Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ ba, 08/03/2016 - 9:46

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (XB năm 2013)

 

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp được tổ chức biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Học viện Tài chính. Giáo trình gồm 7 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập về kế toán hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng Luật kế toán ở lĩnh vực kế toán nhà nước và cơ chế quản lý tài chính  ở các đơn vị hành chính sự nghiệp đang có những biến đổi sâu sắc. Giáo trình đã được Hội đồng khoa học của Học viện đánh giá và cho phép xuất bản để làm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập ở Học viện, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà khoa học, nhà quản lý và những người quan tâm đến lĩnh vực này.

Giáo trình “Kế toán hành chính sự nghiệp” do tập thể các tác giả là các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy của Bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước, Học viện Tài chính biên soạn gồm:

- PGS.TS.Phạm Văn Liên, Phó Giám đốc Học viện Tài chính (Giáo viên kiêm chức, nguyên Phó trưởng Bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước), chủ biên và trực tiếp biên soạn chương 1,2;

- Ths.Quách Thị Hồng Liên biên soạn chương 3,4;

- TS.Võ Thị Lan Phương biên soạn chương 5;

- TS.Đào Thị Bích Hạnh biên soạn chương 6,7;

Tham gia chỉnh sửa phục vụ tái bản lần 1 có TS.Ngô Thanh Hoàng và Ths.Phạm Thị Hoàng Phương thực hiện.

Nhằm cập nhập, bổ sung các kiến thức về lý luận cũng như thực tiễn, mà đặc biệt là cập nhật theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 sử đổi bổ sung chế độ Kế toán hình chính sự nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, chúng tôi tái bản lại giáo trình lần thứ hai đảm bảo nội dung giáo trình sát với thực tiễn hơn. Tham gia trực tiếp quá trình bổ sung, sửa đổi có PGS.TS.Phạm Văn Liên và TS.Ngô Thanh Hoàng.

 MỤC LỤC

                                                                                                Trang
Lời nói đầu
3
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
5
1.1. Đối tượng áp dụng kế toán HCSN
5
1.2. Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp
7
1.3. Tổ chức công tác kế toán HCSN
8
1.3.1. Nội dung công tác kế toán HCSN
8
1.3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán HCSN
10
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán
66
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và  người làm kế toán
66
1.4.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng
68
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
75
2.1. Kế toán vốn bằng tiền
75
2.1.1. Kế toán tiền mặt
75
2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc
87
2.1.3. Kế toán tiền đang chuyển
95
2.2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn
99
2.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán
99
2.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
100
2.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán
101
2.3. Kế toán vật liệu, dụng cụ
107
2.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán vật liệu, dụng cụ
107
2.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán sử dụng
109
2.3.3. Phương pháp kế toán
114
2.4. Kế toán sản phẩm, hàng hóa
121
2.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán sản phẩm, hàng hóa
121
2.4.2. Chứng từ, tài khoản, sổ toán sử dụng
122
2.4.3. Phương pháp kế toán
123
2.5. Kế toán tài sản cố định
126
2.5.1. Khái niệm và phân loại tài sản cố định
126
2.5.2. Nguyên tắc kế toán
127
2.5.3. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
130
2.5.4. Phương pháp kế toán
138
2.6. Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định
148
2.6.1. Nguyên tắc kế toán
148
2.6.2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng
148
2.6.3. Phương pháp kế toán
150
2.7. Kế toán  đầu tư dài hạn
152
2.7.1. Nội dung và nguyên tắc kế toán
152
2.7.2. Tài khoản kế toán sử dụng
155
2.7.3. Phương pháp hạch toán
156
2.8. Kế toán quyết toán vật tư, sửa chữa lớn tài sản cố định và xây dựng cơ bản cuối năm
163
2.8.1. Nguyên tắc kế toán
164
2.8.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
164
2.8.3. Phương pháp kế toán
166
CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN
169
3.1. Kế toán thanh toán với công nhân viên chức
169
3.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản thanh toán với công nhân viên chức
169
3.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
169
3.1.3. Phương pháp kế toán
174
3.2. Kế toán các khoản nộp nhà nước
179
3.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải nộp nhà nước
179
3.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
180
3.2.3. Phương pháp kế toán
186
3.3. Kế toán chi phí cho cấp dưới
190
3.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới
190
3.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
191
3.3.3. Phương pháp kế toán
192
3.4. Kế toán các khoản thu
193
3.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải thu
193
3.4.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng
193
3.4.3. Phương pháp kế toán
195
3.5. Kế toán các khoản cho vay
199
3.5.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải trả
199
3.5.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng
199
3.5.3. Phương pháp kế toán
200
3.6. Kế toán các khoản phải trả
202
3.6.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải trả
202
3.6.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng
203
3.6.3. Phương pháp kế toán
204
3.7. Kế toán thanh toán nội bộ
208
3.7.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thanh toán nội bộ
208
3.7.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng
209
 3.7.3. Phương pháp kế toán
 210
CHƯƠNG  4. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN VÀ  NGUỒN QUỸ CƠ QUAN
215
4.1. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động
215
4.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí hoạt động
215
4.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
217
4.1.3. Phương pháp kế toán
222
4.2. Kế toán nguồn kinh phí dự án
226
4.2.1. Nguyên tắc kế toán
226
4.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán
227
4.2.3. Phương pháp kế toán
229
4.3. Kế toán nguồn vốn kinh doanh
234
4.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn vốn kinh doanh
234
4.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
234
4.3.3. Phương pháp kế toán
235
4.4. Kế toán các nguồn kinh phí khác
237
4.4.1. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
237
4.4.2. Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước
241
4.5. Kế toán quỹ cơ quan
243
4.5.1. Các loại quỹ cơ quan và mục đích sử dụng
243
4.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng
243
4.5.3. Phương pháp kế toán
244
4.6. Kế toán chênh lệch thu, chi chưa xử lý
246
4.6.1. Nguyên tắc kế toán
246
4.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng
247
4.6.3. Phương pháp kế toán
248
CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU
253
5.1. Kế toán các khoản thu
253
5.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
254
5.1.3. Phương pháp hạch toán kế toán
258
5.2. Kế toán khoản thu chưa qua ngân sách
267
5.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thu chưa qua ngân sách
267
5.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
268
5.2.3. Phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
271
5.3. Kế toán thu hoạt động sản xutá, kinh doanh
274
5.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán
274
5.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
275
5.3.3. Phương pháp kế toán
278
CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI
285
6.1. Kế toán các khoản chi hoạt động
285
6.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán
285
6.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
286
6.1.3. Phương pháp kế toán
292
6.2. Kế toán các khoản chi dự án
297
6.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán
297
6.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
297
6.2.3. Phương pháp kế toán
302
6.3. Kế toán chi hoạt động sản xuất, kinh doanh
304
6.3.1. nội dung, nguyên tắc kế toán
304
6.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng
305
6.3.3. Phương pháp kế toán
309
6.4. Kế toán các khoản chi khác
311
6.4.1. Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước
311
6.4.2. Kế toán chi phí trả trước
316
6.4.3. Kế toán chi quản lý chung
322
CHƯƠNG 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
325
7.1. Mục đích, yêu cầu của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
325
7.1.1. Mục đích của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
325
7.1.2. Yêu cầu của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
326
7.2. Quy định về lập, nộp báo cáo tài chính
327
7.2.1. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính
327
7.2.2. Trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính
328
7.3. Hệ thống báo cáo tài chính
328
7.3.1. Nội dung hệ thống báo cáo tài chính
328
7.3.2. Nội dung và phương pháp lập một số báo cáo tài chính
331
Danh mục tài liệu tham khảo
379
Mục lục
380
Số lần đọc: 12456
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà