Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ hai, 17/08/2015 - 16:36

Giáo trình Thống kê tài chính (XB năm 2013)

Để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên Học viện Tài chính. Bộ môn Thống kê và Phân tích dự báo tổ chức biên soạn cuốn Giáo trình Thống kê Tài chính. Cuốn sách được biên soạn lần đầu tiên trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm giảng dạy các môn học thống kê trong nhiều năm qua và nội dung của những môn học có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nguồn tài chính trong xu thế hội nhập.

Giáo trình do: PGS.TS.Phạm Thị Kim Vân và TS.Chu Văn Tuấn đồng chủ biên, cùng tham gia biên soạn là các giảng viên giảng dạy môn Thống kê Tài chính thuộc Bộ môn Thống kê và Phân tích Dự báo – Học viện Tài chính bao gồm:

PGS.TS.Phạm Kim Vân – Phó trưởng Bộ môn Thống kê và Phân tích dự báo biên soạn chương 1,2,3,5;

TS.Trần Thị Hoa Thơm biên soạn chương 4;

Ths.Nguyễn Lan Phương biên soạn chương 6;

MỤC LỤC

                                                              Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

5

1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê tài chính

5

2. Vai trò và nhiệm vụ của Thống kê tài chính

14

2.1. Vai trò của thống kê tài chính

14

3Cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê tài chính

22

3.1. Cơ sở lý luận của thống kê tài chính

22

3.2. Cơ sở phương pháp luận của thống kê tài chính

22

Chương 2: THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

29

1. Thống kê vốn đầu tư của doanh nghiệp

29

1.1. Khái niệm và phân loại vốn đầu tư

29

1.2. Thống kê vốn đầu tư cơ bản

32

2. Thống kê vốn kinh doanh của doanh nghiệp

37

2.1. Khái niệm

37

2.2. Thống kê khối lượng và cơ cấu vốn kinh doanh

37

3. Thống kê vốn cố định

44

3.1. Khái niệm, đặc điểm vốn cố định

44

3.2. Các chỉ tiêu thống kê vốn cố định

46

3.3. Các chỉ tiêu thống kê hiệu quả sử dụng vốn cố định

50

4. Thống kê vốn lưu thông

52

4.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động

52

4.2. Phân loai vốn lưu động

53

4.3. Thống kê khối lượng vốn lưu động

56

4.4. Thống kê cơ cấu vốn lưu động

58

4.5. Thống kê hiệu quả vốn lưu động

59

5. Thống kê kết quả sản xuất – kinh doanh

62

5.1. Doanh thu bán hàng (giá trị sản hàng hóa tiêu thụ)

62

5.2. Thống kê lợi nhuận và doanh lợi

74

Câu hỏi ôn tập chương 2

85

Chương 3: THỐNG KÊ BẢO HIỂM

89

1. Những vấn đề chung của thống kê bảo hiểm

89

1.1. Phạm vi nghiên cứu của thống kê bảo hiểm

89

1.2. Vai trò và nhiệm vụ của thống kê bảo hiểm

90

1.3. Tổ chức thống kê bảo hiểm ở Việt Nam

93

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê bảo hiểm

95

2.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê BHXH

96

2.2. Hệ thống chỉ tiêu thống bảo hiểm thương mại (kinh doanh)

114

3. Phương pháp phân tích thống kê bảo hiểm

127

3.1. Phương pháp dãy số thời gian

128

3.2. Phương pháp bảng thống kê

131

3.3. Phương pháp chỉ số

132

3.4. Phương pháp hồi quy tương quan

136

4. Phân tích thống kê bảo hiểm kinh doanh

140

4.1. Phân tích tính thời vụ

141

4.2. Phân tích tình hình giám định và bồi thường tổn thất

144

4.3. Phân tích tình hình đề phòng và hạn chế tổn thất

 

4.4. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh bảo hiểm

146

Câu hỏi ôn tập chương 3

153

Chương 4: THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

157

1. Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán

157

1.1. Chức năng của thị trường chứng khoán

157

1.2. Chứng khoán, các loại và đặc trưng

160

1.3. Các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán

167

1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán

171

2. Thống kê thị trường chứng khoán

174

2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ, chức năng thống kê thị trường chứng khoán

174

2.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê thị trường chứng khoán

178

3. SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

185

3.1. Phương pháp phân tổ

185

3.2. Phương pháp dãy số thời gian

189

3.3. Phương pháp đồ thị

194

3.4. Phương pháp chỉ số

194

4. Sử dụng các phương pháp thống kê dự báo thị trường chứng khoán

223

4.1. Dự báo dựa vào ngày tích lũy và ngày phân phối

224

4.2. Lý thuyết sóng Elliot

227

4.3. Sử dụng mô hình thị trường để dự báo giá cổ phiếu

230

Câu hỏi ôn tập chương 4

245

Chương 5: THỐNG KÊ NGÂN HÀNG

251

1. Vai trò và nhiệm vụ của thống kê ngân hàng

251

2. Phương pháp bảng cân đối tiền tệ

253

2.1. Nội dung của phương pháp

254

2.2. Nguyên tắc lập bảng cân đối tiền tệ

255

3. Bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng hàng Trung ương

264

3.1. Bảng cân đối tiền tệ chi tiết của Ngân hàng Trung ương

264

3.2. Bảng cân đối tiền  tệ rút gọn của Ngân hàng Trung ương

264

4. Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức nhận tiền gửi khác và các tổ chức tài chính khác

285

4.1. Bảng cân đối  tiền tệ chi tiết của tổ chức tín dụng

285

4.2. Bảng cân đối tiền tệ rút gọn của các tổ chức tín dụng

292

5. Bảng cân đối tiền tệ toàn ngành

301

Câu hỏi ôn tập chương 5

311

Chương 6: THỐNG KÊ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

315

1. Những vấn đề chung về ngân sách Nhà nước

315

1.1. Một số khái niệm và phạm trù kinh tế có liên quan đến ngân sách Nhà nước

315

1.2. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của thống kê ngân sách Nhà nước

322

1.3. Nhiệm vụ của thống kê ngân sách nhà nước

323

1.4. Hệ thống tổ chức thống kê ngân sách Nhà nước Việt Nam

324

2. Các phương pháp phân tổ cơ bản của thống kê ngân sách Nhà nước

325

2.1. Phân tổ theo nội dung kinh tế

326

2.2. Phân tổ theo ngành kinh tế

330

2.3. Phân tổ theo cấp ngân sách

333

2.4. Phân tổ theo vùng kinh tế

333

2.5. Một số cách phân tổ khác

334

3. Nguồn thông tin thống kê ngân sách

336

3.1. Các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước

336

3.2. Các chỉ tiêu chi ngân sách Nhà nước

337

3.3. Cân đối ngân sách Nhà nước

337

4. Hệ thống chỉ tiêu và phân tích thống kê ngân sách Nhà nước

339

4.1. Mục đích chung của công tác phân tích thống kê ngân sách

339

4.2. Phân tích ngân sách Nhà nước định kỳ (tháng, quí, năm)

340

4.3. Phân tích theo chuyên đề

343

4.4. Nghiên cứu thông kê sự biến động của ngân sach Nhà nước

345

Câu hỏi ôn tập chương 6

373

MỤC LỤC

377

Số lần đọc: 3388
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà