Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ hai, 21/03/2022 - 15:55

Thông báo tài liệu mới tháng 3/2022

STT Nhan đề NXB Nguồn
1 Thông tư 53/2006/TT-BTC - Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp : 2006  
2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng : 2006  
3 Niên giám thống kê Việt Nam 2020 : 2021 Tập hợp số liệu thống kê năm 2020 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản... của Việt Nam
4 Bộ slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn môn học "Audit and Assurance định hướng ACCA" 2016 : 2016  
5 Auditing and assurance services : an integrated approach : 2012  
6 Bộ slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn môn học Advanced Audit of Financial Statement 1, : 2018  
7 Bộ slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn môn học Advanced Audit of Financial Statement 2 : 2018  
8 Bộ slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn môn học Advanced Audit of Financial Statement 3 : 2018  
9 Bộ slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn môn học Auditing and Assurance Services 1 (ICAEW CFAB) 2018 : 2018  
10 Bộ slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn môn học Auditing and Assurance services 2 (ICAEW CFAB) 2018 : 2018  
11 Bộ slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn môn học Kiểm toán báo cáo tài chính căn bản 2018 : 2018  
12 Vietnamese Accounting Standards - VAS.3- Study Text, Revision Kit : 2018  
13 Vận dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán công tại Việt Nam : 2017 Trình bày tổng quan về hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế ở Việt Nam
14 Nghiên cứu áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào công tác kế toán thu ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế Việt Nam : 2016 Trình bày tổng quan về hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế và kế toán thu ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào công tác kế toán thu ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế Việt Nam
15 Kế toán công ở Việt Nam : 2011 Trình bày tổng quan về kế toán công. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán công ở Việt Nam
16 Giải pháp chuyển đổi báo cáo kế toán hành chính sự nghiệp phù hợp chuẩn mực kế toán công quốc tế : 2015 Nghiên cứu những nội dung cơ bản về báo cáo kế toán và những quy định về báo cáo kế toán trong chuẩn mực kế toán công. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán hành chính sự nghiệp và đề xuất các giải pháp chuyển đổi báo cáo kế toán hành chính sự nghiệp phù hợp chuẩn mực kế toán công quốc tế
17 Giáo trình kế toán quản trị / 2011 Trình bày cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị; các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp; phương pháp xác định chí phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ, dự toán ngân sách, kế toán trách nhiệm, định giá bán và các thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, dài hạn
18 Kế toán quản trị / 2011 Trình bày những nội dung về dự toán ngân sách; dự toán linh hoạt và phân tích kết quả hoạt động; chi phí định mức và phân tích biến động chi phí; đánh giá thành quả trong các tổ chức phân quyền; kế toán quản trị nhà cung cấp và khách hàng; kế toán quản trị chất lượng; quyết định dự toán vốn đầu tư dài hạn
19 Xác định chi phí hình thành giá dịch vụ 2 và công cụ quản lý chi phí dịch vụ đào tạo đại học công lập khối kinh tế trong điều kiện hiên nay ở Việt Nam : 2014 Trình bày một số vấn đề lý thuyết về chi phí hình thành giá dịch vụ 2 và công cụ quản lý chi phí dịch vụ đào tạo đại học công lập khối kinh tế ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp xác định chi phí hình thành giá dịch vụ 2 và công cụ quản lý chi phí dịch vụ đào tạo đại học công lập khối kinh tế trong điều kiện hiên nay ở Việt Nam trong thời
20 Nghiên cứu áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong quản lý tài sản công ở Việt Nam : 2020 Trình bày hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế liên quan đến tài sản công. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong quản lý tài sản công ở Việt Nam
21 ACCA Approved- Practice and Revision Kit (BPP ACCA F3 Kit for exams from 1 September 2016 to 31 August 2017) / 0  
22 ACCA Approved Interactive Text(BPP ACCA F3 Kit for exams from 1 September 2016 to 31 August 2017) / 0  
23 F3/FFA- Financial accounting Handouts for lecture / 0  
24 ACCA Approved Content Provider Foundation in Accountancy FMA / ACCA Paper F2 – Management Accounting (Interactive Text), BPP Learning Media / 2016  
25 ACCA Approved Content Provider, Foundation in Accountancy FMA / ACCA Paper F2 – Management Accounting (Practice & Revision Kit), BPP Learning Media” / 2016  
26 Management Information : 2019  
27 Management Information : 2019  
28 Hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học Management Information 1(Kế toán quản trị 1) : 2020 Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học Management Information 1(Kế toán quản trị1) tại Học viện Tài chính
29 ACCA Approved Content Provider (2016), Paper F5 – Performance Management (Study Text), BPP Learning Media” / 2016  
30 ACCA Approved Content Provider (2016), Paper F5 – Performance Management (Practice & Revision Kit), BPP Learning Media” / 2016  
31 Lý thuyết kiểm toán / 2005 Khái quát chung về kiểm toán; Nội dung, phương pháp kĩ thuật, tổ chức kiểm toán, ngoài ra còn giới thiệu các chuẩn mực kiểm toán và đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể trong các bộ máy kiểm toán
32 Bài tập kiểm toán / 2009 Cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập, các bài tập về kiểm toán và kiểm toán độc lập, về môi trường kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ... Một số đề thi môn kiểm toán viên trong các kỳ thi Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp Nhà nước
33 Giáo trình kiểm toán tài chính / 2014 Khái quát về kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu và bằng chứng của kiểm toán. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xây dựng kế hoạch kiểm toán. Kĩ năng kiểm toán trên các chu trình và khoản mục chủ yếu
34 Kiểm toán / 2010 Giới thiệu các kiến thức mang tính nguyên lý của hoạt động kiểm toán, với trọng tâm là kiểm toán độc lập. Trình bày về kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính và các hoạt động kiểm toán chuyên biệt
35 Accounting for governmental & public non-profit entities / 2010  
36 Thông tư 70/2019/TT-BTC. :Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã : 2019  
37 Quyết định 1544/2014/QĐ-BTC. : về chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa tại cơ quan thuế : 2014  
38 Thông tư 212/2014/TT-BTC. :Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu : 2014  
39 Hồ sơ kiểm toán mẫu Kiểm toán Báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành : 2017  
40 Management information : 2019  
41 Assurance : 2019  
42 Xây dựng hệ thống học liệu học phần Kế toán tài chính III theo định hướng ICAEW : 2017 Xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học thuộc cơ sở ngành, chuyên ngành kế toán bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam và các môn học thuộc chương trình đào tạo ICAEW
43 Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học kế toán trong kinh doanh : 2018 Xây dựng hệ thống học liệu cho môn học Kế toán trong kinh doanh, chuyên ngành kế toán bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam phục vụ đào tạo chất lượng cao của Học viện Tài chính
44 xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học chuẩn mực kế toán quốc tế F7 : 2017 Xây dựng hệ thống học liệu cho môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế F7, chuyên ngành kế toán bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam phục vụ đào tạo chất lượng cao của Học viện Tài chính
45 xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học ACCA paper F1 – Accountant in Business : 2018 Xây dựng hệ thống học liệu cho môn học ACCA paper F1 – Accountant in Business, chuyên ngành kế toán phục vụ đào tạo chất lượng cao của Học viện Tài chính
46 Audit and Assurance : 2017  
47 Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học CFAB – Accounting 1 : 2020 xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học thuộc cơ sở ngành, chuyên ngành do các bộ môn của khoa kế toán phụ trách đã được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ. Các môn học được xây dựng học liệu bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam và các môn học thuộc chương trình đào tạo của ICAEW.Hệ thống học liệu vừa là tài liệu phục vụ gi
48 Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học CFAB – Accounting 2 : 2020 xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học thuộc cơ sở ngành, chuyên ngành do các bộ môn của khoa kế toán phụ trách đã được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ. Các môn học được xây dựng học liệu bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam và các môn học thuộc chương trình đào tạo của ICAEW.Hệ thống học liệu vừa là tài liệu phục vụ gi
49 Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước : 2017  
50 Thông tư 174/2015/TT-BTC :Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu : 2015  
51 Thông tư 108/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 về chế độ kế toán dự trữ : 2018  
52 Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp : 2017  
53 Nghị định 130/2005/NĐ-CP Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước : 2005  
54 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 : 2019  
55 Nghị định 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập : 2021  

 

Số lần đọc: 6
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà