Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Tài liệu
Thứ ba, 21/06/2022 - 9:43

Thông báo tài liệu mới tháng 6/2022

STT Nhan đề Tác giả NXB Tóm tắt
1 Phát triển nguồn nhân lực kinh tế tư nhân :   2022 Cung cấp cơ sở lý luận,thực tiễn và những giải pháp trong việc phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay
2 Kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp ở Việt Nam / :   2022  
3 Kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ bưu chính : Ngô Tiến Dũng TS. 2022 Trình bày tổng quan về kế toán quản trị trong các doanh nghiệp bưu chính. Phân loại chi phí, các phương pháp xác định chi phí, mối quan hệ giữ chi phí-sản xuất-lợi nhuận, dự toán...trong các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ bưu chính ở Việt Nam hiện nay.
4 Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Việt Nam / :   2022 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn kinh nghiệm một số nước trong việc phát triển nguồn nhân lực,khái quái thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay
5 E-logistics Quản lý chuỗi cung ứng kỹ thuật số để có lợi thế cạnh tranh :   2021  
6 Kế toán doanh nghiệp công nghiệp :   2022 Trình bày các kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp công nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp côn
7 Luật giá 2012/ :   2012  
8 Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Ngọc Thêm 1999 Văn hoá học và văn hoá Việt Nam. Văn hoá nhận thức. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể và tổ chức đời sống các nhân. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên xã hội
9 Tác động của cơ cấu sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gạch ốp lát niêm yết ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về cơ cấu sở hữu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gạch ốp lát niêm yết ở Việt Nam
10 Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp niêm yết nghành xây dựng ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp niêm yết nghành xây dựng ở Việt Nam
11 Mô hình tài trợ vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về tài trợ vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình tài trợ vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết Việt Nam
12 Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam
13 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 5 năm 2022
14 Báo cáo tổng hợp về kinh tế vĩ mô tháng 4 năm 2022 / Nguyễn Đức Độ 2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 4 năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
15 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 4 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 4 năm 2022
16 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 4 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 4 năm 2022
17 Vận dụng phạm trù hiếu của nho giáo và giáo dục đạo đức gia đình ở Việt Nam hiện nay :   2021 Trình bày lý luận chung về phạm trù hiếu và vị trí của nó trong giáo dục đạo đức gia đình. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển những giá trị đạo hiếu trong giáo dục đạo đức gia đình ở Việt Nam hiện nay.
18 ASP.Net MVC 5 building your first web application (a beginner's guide) :   2021 Trình bày những điều cơ bản về việc tạo cơ sở dữ liệu và cách thực hiện các hoạt động CRUD cơ bản trong MVC5 bằng cách sử dụng Entity Framework làm cơ chế truy cập dữ liệu.
19 Các bài học trong tài chính doanh nghiệp :   2021 Cuốn sách là một tài liệu nâng cao về tài chính với các bài học bổ sung cho kiến thức điều hành, quản trị tài chính. Đây là một cuốn sách ứng dụng sử dụng các ví dụ thực tế để giới thiệu các công cụ tài chính cần thiết để nâng cao giá trị các quyết định kinh doanh.
20 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp nghành dược phẩm niêm yết ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp nghành dược phẩm niêm yết ở Việt Nam
21 Quản lý nhà nước về giá ở Việt Nam hiện nay : Nguyễn Hồ Phi Hà 2022 Hệ thống hoá cơ sở lý luận, minh chứng những bất cập trong triển khai văn bản pháp lý và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về giá ở nước ta hiện nay
22 Strategic financial analysis & valuation :   2022  
23 Báo cáo quyết toán, báo cáo định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu : Nguyễn Thị Kim Oanh 2022 Phân tích chuyên sâu về nghiệp vụ lập báo cáo quyết toán, báo cáo định mức thực tế của sản phẩm và vận dụng trong thực tiễn của các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất để lập và giải trình báo cáo, báo cáo định mức khi cơ quan hải quan yêu cầu chứng minh mục đích sử dụng của nguyên phụ liệu nhập khẩu miễn thuế.
24 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp than niêm yết ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh củ doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp than niêm yết ở Việt Nam
25 Các nhân tố tác động đến hoạt động thẩm định giá đất đai tại Việt Nam hiện nay :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến hoạt động thẩm định giá đất đai tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng các nhân tố tác động đến hoạt động thẩm định giá đất đai tại Việt Nam. và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định giá đất đai tại Việt Nam hiện nay
26 Thẩm định giá bất động sản công nghiệp tại các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động thẩm định giá bất động sản công nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản công nghiệp tại các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định giá bất động sản công nghiệp tại các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam
27 Bài giảng gốc Kinh tế đầu tư 2 / :   2016 Trang bị cho sinh viên thuộc ngành kinh tế những kiến thức cơ bản về kinh tế trong lĩnh vực đầu tư và bước đầu vận dụng các kiến thức chuyên ngành trong phân tích, đánh giá và thực hiện hoạt động đầu tư ở tầm vi mô và vĩ mô
28 Thẩm định giá lợi thế thương mại của các công ty kinh doanh dịch vụ cảng biển niêm yết ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về giá lợi thế thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của các công ty kinh doanh dịch vụ cảng biển niêm yết ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện giá trị lợi thế thương mại của các công ty kinh doanh dịch vụ cảng biển niêm yết ở Việt Nam
29 Phát triển nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về giá lợi thế thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của các công ty kinh doanh dịch vụ cảng biển niêm yết ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện giá trị lợi thế thương mại của các công ty kinh doanh dịch vụ cảng biển niêm yết ở Việt Nam
30 Chính sách cổ tức và giá cổ phiếu - nghiên cứu điển hình tại nghành thực phẩm Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chính sách cổ tức và giá cổ phiếu. Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách cổ tức và giá cổ phiếu - nghiên cứu điển hình tại nghành thực phẩm Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách cổ tức và giá cổ phiếu - nghiên cứu điển hình tại nghành thực phẩm Việt Nam
31 Xây dựng cẩm nang điện tử cho sinh viên chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng cẩm nang điện tử cho sinh viên chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện xây dựng cẩm nang điện tử cho sinh viên chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính
32 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :   2020 Gồm các bài học về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ: 1930-1945, 1945-1975, 1954-1986, 1986 đến nay. Trình bày Đảng lãnh đạo kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong cách mạng Việt Nam; phương pháp
33 Tác dộng của giao hàng chặng cuối và LOGISTICS ngược tới quyết định lựa chọn dịch vụ LOGISTICS của khách hàng mua hàng dệt may online trên địa bàn thành phố Hà Nội :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ LOGISTICS của khách hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện các vấn đề Tác dộng của giao hàng chặng cuối và LOGISTICS ngược tới quyết định lựa chọn dịch vụ LOGISTICS của khách hàng mua hàng dệt may online trên địa bàn thành phố Hà Nội.
34 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :   2019 Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hoá, đạo đức, con người
35 Phân tích và dự báo tài chính :   2022 Trình bày những vấn đề chung về phân tích và dự báo thống kê: Phương pháp thu thập và trình bày dữ liệu thống kê; tổng quan các phương pháp phân tích thống kê; dự báo thống kê. Vận dụng các phương pháp thống kê trong phân tích và dự báo tài chính vào tài chính doanh nghiệp, trung gian tài chính, tài chính Nhà nước và tài chính nước ngoài
36 Đầu tư vốn trong tập đoàn kinh tế. Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam :   2022 Cung cấp và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về tập đoàn kinh tế, tài chính trong tập đoàn kinh tế. Minh hoạ những tình huống cụ thể về đầu tư vốn trong một số tập đoàn kinh tế ở Việt Nam. Từ đó đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất những kiến nghị cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động đầu tư vốn trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam
37 VietNam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity, and Democracy : World Bank Group 2016 Dự báo tình hình kinh tế của Việt Nam đến năm 2035
38 Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2019 : World Bank Group 2019 Dự báo tình hình kinh tế của Việt Nam đến năm 2019
39 Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng điện tử :   2021 Trình bày cơ sở lý luận về hợp đồng điện tử và pháp luật về hợp đồng điện tử. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp xây dựng hoàn thiện về hợp đồng điện tử ở Việt Nam hiện nay
40 Tác động của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên: Nghiên cứu tại Học viện Tài chính :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về ảnh hưởng của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên . Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên
41 Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 1448 /QĐ-HVTC ngày 21 /12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính) : Học viện Tài chính 2021  
42 Tiếp cận nguồn lực tài chính của DNNVV trong bối cảnh COVID -19 :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về DNNVV và tiếp cận nguồn lực tài chính của DNNVV . Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của DNNVV và tiếp cận nguồn lực tài chính của DNNVV trong bối cảnh COVID -19. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính của DNNVV trong bối cảnh COVID hiện nay
43 Chính sách hỗ trợ người lao động tại Hà Nội trong bối cảnh COVID -19 :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chính sách hỗ trợ người lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chính sách hỗ trợ người lao động tại Hà Nội trong bối cảnh COVID -19
44 Phác thảo danh trà Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tuấn 2020 Trình bày những kiến thức cơ bản về cây chè, nguồn gốc, lịch sử phát triển và giới thiệu các danh trà Việt Nam: vùng chè Hà Giang, vùng chè Suối Giàng, Yên Bái; vùng chè Phú Thọ...
45 Chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
46 Thưởng trà - Thật đẹp, thật vui / Nguyễn Ngọc Tuấn 2021 Giới thiệu những kiến thức về trà, về nghệ thuật thưởng trà, xoay quanh 6 yếu tố: trà, nước, pha trà, chọn ấm chén, không gian, âm nhạc
47 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam thời đại 4.0 :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam thời đại 4.0
48 Tác động của vốn con người tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về vốn con người tới tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vốn con người tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới
49 Việt Nam trong tiểu vùng sông Mê Công - Cho một dòng sông phát triển bền vững :   2021 Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên và cư dân Tiểu vùng Sông Mê Công. Lịch sử các nước Tiểu vùng sông Mê Công; vấn đề hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công và các thách thức đặt ra ở thế kỷ XXI; Việt Nam - nỗ lực cho một dòng sông phát triển bền vững
50 Nghiên cứu các công cụ hỗ trợ việc thu thập và phân tích dữ liệu chứng khoán :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán và phương pháp nghiên cứu thu thập, phân tích dữ liệu chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nghiên cứu thu thập, phân tích dữ liệu chứng khoán
51 Thị trường lao động Việt Nam dưới tác động của dịch COVID - 19 :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về thị trường lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện thị trường lao động Việt Nam giai đoạn tiếp theo
52 Giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật Hải quan trong điều kiện hội nhập :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về pháp luật Hải quan. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật Hải quan trong điều kiện hội nhập
53 Kinh tế vỉa hè Hà Nội - Thực trạng và khuyến nghị :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về kinh tế vỉa hè . Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý và phát triển kinh tế vỉa hè Hà Nội trong những năm tới
54 Quản lý thuế với thương mại điện tử ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về lĩnh vực quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý thuế với thương mại điện tử ở Việt Nam trong những năm tới
55 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam :   2021 Nội dung của cuốn sách thể hiện vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc sáng lập Quốc hội và những hoạt động của người đối với Quốc hội: về việc tổ chức tổng tuyển cử, xây dựng, thực thi hiến pháp, lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc...
56 Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 1(1930-9/1945) /   2021 Các sự kiện được sắp xếp theo trật tự thời gian có chọn lọc trình bày đường lối chủ trương của Đảng, của quần chúng nhân dân; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức
57 Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 2(9/1945-7/1954) /   2021 Các sự kiện được sắp xếp theo trật tự thời gian có chọn lọc trình bày đường lối chủ trương của Đảng, của quần chúng nhân dân; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức
58 Các nhân tố tác động đén sự phát triển của hải quan số ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về hải quan số và các nhân tố tác động đén sự phát triển của hải quan số. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp cho sự phát triển của hải quan số ở Việt Nam trong những năm tới
59 Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 3(8/1954-1964) /   2021 Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 8/1954 đến tháng 12/1964
60 Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 4(1965-4/1975) /   2021 Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 1/1965 đến tháng 4/1975
61 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bền vũng của giới trẻ Gen z Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bền vũng của người dùng Gen z . Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hành vi tiêu dùng bền vũng của giới trẻ Gen z Việt Nam
62 Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 5(5/1975-11/1986) /   2021 Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 5/1975 đến tháng 11/1986
63 Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 6(12/1986-2000) /   2021 Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12/1986 đến 2000
64 Tạo dựng thương hiệu cà phê xuất khẩu của Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về thương hiệu và xây dựng thương hiệu. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng thương hiệu cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới
65 Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 7(2001-2010) /   2021 Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 2001-2010
66 Nâng cao khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường EU :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường EU
67 Thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy và học tập của Học viện Tài chính :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác giảng dạy và học tập tại Học viện Tài chính
68 Vượt qua bẫy thu nhập trung bình - kinh nghiệm của các nước ASEAN và bài học cho Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về bẫy thu nhập trung bình và Vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp Vượt qua bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam
69 Hạn chế nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về tình trạng nhập siêu. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp Hạn chế nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc
70 Thu hút FDI "Xanh" cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về Thu hút FDI "Xanh" và FDI "Xanh" cho mục tiêu phát triển bền vững. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp thu hút FDI "Xanh" cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
71 Sử dụng các công cụ tín dụng ngân hàng hỗ trợ ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong đại dịch COVID19 :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về công cụ tín dụng ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp sử dụng các công cụ tín dụng ngân hàng hỗ trợ ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong đại dịch COVID19
72 Cơ cấu lại nợ giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID19 tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về nợ và cơ cấu lại nợ của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cơ cấu lại nợ giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID19 tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
73 Phát triển dịch vụ phi dịch vụ tại các ngân hàng thương mại trong dịch bệnh COVID 19 tại Việt Nam hiện nay :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ phi dịch vụ tại các ngân hàng . Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ phi dịch vụ tại các ngân hàng thương mại trong dịch bệnh COVID 19 tại Việt Nam hiện nay
74 Hoàn thiện quy định pháp luật về tập trung kinh tế :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về tập trung kinh tế và quy định pháp luật về tập trung kinh tế tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện những quy định pháp luật về tập trung kinh tế
75 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người trẻ tại Hà Nội :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về hành vi tiêu dùng xanh và Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người trẻ. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của người trẻ tại Hà Nội
76 Đánh giá sự tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài dưới góc độ phát triển bền vững ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài dưới góc độ phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới
77 Nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người dùng thế hệ Z :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về hành vi tiêu dùng xanh và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người trẻ. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của người dùng thế hệ Z
78 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của người dân trên địa bàn Hà Nội :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm tác động tích cực đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của người dân trên địa bàn Hà Nội
79 Quản lý nợ phải thu của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nợ phải thu của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nợ phải thu của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam
80 Vai trò của FTA với việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về FTA và xuất nhập khẩu hàng hóa. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam
81 Nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thông qua các hình thức giáo dục đào tạo về thuế tại Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về tính tuân thủ thuế của người nộp thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thông qua các hình thức giáo dục đào tạo về thuế tại Việt Nam
82 Nghiên cứu các nhân tố tác động đén chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chuyển đổi số và nhân tố tác động đén chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam
83 Đông Nam Á - Hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung : Shambaugh, David 2021 Nghiên cứu sự cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Đông Nam Á; những di sản và vai trò của của Mỹ, Trung Quốc ở Đông Nam Á; sự ứng phó của Đông Nam Á với Mỹ và Trung Quốc; tương lai của các mối quan hệ cường quốc ở Đông Nam Á
84 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.   2021 Gồm các Nghị định, Quyết định của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
85 Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước :   2021 Làm rõ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước sau 35 năm đổi mới tại Việt Nam. Rút ra kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng và quản lý của Nhà nước. Trình bày những vấn đề còn tồn tại và đưa ra quan điểm, định hướng nhằm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước
86 Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.   2022 Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
87 Văn bản hợp nhất về chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.   2021 Gồm một số văn bản hợp nhất của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán; thông tư về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; quy định về kiểm soát chất lượng
88 Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước :   2021 Giới thiệu những tài liệu lưu trữ về hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ khi rời Bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi quay về Việt Nam năm 1945, lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
89 Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain : Johnson, Nicholas 2021 Trình bày đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp; Internet: siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng và cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu; trí tuệ nhân tạo: tự động hoá và mở rộng triệt để khả năng của con người; Blockchain: phân tán chức năng, cá nhân hoá quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị; vận dụng thành tựu của cách m
90 Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.   2021 Giới thiệu Luật đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành; quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công... quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và kế hoạch đầu
91 Bộ pháp điển về quản lý nợ công.   2022 Gồm những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; chi tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm, kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm; quản lý việc huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ của Chính phủ; quản lý cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ng
92 Kế toán chi phí tại các đơn vị hành chính sự nghiệp :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chi phí và kế toán chi phí tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí tại các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
93 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi : Morillot, Juliette 2021 Trình bày về đất nước, con người Bắc Triều Tiên cùng những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội Bắc Triều Tiên hiện nay
94 Tài chính công với biến đổi khí hậu lý thuyết và thực tiễn :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước cho biến đổi khí hậu. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp về ngân sách nhà nước cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam
95 Một vành đai, một con đường: Hành trình dài của Trung Quốc đến năm 2049 : Glantz, Michael H. 2021 Tổng quát về sự hình thành, phát triển và những tác động của sáng kiến Một vành đai, một con đường (OBOR) của Trung Quốc trên các mặt kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, xã hội, khoa học công nghệ... trên phạm vi toàn cầu từ năm 2013 đến nay
96 Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 :   2021 Trình bày lý luận và thực tiễn về hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Phân tích thực trạng xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển của Việt Nam những năm qua. Nêu định hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
97 Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ hoà bình thế giới : Klein, Matthew C. 2021 Gồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng thương mại, tăng trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp của các nước Đức, Trung Quốc, Mỹ làm tham chiếu đến một số nước ở các khu vực khác trên thế giới: Từ Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến đổi của thương mại toàn cầu; sự phát triển của tài chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất
98 Chính sách tài khóa đối với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chính sách tài khóa. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách tài khóa đối với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong thời gian tới
99 Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID 19, so sánh kinh nghiệm giữa các nước và Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chính sách an sinh xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID 19 ở một số quốc gia
100 Nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện thủ tục đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện
101 Nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 - Tài sản cố định vô hình :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về chuẩn mực kế toán quốc tế số 38. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 - Tài sản cố định vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
102 Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp phát triển định hướng áp dụng IFRS vào Việt Nam
103 Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam
104 COVID 19 - Chất xúc tác để nền kinh tế số phát triển :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về kinh tế số và đại dịch COVID 19. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế số trong đại dịch COVID 19
105 Chất lượng báo cáo kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Thực trạng và giải pháp :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về báo cáo kiểm toán đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện báo cáo kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
106 Giải pháp nâng cao tính hữu ích của thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về tính hữu ích của thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao tính hữu ích của thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
107 Tình hình tài chính tại các doanh nghiệp nghành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về Tình hình tài chính tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại các doanh nghiệp nghành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
108 Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp : Nguyễn Thị Thanh 2019 Khái quát về báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp. Trình bày lý luận chung và nội dung cụ thể về phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp
109 Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên chuyển đối sang IFRS :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên chuyển đối sang IFRS
110 Giáo trình pháp luật đại cương /   2011 Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
111 Ứng dụng mô hình BENEISH M - SCORE trong phát hiện gian lận báo cáo tài chính :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về mô hình BENEISH M - SCORE. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao ứng dụng mô hình BENEISH M - SCORE trong phát hiện gian lận báo cáo tài chính
112 Giáo trình pháp luật kinh tế /   2014 Trình bày khái niệm, đặc điểm, quy chế pháp lý về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp; pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh; pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại
113 Ảnh hưởng của đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên tới chất lượng kiểm toán tại Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về Ảnh hưởng của đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên tới chất lượng kiểm toán. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên tới chất lượng kiểm toán tại Việt Nam
114 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ và ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
115 Trình bày báo cáo tài chính cho các sự kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID trong các doanh nghiệp tại Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về báo cáo tài chính cho các sự kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện trình bày báo cáo tài chính cho các sự kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID trong các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay
116 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí chất thải tại doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí chất thải tại doanh nghiệp . Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí chất thải tại doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam
117 Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam /   2019 Trình bày các vấn đề lí luận của luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Địa vị pháp lí của Ngân hàng nhà nước và tổ chức tín dụng Việt Nam; Nội dung điều chỉnh của pháp luật ngân hàng ở Việt Nam
118 Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam /   2015 Những vấn đề lí luận cơ bản về luật ngân hàng Việt Nam. Địa vị pháp lí của ngân hàng nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng. Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay, bảo lãnh ngân hàng, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, ngoại hối
119 Foundations of multinational financial management / SHAPIRO, ALAN C 2014  
120 International financial management / Madura, Jeff, author. 2013  
121 Giáo trình thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình 2006 Trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái và phân loại, chế độ quản lý ngoại hối của nước CHXHCN Việt Nam; các công cụ thanh toán quốc tế: hối phiếu, kỳ phiếu, séc quốc tế, thẻ ngân hàng; phương thức thanh toán quốc tế...
122 Options, futures, and other derivatives / Hull, John 2012  
123 Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Đào Thanh Trường 2021 Trình bày cơ sở lý luận về di động xã hội của nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phân tích hiện tượng di động xã hội của nhân lực khoa học và công nghệ tại một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp quản lý di động xã hội của nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
124 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển / Hoàng Bá Thịnh 2021 Trình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia đình; biến đổi gia đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam đang đối diện trong quá trình phát triển
125 Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam :   2021 Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và kinh nghiệm của một số quốc gia; thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam; các yếu tố tác động đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; quan điểm và các giải pháp thúc đẩy khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội
126 Translation practice / : /   2012  
127 Lectures on English - American literature :   2011  
128 Law : Study manual : Institute of Chartered Accountatns in England and Wales. 2018  
129 Bài giảng gốc Cơ sở phân tích chính sách kinh tế / Vũ Sỹ Cường 2015 Trình bày những nội dung cơ bản về phân tích chính sách kinh tế - xã hội như: chính sách kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; hoạch định chính sách; thể chế hoá chính sách; tổ chức thực hiện chính sách; đánh giá, điều chỉnh và tổng kết chính sách
130 Bài giảng phân tích chính sách tiền tệ /   2015 Trình bày lý luận cơ bản về chính sách tiền tệ. Phân tích tác động của chính sách tiền tệ và tài khoá tới nền kinh tế, phân tích thực trạng chính sách tiền tệ của Việt Nam và kinh nghiệm hoàn thiện điều hành chính sách tiền tệ của một số nước trên thế giới.
131 Bài giảng gốc Đánh giá doanh nghiệp /   2016 Trình bày lý luận cơ bản về đánh giá doanh nghiệp. Phân tích các phương pháp đánh giá doanh nghiệp, đánh giá môi trường bên ngoài doanh nghiệp;đánh giá sản phẩm và thị trường doanh nghiệp, đánh giá tài chính doanh nghiệp...
132 Securities Business /   2013  
133 Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán /   2009 Trình bày lý luận cơ bản về môi giới chứng khoán, các nghiệp vụ và tác nghiệp cụ thể trong khi triển khai hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán. Đồng thời đưa ra những vấn đề cơ bản về tư vấn đầu tư chứng khoán, các nguyên tắc, quy trình và kỹ năng thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán của những người hành nghề chứng khoán.
134 Nhập môn phân tích lợi ích chi phí :   2003 Trình bày lý luận cơ bản về phân tích lợi ích chi phí, định giá các lợi ích và chi phí, nhận dạng các lợi ích và chi phí xã hội, cách định giá với giá cả thị trường...
135 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :   2012 Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày các nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Bác về các vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, xây dựng nhà nước, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các vấn đề đ
136 Cơ sở văn hoá Việt Nam :   2008 Trình bày các khái niệm về văn hoá. Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá. Diễn biến lịch sử của văn hoá Việt Nam. Giới thiệu về không gian văn hoá Việt Nam
Số lần đọc: 3736
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà