Phương Thảo H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của liên kết kinh tế quốc tế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp để tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài một cách hiệu quả trong bối cảnh thực thi các cam kết của cộng đồng kinh tế ASEAN
334 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam : Phạm Thị Hà Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
335 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Bút Sơn : Chu Thị Ánh Ngọc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Bút Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Bút Sơn
336 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại An Lộc : Cao Hạnh Quyên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại An Lộc giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại An Lộc trong thời gian tới
337 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp CONSTREXIM số 8 : Đinh Ánh Tuyết H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp CONSTREXIM số 8 giai đoạn 2016 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp CONSTREXIM số 8 giai đoạn 2020 - 2025
338 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần ACC - 244 : Bùi Thu Hòa H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần ACC - 244. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần ACC - 244 trong thời gian tới
339 Hoàn thiện chính sách tài chính với mục tiêu phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam : Nguyễn Ánh Nguyệt H., 2020. Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận cơ bản về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, chính sách tài chính đối với thị trường phi nhân thọ. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách tài chính với mục tiêu phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian tới.
340 Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt Nam : Vũ Thị Như Quỳnh H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận về tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập
341 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức : Nguyễn Trung Hiếu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức trong thời gian tới
342 Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam : Phạm Nữ Mai Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2030.
343 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh : Dương Thị Phương Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Gạch men Thanh Thanhtrong thời gian tới
344 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 : Nguyễn Thị Thanh Huế H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần TQuản lý và xây dựng công trình giao thông 236 trong thời gian tới
345 Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam : Hồ Quỳnh Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2030.
346 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Cơ khí và lắp máy Việt Nam : Phạm Chí Thanh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Cơ khí và lắp máy Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Cơ khí và lắp máy Việt Nam trong thời gian tới
347 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm : Đào Thị Mai Loan H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm trong thời gian tới
348 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội : Lê Minh Hiệu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trong thời gian tới
349 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần SCI : Phan Anh Triều H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần SCI. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần SCI trong thời gian tới
350 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp ATESCO : Nguyễn Đăng An H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp ATESCO. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp ATESCO trong thời gian tới
351 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng : Nguyễn Thị Kim Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng trong thời gian tới
352 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần LICOGI 12 : Nguyễn Thị Lan Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần LICOGI 12. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần LICOGI 12 trong thời gian tới
353 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Hùng Vương : Đào Tuấn Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Hùng Vương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Hùng Vương trong thời gian tới
354 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Traphaco : Đoàn Trọng Cương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Traphaco. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Traphaco trong thời gian tới
355 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam : Lương Ngọc Tú H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong thời gian tới
356 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần : Khúc Thị Quỳnh Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty May 10 trong thời gian tới
357 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty dịch vụ MOBIFONE Khu vực 1 : Nguyễn Đức Giang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty dịch vụ MOBIFONE Khu vực 1. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty dịch vụ MOBIFONE Khu vực 1 trong thời gian tới
358 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Tổng Hợp Hà Nội : Phạm Thị Tâm H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Tổng Hợp Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Tổng Hợp Hà Nội trong thời gian tới
359 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần TRUSKIN Việt Nam : Quân Minh Hường H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần TRUSKIN Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần TRUSKIN Việt Nam trong thời gian tới
360 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương : Nguyễn Thị Thu Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương trong thời gian tới
361 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần : Nguyễn Duy Thành H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện trong thời gian tới
362 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị và công nghệ Thiên Hòa : Nguyễn Diệu Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị và công nghệ Thiên Hòa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị và công nghệ Thiên Hòa trong thời gian tới
363 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí xây dựng và Kinh doanh thương mại Công Hà : Phạm Hữu Mạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí xây dựng và Kinh doanh thương mại Công Hà. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí xây dựng và Kinh doanh thương mại Công Hà
364 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn COMET Hải Phòng : Lê Nhật Nam H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn COMET Hải Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
365 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành An : Cao Thị Thùy Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành An. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
366 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển Ngọc Minh : Ngô Xuân Minh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển Ngọc Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
367 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến thực phẩm Đông Đô : Nguyễn Thị Thanh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến thực phẩm Đông Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
368 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Hùng Vương HVG : Nguyễn Việt Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Hùng Vương HVG. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
369 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Ngân Sơn : Nguyễn Thị Ngọc Mai H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Ngân Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
370 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Gốm Sứ CTH : Phạm Thị Hồng Nhã H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Gốm Sứ CTH. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
371 Quản trị vốn lưu động tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh : Phan Việt Hưng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty trong thời gian tới
372 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT : Nguyễn Thị Tuyến H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
373 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Thăng Long : Nguyễn Đình Thìn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
374 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp /   H. : Tài chính, 2020. Trình bày những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tài sản; kế toán thanh toán; kế toán hoạt động hành chính sự nghiệp; kế toán hoạt động xây dựng cơ bản; kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ; kế toán các hoạt động khác
375 Hướng dẫn ôn tập môn học Kế toán hành chính sự nghiệp /   H. : Tài chính, 2020. Cung cấp kiến thức cơ bản về môn học Kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm: Các nội dung tóm tắt giáo trình, các sơ đồ tổng quát và chi tiết, câu hỏi ôn tập, các bài tập chọn lọc và các tình huống thực hành...
376 Câu hỏi và bài tập chuẩn mực kế toán công /   H. : Tài chính, 2020. Tóm tắt các nội dung chính của chuẩn mực kế toán công quốc tế, xây dựng bộ câu hỏi tự luận và trắc nghiệm giúp nâng cao sự hiểu biết trong nghiên cứu ôn tập các nội dung cơ bản về chuẩn mực kế toán công quốc tế, xây dựng các tình huống, bài tập gắn với các nội dung cơ bản và nâng cao của chuẩn mực kế toán công quốc tế.
377 Niên giám thống kê Việt Nam 2018 :   H. : Thống kê, 2019. Tập hợp số liệu thống kê năm 2018 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản... của Việt Nam
378 Luật thi đấu bóng rổ.   H. : Thể dục Thể thao, 2015. Giới thiệu nội dung của luật thi đấu bóng rổ cụ thể: trận đấu, kích thước sân và trang thiết bị thi đấu, đội bóng, luật thi đấu, phạm luật...
379 Luật thi đấu điền kinh.   H. : Thể dục Thể thao, 2015. Giới thiệu luật thi đấu điền kinh với các quy định về: Các cuộc thi đấu quốc tế, tư cách tham gia thi đấu, chống doping và các điều luật về y tế, các tranh chấp nảy sinh, các điều luật kỹ thuật về thi đấu điền kinh
380 Nghiệp vụ quản lý nợ công /   H. : Tài chính, 2021. Trang bị kiến thức tổng quan về nợ công nói chung và quản lý nợ công tại Việt Nam; cũng như một số kỹ năng thiết yếu cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, giám sát, sử dụng nguồn vốn thuộc nợ công ở Việt Nam.
381 Kinh trường bộ :   H. : Hồng Đức, 2020.  
382 Kinh trung bộ :   H. : Hồng Đức, 2020.  
383 Kinh tương ưng bộ :   H. : Hồng Đức, 2020.  
384 Kinh tăng chi bộ :   H. : Hồng Đức, 2020.  
385 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 5 năm 2021 / Tạ Văn Thắng Ths. H., 2021. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 5 năm 2021
386 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 5 năm 2021 / Phạm Minh Thụy H., 2021. Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 5 năm 2021
387 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021 :   H., 2021. Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 6 năm 2021
388 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 5 năm 2021 : Nguyễn Đức Độ TS. H., 2021. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 5 năm 2021. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
389 Chất lượng tín dụng khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Hưng Yên II : Nguyễn Mạnh Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Hưng Yên II. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nôn
390 Chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang : Nguyễn Duy Thành H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân
391 Chất lượng tín dụng đối doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ : Nguyễn Đình Long H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp lớn tại N
392 Chất lượng tín dụng đối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Dương : Trần Duy Hưng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với d
393 Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VIETINBANK, chi nhánh Bắc Hà Nội : Vũ Văn Thiêm H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VIETINBANK, chi nhánh Bắc Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VIETINBANK, chi nhánh Bắc Hà N
394 Chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Long Biên : Hoàng Minh Hằng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Long Biên. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ v
395 Chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Lý Thường Kiệt : Nguyễn Hải Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Lý Thường Kiệt. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối vớikhách hàng cá nhân tại Ngân h
396 Hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam : Lưu Huyền Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương
397 Chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch : Hà Duy Đạt H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng thẩm định tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Hàng Hải Việt Nam - chi
398 Chất lượng dịch vụ qua mô hình hỗ trợ tín dụng tập trung đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội : Tần Lê Duẩn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, mô hình hỗ trợ tín dụng tập trung Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ qua mô hình hỗ trợ tín dụng tập trung đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng
399 Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế - VIP chi nhánh Hai Bà Trưng : Trương Thị Hà Giang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế - VIP chi nhánh Hai Bà Trưng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế - VIP chi nhánh Hai Bà Trưng trong thời gian tới
400 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Lê Thị Thanh Hương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hoạt động của các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
401 Tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long : Phan Huỳnh Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long trong thời
402 Hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) chi nhánh Cà Mau : Hứa Văn Nghị H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) chi nhánh Cà Mau. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần SACOMBANK chi nhánh Cà Mau trong thời gian tớ
403 Chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Đình : Vũ Quốc Thịnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng bán bán lẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Đình.Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
404 Chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Sơn Tây : Nguyễn Thái Hoàng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng bán bán lẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Sơn Tây.Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Sơn Tây trong thời gian tới
405 Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh : Hàn Quỳnh Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng bán bán lẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Qu
406 Phát triển dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long : Kiều Quang Trung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần
407 Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh : Phạm Thị Thu Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh trong
408 Phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội : Nguyễn Thanh Bình H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội trong thời gian tới
409 Giải pháp thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua cơ chế một cửa quốc gia : Nguyễn Trần Hiệu H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận về thanh toán bằng phương thức điện tử qua cơ chế một cửa quốc gia và kinh nghiệm thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua cơ chế một cửa quốc gia của một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và phân tích điều kiện, khả năng thực hiện đề xuất mô hình, xây dựng quy trình và một số giải pháp để thúc đẩy thực hiện thanh toán bằng phương t
410 Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực Đồng bằng Sông Hồng : Nguyễn Thanh Huyền H., 2020. Nghiên cứu lý luận chung về tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất. Phân tích thực trạng tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực Đồng bằng Sông Hống. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực Đồng bằng Sông Hồng
411 Kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam : Nguyễn Diệu Linh H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận về kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam
412 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương : Nguyễn Trung Thành H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
413 Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm : Trịnh Trọng Tài H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng bán bán lẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển V
414 Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long : Nguyễn Tiến Đức H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng bán bán lẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh
415 Phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên : Nguyễn Thị Thu Hương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên trong thời gian tới
416 Phát triển sản phẩm tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội : Thân Đức Thắng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, sản phẩm tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội . Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng đối với doanh nghiệ
417 Quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính : Lê Thế Tuyên H., 2020. Trình bày lý luận cơ bản về quản lý tài chính các trường đại học công lập. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính.
418 Phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình : Đinh Thành Trung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại c
419 Hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Chương Dương : Vũ Tiến Tú H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng bán bán lẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Chương Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát tri
420 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành tại các công ty xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam : Đào Thúy Hằng H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các công ty xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam
421 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán các bệnh viện y học cổ truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Phương Anh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và bệnh viện công lập nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện y học cổ truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội
422 Hoàn thiện hoạt động đăng ký tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam : Dương Hải Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, đăng ký tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động đăng ký tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động đăng ký tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam trong thời gian tới
423 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Nam Anh Tú : Tạ Phương Nam H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Nam Anh Tú giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Nam Anh Tú trong thời gian tới
424 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thế giới số : Nguyễn Hoàng Mạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thế giới số. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Thế giới số trong thời gian tới
425 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen : Trần Minh Thắng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trong thời gian tới
426 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai : Nguyễn Thị Phương Huyền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai trong thời gian tới
427 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai : Bế Thảo Vy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai trong thời gian tới
428 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng : Cao Xuân Hợp H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng
429 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn THAIBINH SEED : Phan Thị Thúy Nga H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn THAIBINH SEED giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Tập đoàn THAIBINH SEED trong thời gian tới
430 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Mẹ Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam : Tô Ngọc Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Mẹ Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty Mẹ Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam trong thời gian tới
431 Kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản khu vực phía Bắc : Phạm Thu Huyền H., 2020. Nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản khu vực phía Bắc
432 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam : Trần Khánh Dương H., 2019. Trình bày lý luận chung về rủi ro tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
433 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : Nguyễn Thanh Tuấn H., 2019. Khái quát hóa về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
434 Hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam : Đỗ Ngọc Trâm H., 2019. Trình bày lý luận chung về kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổng hợp các vấn đề lý luận nền tảng về kế toán đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ sở kế toán dồn tích và cơ sở kế toán tiền mặt. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam.
435 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại tập đoàn Bảo Việt : Nguyễn Thị Phương Thảo H., 2019. Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại tập đoàn Bảo Việt
436 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến : Nguyễn Khánh Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến trong thời gian tới
437 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hải Long : Nguyễn Thanh Đạt H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hải Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hải Long trong thời gian t
438 Kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam : Trần Anh Quang H., 2019. Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất. Khảo sát, đánh giá và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng mức độ áp dụng kế toán chi phí mội trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Đề xuất các giải pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất x
439 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ khí 25 : Phạm Tuấn Minh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ khí 25. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ khí 25 trong thời gian tới
440 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn KENLE : Trần Bá Minh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn KENLE. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn KENLE trong thời gian tới
441 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các công ty niêm yết thuộc tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam : Nguyễn Thị Quỳnh Trang H., 2019. Khái quát hóa về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp tại các công ty niêm yết. Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các công ty niêm yết thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2013-2017 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp tại các công ty niêm yết thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt
442 Cơ cấu nguồn vốn tại công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn : Hoàng Thị Minh Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu nguồn vốn tại công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn tại công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn trong thời gian tới
443 Bảo đảm an toàn vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam : Nguyễn Quỳnh Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về an toàn vốn của các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng an toàn vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam trong thời gian tới
444 Quản lý thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam : Phạm Minh Việt H., 2019. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng và rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thời gian tới.
445 Nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi : Dương Thu Thảo H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
446 Nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 : Lê Trọng Nghĩa H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
447 Nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty Bất động sản CEN GROUP : Nguyễn Quốc Vinh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty Bất động sản CEN GROUP giai đoạn 2016 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
448 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT : Lê Thị Minh Hảo H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu kinh doanh và hiệu quả sử hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả shiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
449 Chính sách tài chính thúc đẩy thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam : Phạm Văn Trường H., 2020. Nghiên cứu lý luận về chính sách tài chính thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam
450 Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Bạch Thị Thu Hường H., 2020. Cơ sở lý luận về chính sách cổ tức của các công ty cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
451 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty thép Việt Nam - Công ty cổ phần : Dương Thu Minh H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty thép Việt Nam - Công ty cổ phần
452 Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các Công ty điện lực phía Bắc Việt Nam : Trần Thị Nga H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các Công ty điện lực phía Bắc Việt Nam
453 Quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam : Lâm Tăng Hùng H., 2021. Trình bày lý luận chung về rủi ro tác nghiệp và quản lý rủi ro tác nghiệp của các ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
454 Hoàn thiện báo cáo bộ phận tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam : Đỗ Thị Lan Hương H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về bộ phận, báo cáo bộ phận của tập đoàn kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện báo cáo bộ phận tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
455 Giải pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Tô Văn Tuấn H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp và chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
456 Chống chuyển giá trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam : Tô Hoàng H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá trong quản lý thuế thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường chống chuyển giá trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới
457 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện : Lại Phương Thảo H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện.
458 Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định : Nguyễn Thị Kim Tuyến H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán môi trường trong doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán môi trường tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
459 Tổ chức kế toán trách nhiệm tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn : Cao Thị Huyền Trang H., 2020. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn
460 Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thương mại dầu khí tại Việt Nam : Nguyễn Tiến Đức H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thương mại dầu khí tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp tại Việt Nam
461 Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam : Lê Thị Thúy H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, từ đó đưa ra định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
462 Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam : Nguyễn Thùy Linh H., 2020. Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng và năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
463 Giải pháp tài chính phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An : Hoàng Thị Việt H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp và giải pháp tài chính phát triển nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tài chính phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Từ đó đề xuất các giải pháp tài chính phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An trong thời gian tới
464 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam : Vũ Hồng Thanh H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích thực trạng cùng phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
465 Tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện đa khoa trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều kiện tự chủ tài chính : Hy Thị Hải Yến H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện đa khoa trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều kiện tự chủ tài chính theo tinh thần nghị định 16/2015/NĐ-CP và cải cách kế toán tài chính công ở Việt Nam.
466 Chính sách thuế với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam : Đinh Thị Hòa H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chính sách thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách thuế với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển Chính sách thuế với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong thời gian tới
467 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội : Lê Thị Bình H., 2020. Nghiên cứu lý luận chung về hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội
468 Phân tích báo cáo tàì chính công ty cổ phần xây dựng COTECCONS : Nguyễn Quỳnh Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng báo cáo tàì chính công ty cổ phần xây dựng COTECCONS. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng COTECCONS
469 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính công ty cổ phần than Tây Nam đá mài : Hoàng Trường Long H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung báo cáo tàì chính công ty cổ phần than Tây Nam đá mài. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính công ty cổ phần than Tây Nam đá mài
470 Quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông thôn Việt Nam : Hoàng Thị Thanh Huyền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản trị thanh khoản tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông thôn Việt Nam(AGribank) giai đoạn 2013 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị thanh khoản tại Ngân hàng AGribank đén năm 2025
471 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex : Nguyễn Thị Hà Thanh H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung báo cáo tàì chính tại Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
472 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA : Nguyễn Văn Trường H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA giai đoạn 2016 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng trong thời gian tới
473 Quản lý giá đối với hàng hóa thiết yếu tại Việt Nam - Phân tích qua điện và xăng dầu : Nguyễn Anh Tuấn H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích kinh nghiệm quốc tế liên quan đến quản lý giá đối với hàng hóa thiết yếu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách vĩ mô trong quản lý giá đối với hàng hóa thiết yếu tại Việt Nam - phân tích qua điện và xăng dầu giai đoạn 2030
474 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì : Đào Minh Chính H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì
475 Hoàn thiện phân tích báo cáo tàì chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháng 8 : Đoàn Duy Hoàng H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháng 8.Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháng 8
476 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh : Nghiêm Thị Thúy Hiền H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh
477 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính phục vụ quản trị công ty cổ phần XYZ : Triệu Thị Thu Hường H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung báo cáo tàì chính phục vụ quản trị công ty cổ phần XYZ. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính phục vụ quản trị công ty cổ phần XYZ
478 Phân tích báo cáo tàì chính doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội : Nguyễn Tiến Mạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác thanh tra thuế tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội
479 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bắc Ninh : Lê Bá Hùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bắc Ninh trong thời gian tới
480 Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Hoàng Thành : Nguyễn Thị Ninh H., 2020. Trình bày lý luận chung về nội dung phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Hoàng Thành
481 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần giày Ngọc Hà : Đỗ Tùng Anh H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần giày Ngọc Hà
482 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ưu đãi của hộ nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre : Nguyễn Thanh Phong H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn ưu đãi của hộ nghèo. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ưu đãi của hộ nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyệ
483 Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần dây điện và phích cắm Trần Phú : Vũ Thúy Quỳnh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần dây điện và phích cắm Trần Phú
484 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 : Nguyễn Văn Hải H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 4
485 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty 36 - CTCP : Nguyễn Đăng Quân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty 36 - CTCP. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
486 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Hà Nội : Bùi Thị Tâm H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
487 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dụng và thương mại Phú Cường : Đặng Việt Hồng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dụng và thương mại Phú Cường giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
488 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp điện nước Long Giang : Tạ Thị Huyền Trang H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp điện nước Long Giang
489 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Cao Bằng : Hoàng Lê Huy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Cao Bằng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Cao Bằng trong thờ
490 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao Nucetech : Nguyễn Thị Kim Dung H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao Nucetech
491 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh : Nguyễn Thị Ngọc Hiếu H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh
492 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MB(MBS) : Phạm Thị Mỹ H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MB(MBS). Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MB(MBS) trong thời gian tới
493 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Minh Trung : Hoàng Thị Hằng Nga H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Minh Trung
494 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Thanh Lịch : Nguyễn Huy Liệu H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Thanh Lịch
495 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp công trình 478 : Nguyễn Thị Kim Thoa H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp xây dựng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp công trình 478
496 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO : Nguyễn Phương Thoa H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
497 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần dược phẩm Sông Nhuệ : Nguyễn Thu Thảo H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần dược phẩm Sông Nhuệ
498 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Bệnh viện Bưu điện : Nguyễn Trung Xuân Hiền H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Bệnh viện Bưu điện
499 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh - Hà Nội : Nguyễn Công Quyền H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh - Hà Nội
500 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại : Đào Thúy Hằng H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại
501 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJ TECH Việt Nam : Nguyễn Thanh Hằng H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJ TECH Việt Nam
502 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần khoan và dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ : Nguyễn Hạnh Nguyên H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần khoan và dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ
503 Hoàn thiện phân tích báo cáo tàì chính của Công ty cổ phần MEDITRONIC : Phùng Lê Thu Thủy H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần MeDITRONIC.Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần MEDITRONIC
504 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần công trình giao thông I Thanh Hóa : Mai Thị Kim Dung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần công trình giao thông I Thanh Hóa
505 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật Tân Hồng Hà : Phạm Nhật Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti Công ti trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật Tân Hồng Hà
506 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổng hợp Kiều Hưng : Bùi Duy Hoàng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti Công ti trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Kiều Hưng
507 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti trách nhiệm hữu hạn HQ Paper : Tống Mạnh Tiến H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti Công ti trách nhiệm hữu hạn HQ Paper
508 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn : Nguyễn Thị Hải Yến H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn
509 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên : Nguyễn Thu Huyền H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên
510 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC : Nguyễn Thị Thu Hà H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp xây dựng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
511 Hoàn thiện phân tích báo cáo tàì chính Công ty cổ phần dệt may Sông Đào : Đoàn Thị Thu Dung H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần dệt may Sông Đào. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần dệt may Sông Đào
512 Phân tích báo cáo tàì chính Công ty cổ phần xây dựng COTECCONS : Nguyễn Quỳnh Trang H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần xây dựng COTECCONS. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty cổ phần xây dựng COTECCONS
513 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam : Ngô Minh Đức H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung báo cáo tàì chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tàì chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam
514 Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sợi Việt Nhật : Triệu Thị Thanh Mai H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sợi Việt Nhật
515 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty chè Phù Đa : Phạm Huy Hoàng H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty chè Phù Đa
516 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ ATECO : Phan Thanh Thanh Huyền H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ ATECO. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
517 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần công nghệ mới Rainbow : Nguyễn Thị Phương Thanh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần công nghệ mới Rainbow
518 Kế toán hoạt động thu chi tại Học viện hành chính quốc gia : Nguyễn Ngọc Anh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán hoạt động thu chi tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hoạt động thu chi tại Học viện hành chính quốc gia
519 Lập và trình bày các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội : Võ Thị Mai Trang H., 2020. Hê thống hóa lý luận chung về lập và trình bày các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và trình các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội
520 Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các doanh nghiệp Việt Nam : Nguyễn Trần Huyền My H., 2020. Hê thống hóa lý luận chung về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuyển đổi sang báo cáo tài chính theo IFRS. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các doanh nghiệp Việt Nam
521 Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: Doanh thu, thu nhập khác để hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần chè Hà Tĩnh : Trần Lê Thu Hiền H., 2020. Hê thống hóa lý luận chung về doanh thu và chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 để hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần chè Hà Tĩnh
522 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex : Lê Huyền Trang H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
523 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội : Đoàn Thị Thanh Thủy H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội
524 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 7 : Nguyễn Quang Minh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 7
525 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Trường Phát Thăng Long : Nguyễn Thị Duyên H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 7
526 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vàng bạc đá quý Đông Đô : Nguyễn Khắc Anh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vàng bạc đá quý Đông Đô
527 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long : Nguyễn Thị Linh Chi H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long
528 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Anh Minh : Trần Cẩm Hường H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Anh Minh
529 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược Phú Thọ : Nguyễn Thị Thu Hương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược Phú Thọ
530 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhất Thành : Lê Đức Triển H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhất Thành
531 Kế toán doanh thu chi phí hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện quân y 103 : Đặng Thị Diệu Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện quân y 103
532 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ giám sát HC : Trương Khánh Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ giám sát HC
Số lần đọc: 26
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà