Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ năm, 21/01/2016 - 16:8

Giáo trình Kế toán dành cho nhà quản lý (XB năm 2015)

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán nói chung luôn là công cụ hữu hiệu cho nhà quản lý doanh nghiệp tiến hành các công việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó càng  trở nên cần thiết và quan trọng hơn khi nền kinh tế của Việt Nam hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, trong đó có vai trò quan trọng của kế toán quản lý.

Trước những đổi mới của hệ thống kế toán Việt Nam đòi hỏi kế toán quản lý phải được nhận thức một cách đúng đắn, khoa học và được vận dụng trong quá trình ra quyết định của các nhà quản lý kịp thời và hiệu quả hơn.

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính, đồng thời đáp ứng nhu cầu xã hội, Học viện biên tổ chức biên soạn cuốn giáo trình “Kế toán dành cho nhà quản lý”. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản về kế toán quản lý hiện nay, các các nhà quản lý sử dụng thông tin kế toán nhất là thông tin trên hệ thống Báo cáo tài chính, các phương pháp và cách lập dự toán đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Giáo trình do GS.TS.Ngô Thế Chi; TS.Nguyễn Mạnh Thiều đồng chủ biên và cùng tham gia biên soạn.

Giáo trình được phân bổ 2 tín chỉ và được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và các chuyên ngành khác của Học viện, vì vậy giáo trình được kết cấu thành ba chương như sau:

Chương 1. Tổng quan về kế toán dành cho nhà quản lý

Chương 2. Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chương 3. Dự toán sản xuất kinh doanh

MỤC LỤC

                                                                                                        TRANG         

LỜI NÓI ĐẦU

3

Chương 1. Tổng quan về kế toán dành cho nhà quản lý

 

1.1. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

5

1.1.1. Khái niệm kế toán

5

1.1.2. Thông tin kế toán

5

1.1.3. Vai trò của kế toán trong việc thực hiện chức năng quản lý trong doanh nghiệp

10

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán

24

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

27

1.3. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

29

CÂU HỎI ÔN TẬP

31

CHƯƠNG 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CACSO TÀI CHÍNH

33

2.1.1. Mục đích sử dụng báo cáo tài chính

33

2.1.2. Trách nhiệm, yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

34

2.1.3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

37

2.1.4. Thời gian nộp và nơi nhận báo cáo tài chính

43

2.1.5. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh doanh nghiệp

45

2.1.6. Kết cấu và nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính

48

2.1.7. Khái niệm, mục tiêu, chức năng phân tích báo cáo tài chính

53

2.1.8. Tổ chức công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

62

2.1.9. Tổ chức công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

62

2.2. ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (CĐKT)

64

2.2.1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán

64

2.2.2. Đọc và kiểm tra Bảng cân đối kế toán

71

2.2.3. Một số nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán

76

2.3. ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

90

2.3.1. Khái niệm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

90

2.3.2. Đọc và kiểm tra báo cáo KQHĐKD

94

2.3.3. Phân tích báo cáo KQHĐKD

99

2.4. Đọc hiểu và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

105

2.4.1. Khái niệm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

105

2.4.2. Đọc và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

113

2.5. ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

136

2.5.1. Khái niệm và yêu cầu bản thuyết minh báo cáo tài chính

136

2.5.2. Đọc và kiểm tra yêu cầu bản thuyết minh báo cáo tài chính

161

2.5.3. Phân tích bản thuyết minh báo cáo tài chính

165

2.6. NỘI DUNG PHÂN TÍCH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ (PHÂN TÍCH TỔNG HỢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH)

167

2.6.1. Phân tích tổng hợp khả năng thanh toán của doanh nghiệp

167

2.6.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn của doanh nghiệp

170

2.6.3. Phân tích khả năng sinh lời và đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp

181

2.6.4. Phân tích tình hình tăng trưởng của doanh nghiệp

199

2.6.5. Lập báo cáo phân tích

207

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

209

CHƯƠNG 3. DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

215

3.1. HỆ THỐNG DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP

215

3.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của dự toán sản xuất kinh doanh

215

3.1.2. Vai trò của dự toán đối với công tác quản lý kinh doanh

216

3.1.3. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp

217

3.1.4. Quy trình và trình tự lập dự toán sản xuất kinh doanh

218

3.2. XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

220

3.2.1. Yêu cầu cơ bản xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh

220

3.2.2. Các loại định mức

221

3.2.3. Xây dựng các định mức chi phí sản xuất kinh doanh

221

3.3. LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

227

3.3.1. Dự toán bán hàng

227

3.3.2. Dự toán sản lượng sản xuất

229

3.3.3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

231

3.3.4. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp

232

3.3.5. Dự toán chi phí sản xuất chung

234

3.3.6. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ

236

3.3.7. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

237

3.3.8. Dự toán tiền

238

3.3.9. Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

241

3.4. PHÂN TÍCH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

246

3.4.1. Vai trò của phân tích doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

246

3.4.2. Phương pháp phân tích doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

248

CÂU HỎI ÔN TẬP

271

TÀI LIỆU THAM KHẢO

275

Số lần đọc: 6706
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà