Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ tư, 27/07/2022 - 9:14

Thông báo tài liệu mới tháng 7/2022

STT Nhan đề Tác giả NXB Tóm tắt
1 RCEP và giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về hiệp định RCEP và chuỗi cung ứng toàn cầu. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu
2 Thực trạng, thu hút vốn đầu tư FDI của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về báo cáo tài chính cho các sự kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện trình bày báo cáo tài chính cho các sự kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID trong các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay
3 Xây dựng CHATBOT tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Học viện Tài chính bằng PYTHON :   2022 Trình bày cơ sở lý luận về CHATBOT và PYTHON. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện Xây dựng CHATBOT tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Học viện Tài chính bằng PYTHON
4 The impact of behavioral factors on the investment performance of individual investors in the VietNam stock market :   2022 Trình bày cơ sở lý luận
5 Forecasting bankruptcy risk in construction enterprises listed on VietNam's stock exchange :   2022 Trình bày cơ sở lý luận
6 Capita structure and firm fereormance: Evidence from building materials companies listed on VietNam's stock exchange :   2022 Trình bày cơ sở lý luận
7 Factors affecting gen z online phurchase intention for fashion products :   2022 Trình bày cơ sở lý luận
8 Hồ Chí Minh toàn tập Hồ Chí Minh 2011  
9 Hồ Chí Minh toàn tập Hồ Chí Minh 2011  
10 Hồ Chí Minh toàn tập Hồ Chí Minh 2011  
11 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2005 Gồm các báo cáo, nghị quyết, chỉ thị, thông tư, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, ban bí thư khoá IV về chính trị văn hoá, an ninh quốc phòng, đối ngoại, giáo dục...
12 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2005 Gồm 74 tài liệu xếp ở phần văn kiện chính: nghị quyết, chỉ thị, thông tư, thông báo thư của ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban bí thư; và 5 tài liệu xếp ở phần phụ lục
13 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2005 Gồm những nghị quyết, chỉ thị, báo cáo phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm1981, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc
14 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2005 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Văn kiện đại hội V của Đảng đề ra một số chủ trương về điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đầu tư, tổ chức lại sản xuất và phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam
15 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2005 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Văn kiện đại hội V của Đảng đề ra một số chủ trương về điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đầu tư, tổ chức lại sản xuất và phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam
16 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1996: tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Công bố các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, thông báo, báo cáo, công văn của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ chính trị, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng...
17 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1997 về: chính trị, kinh tế, an ninh, trật tự, tư tưởng, văn hoá, công tác tổ chức - cán bộ...
18 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1998: xây dựng và phát triển nền văn hoá, phát triển kinh tế, nông nghiệp và nông thôn, hệ thống pháp luật, xây dựng thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, chủ trương hội nhập quốc tế về kinh tế, chỉ đạo về lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng...
19 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1999: tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng...
20 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2000: gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị...
21 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2001, gồm: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...
22 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2002, gồm: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định, quy định, giải trình... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...
23 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2004, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...
24 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2003, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...
25 Giáo trình Chính sách công :   2019 Trình bày những nguyên lý cơ bản của chính sách công và một số chính sách công cơ bản như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ - tín dụng, chính sách cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại, chính sách khoa học công nghệ, chính sách quản lý nguồn nhân lực và việc làm, chính sách giáo dục, chính sách văn hoá
26 Tài chính phát triển : Ngô Thị Hoài Nam 2002 Cung cấp những kiến thức cơ bản ở bậc cao học về tài chính phát triển, kiểm toán tiền tệ, cải cách tài chính, ngân hàng phát triển, tài chính nông thôn, nguồn tài chính ngoại sinh và phát triển, viện trợ, nợ nước ngoài...
27 Giáo trình kinh tế công cộng /   2020 Tổng quan về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng. Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hoá. Các công cụ chính sách can thiệp chủ yế
28 Kinh tế học của khu vực công / Bùi Đại Dũng 2016 Tổng quan về kinh tế học của khu vực công; khung lý luận áp dụng cho kinh tế học của khu vực công; chức năng tối ưu hoá phúc lợi xã hội và cơ sở lý thuyết về hiệu quả chi tiêu công; phân tích chi tiêu công; tổng quan về thuế và hệ thống thuế; hệ quả kinh tế của thuế; lựa chọn công ở cấp độ hiếp pháp và cấp độ sau hiến pháp
29 Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội / Đoàn Thị Thu Hà 2006 Tổng quan về công cụ quản lí và các chính sách kinh tế xã hội. Quan điểm, nguyên tắc hoạch định chính sách xã hội; Tổ chức thực thi và phân tích chính sách; Giới thiệu một số chính sách kinh tế xã hội lớn nhằm tăng trưởng kinh tế
30 Lý thuyết chung về thị trường tài chính, ngân hàng và chính sách tiền tệ / Nguyễn Văn Ngọc 2008 Nghiên cứu mô hình, cơ cấu và phương thức hoạt động của thị trường tài chính, các định chế tài chính, ngân hàng trung ương và thực thi chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế và chính sách tiền tệ, lí thuyết tiền tệ
31 Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế / Nguyễn Khắc Minh 2002 Tóm tắt những vấn đề cơ bản nhất thường thấy trong các sách kinh tế lượng cơ sở. Phân tích chuỗi thời gian, cung cầu. Dự báo và đánh giá chính sách. Một số mô hình ứng dụng. Phần cuối giới thiệu phụ lục
32 Giáo trình Kinh tế lượng /   2012 Mô hình nhiều phương trình. Hồi qui với biến phụ thuộc là rời rạc. Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian. Chuỗi thời gian không dừng. Mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi qui và mô hình tự hồi qui theo vectơ
33 Luật Doanh nghiệp 2020 :   2020  
34 Luật Chứng khoán 19 :   2019  
35 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 :   2015  
36 Luật quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13 :   2012  
37 Chính phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước :   2005  
38 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập :   2015  
39 Thông tư số 344/2016/TT-BTC, quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn :   2016  
40 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016, hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước. :   2016  
41 Luật quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 04 năm 2016 :   2016  
42 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :   2015  
43 Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng :   2015  
44 Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :   2016  
45 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng :   2021  
46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. :   2021  
47 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 số 47/2010/QH12 :   2010  
48 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 số 46/2010/QH12 :   2010  
49 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2001 :   2001  
50 Thông tư 02/2013/TT-NHNN, về Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài :   2013  
51 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, về Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiệu lực 15/3/2017 :   2016  
52 Quốc hội số 47/2010/QH12, Luật tổ chức tín dụng ban hành từ 1/1/201 và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017 :   2017  
53 Operating System Concepts : / Abraham Silberschatz 2018  
54 Operating System - Design and Implementation / Andrew S. Tanenbaum 2006  
55 Modern Operating Systems / Andrew S. Tanenbaum 2015  
56 Operating Systems Internals and Design principles / William Stallings 2015  
57 Toán rời rạc / Nguyễn Đức Nghĩa 2003  
58 Discrete mathematics and its application / Kenneth H. Rosen 2012  
59 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi 2006  
60 Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý.   2006  
61 Managerment Information System / Kenneth J.Sousa 2014  
62 Bài giảng Mạng máy tình và truyền thông.   2006  
63 Mạng máy tính và các hệ thống mở / Nguyễn Thúc Hải 1999  
64 Computer Networks / Andrew S.Tanenbeau 2003  
65 Giáo trình nhập môn mạng máy tính / Hồ Đắc Phương 2014  
66 Bài giảng gốc môn Kiến trúc máy tính.   2014  
67 Structured Computer Organization / Andrew Tanenbaum 2003  
68 Windows 7 Pocket Guide / Rich Robinson 2010  
69 Bài giảng gốc Tin học đại cương.   2014  
70 Giáo trình Tin học đại cương.   2014  
71 Luật quảng cáo :   2013  
72 Luật Phá sản 2014 :   2014  
73 Luật Doanh nghiệp 2020 :   2020  
74 Luật Lao động 2019 :   2019  
75 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 :   2015  
76 Thông tư số 70/2015/TT-BTC :   2015  
77 Thông tư 197/2015/TT-BTC :   2015  
78 Accouting for provisions under the Covid 19 cỉcumstances :   2022 Trình bày cơ sở lý luận
79 Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt. / Mai Ngọc Chữ 2014  
80 Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt. / Mai Ngọc Chữ 2014  
81 Factors affecting financial risk. Evidence from building material companies listed in Vietnam's stock exachange :   2022 Trình bày cơ sở lý luận
82 Solutions to the effcient improvement of using accounting software in VietNamese's Enterprises (Smes) :   2022 Trình bày cơ sở lý luận
83 Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê /   2014 Trình bày một số lí luận về tính xác suất của một biến cố. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối. Về bài toán ước lượng tham số. Một số bài toán kiểm định giả thuyết đơn giản. Bài toán tương quan và hồi quy. Tính xác suất của một biến cố...
84 Giáo trình hệ thống thông tin quản lý /   2012 Lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin quản lý. Phân tích, thiết kế hệ thống, cài đặt hệ thống, hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lí. các hệ thống thông tin trong kinh tế và thương mại. Các tính toán kinh tế. Sử dụng cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin quản lí
85 Giáo trình cơ sở các hệ thống thông tin / Hà Quang Thuỵ 2018 Giới thiệu chung về hệ thống thông tin gồm: Hệ thống thông tin trong tổ chức, thương mại điện tử và thương mại di động, hệ thống xử lý giao dịch và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống thông tin quản lý và hệ thống hỗ trợ quyết định, hệ thống quản lý tri thức và hệ thống thông tin chuyên dụng...
86 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 5 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 5 năm 2022
87 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 6 năm 2022
88 Báo cáo tổng hợp về kinh tế vĩ mô tháng 5 năm 2022 / Nguyễn Đức Độ 2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 5 năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
89 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 5 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 5 năm 2022
90 Khoa học và công nghệ với sự phát triển của thủ đô Hà Nội. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Sở khoa học và công nghệ 2022 Cung cấp nhiều thông tin bổ ích, sâu sắc về những vấn đề cụ thể, thiết thực công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội. Phân tích và đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ và đổimới sáng tạo của thành phố Hà Nội trong tương lai.
91 Vận dụng phạm trù chữ tín trong nho giáo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hiện nay :   2021 Trình bày lý luận chung về phạm trù chữ tín và việc vận dụng phạm trù chữ tín đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện phạm trù chữ tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.
92 Kỹ thuật bảo hiểm :   1995 Giới thiệu những kiến thức cơ bản về bảo hiểm: nguồn gốc và sự ra đời của bảo hiểm, tầm quan trọng và lợi ích của bảo hiểm, các cơ sở kỹ thuật, đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm, các loạihình bảo hiểm...
93 Kỹ thuật bảo hiểm :   2000 Trình bày những quy tắc chung về hợp đồng bảo hiểm, các quy tắc riêng về bảo hiểm thiệt hại và việc tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm.
94 Kỹ thuật bảo hiểm :   2000 Trình bày những quy tắc chung về bảo hiểm xe cơ giới:trách nhiệm và nghĩa vụ trong bảo hiểm xe cơ giới, hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới, giải quyết tổn thất xe cơ giới...
95 Kỹ thuật bảo hiểm :   2000 Trình bày những nội dung về bảo hiểm cháy, các rủi ro khác và các rủi ro nông nghiệp
96 Kỹ thuật bảo hiểm :   2000 Trình bày những nội dung về bảo hiểm rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế, bảo hiểm vận tải, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và tương tự trong lĩnh vực hàng hải.
97 Kỹ thuật bảo hiểm :   2000 Trình bày những nội dung về bảo hiểm con người, bảo hiểm nhân thọ, các bảo hiểm con người ngoài các bảo hiểm phụ thuộc vào cuộc sống con người
98 Cẩm nang Bảo hiểm phi nhân thọ : Phùng Đắc Lộc 2007 Gồm các câu hỏi và câu trả lời xuyên suốt từ Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp qui hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tai nạn con người phi nhân thọ, giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
99 Giáo trình Quản trị nguồn vốn và tài sản của ngân hàng thương mại /   2021 Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị nguồn vốn, quản trị tài sản, quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại
100 Giáo trình Quản trị nguồn vốn và tài sản của ngân hàng thương mại /   2021 Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị nguồn vốn, quản trị tài sản, quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại
101 Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây dựng /   2021 Giáo trình cung cấp những nội dung cơ bản về kế toán doanh nghiệp xây dựng và cập nhật những thay đổi của hệ thống kế toán tài chính Việt Nam, bổ sung, cụ thể hoá một số nội dung phổ biến của kế toán doanh nghiệp xây dựng.
102 Giáo trình Đại cương về kế toán tập đoàn /   2021 Trình bày tổng quan về tập đoàn kinh tế và tổ chức công tác kế toán, hệ thống báo cáo tài chính trong tập đoàn kinh tế. Cung cấp những nội dung cơ bản về kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán hợp nhất kinh doanh, kế toán tài cấu trúc, báo cáo bộ phận và thông tin các bên liên quan trong tập đoàn kinh tế
103 Giáo trình kinh tế phát triển :   2018 Tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển kinh tế gồm: Tăng trưởng và phát triển kinh tế; tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn, khoa học công nghệ với phát triển kinh tế. Những vấn đề về chuyển dịch cơ cấu và phát triển thương mại quốc tế
104 Quản trị cung ứng / Đoàn Thị Hồng Vân 2011 Những vấn đề lí luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng. Tổ chức quản trị cung ứng. Quy trình nghiệp vụ cung ứng. Mua sắm trang thiết bị sản phẩm...
105 Quản trị chuỗi cung ứng / Nguyễn Thành Hiếu 2015 Giới thiệu thành phần của một chuỗi cung ứng; các chiến lược để tiếp thị và vận hành hệ thống bán lẻ; hướng dẫn cách thực hiện gom hàng, đóng gói, các phương thức vận tải, lịch trình vận tải; cách lựa chọn nhà cung ứng, mua hàng, phân tích lựa chọn nhà kho; cách lựa chọn vị trí sử dụng phương pháp cho điểm và quy trình tối ưu đa mục tiêu AHP...
106 Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương / Phạm Mạnh Hiền 2005 Giới thiệu tổng quan về vận tải ngoại thương, nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng hoá...
107 Giáo trình Tài chính quốc tế / PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh 2010 Trình bày lý thuyết cơ bản về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái; trái phiếu và cổ phiếu quốc tế; các công cụ phát sinh; cán cân thanh toán quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế
108 Thị trường tài chính phái sinh. Lý thuyết và thực tiễn Việt Nam / PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều 2016 Giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính phái sinh, thị trường kỳ hạn, thị trường giao sau, thị trường hoán đổi, thị trường quyền chọn...
109 Giáo trình phân tích chứng khoán /   2008 Giới thiệu tổng quan về đầu tư chứng khoán. Giới thiệu các nguyên tắc phân tích, lựa chọn chứng khoán qua hai dạng phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. Cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm xây dựng, đánh giá danh mục đầu tư tối ưu trên nền tảng lý thuyết Markowitz, lý thuyết thị trường hiệu quả, tài chính hành vi. Công cụ, giao dịch và định giá chứng khoán phái sinh, các chiến lư
110 Bàì giảng toán tài chính /   2010 Cung cấp kiến thức toán cơ bản áp dụng trong lĩnh vực tài chính:
111 Mathematical Economics and Finance /   2011 Cung cấp kiến thức toán áp dụng trong lĩnh vực tài chính
112 Introductory econometrics : Wooldridge, Jeffrey M., 1960- 2013  
113 Econometric methods / Johnston, J. (John), 1923- 1997  
114 Generalized linear models :   2010  
115 Corporate finance /   2011 Cung cấp kiến thức quản lí tài chính doanh nghiệp
116 Principles of Corporate Finance /   2011 Bao gồm các khái niệm chung về quản lí tài chính, giá trị cơ hội về vốn, giá trị cổ phiếu, các vấn đề về đưa ra các quyết định đầu tư, rủi ro, cac vấn đề thực tiễn về ngân sách, hiệu quả của thị trường, chính sác cổ phần, cơ cấu vốn
117 Introduction to econometrics / Dougherty, Christopher. 2002  
118 Fundamentals of Corporate Finance /   2011 Bao gồm các khái niệm chung về tài chính doanh nghiệp
119 Thanh toán quốc tế : Dương Hữu Hạnh 2012 Trình bày về thị trường hối đoái, soạn thảo hợp đồng ngoại thương, các điều kiện giao hàng theo Incoterms 2010, các phương thức tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, các hình thức tín dụng chứng từ...
120 Dẫn luận ngôn ngữ học : Nguyễn Thiện Giáp 2005  
121 Dẫn luận ngôn ngữ học : Nguyễn Thiện Giáp 2005  
122 Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt : Đỗ Hữu Châu 2007  
123 Interpreting and Translation Course book :   1999  
124 In other words – a course book on translation :   2003  
125 Conference Interpreting Explained :   2002  
126 English Phonetics and Phonology - A Pratical Course :   1991  
127 English Phonetics and Phonology - A Pratical Course :   1991  
128 Pronunciation :   1994  
129 Lecturers on English Semantics : Bùi Bá Luy 2011  
130 Exercises on English Grammar : Bùi Bá Luy 2014  
131 Exercises on English Grammar : Bùi Bá Luy 2014  
132 Tiếng Việt thực hành : Bùi Minh Toán 2011  
133 Bài tập Tiếng Việt thực hành : Trần Trí Dõi 2011  
134 Extra readings on English-American Culture : Đoàn Thị Thủy 2011  
135 Conference Interpreting Explained : Roderick Jones 2011  
136 Introduction of phonetics & phonology :   1998  
137 Lecturers on English Semantics : Bùi Bá Luy 2011  
138 Semantics: A course book : Hurford, James R. 2007  
139 Semantics: A course book : Hurford, James R. 2007  
140 Grammar of English :   1987  
141 Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt : Mai Ngọc Chữ 2011  
142 Giáo trình Kinh tế môi trường / Hoàng Xuân Cơ 2005 Lý luận chung về môi trường. Các vấn đề kinh tế về tài nguyên thiên nhiên, về chất lượng môi trường, quản lý môi trường trong phát triển bền vững
143 Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường / Nguyễn Thế Chinh 2003 Kinh tế và môi trường. Tiếp cận kinh tế thị trường đến các vấn đề môi trường. Phân tích lợi ích, chi phí quản lý môi trường
144 The Oxford Handbook of Banking / Allen N. Berger, Philip Molyneux, and John O.S. Wilson 2015 Sổ tay ngân hàng
145 Bank Mangement financial Services / Peter S. Rose and Sylvia C. Hudgins 2012 Dịch vụ của ngân hàng
146 The economics of money, banking, and financial markets / Frederic S. Mishkin 2019 Tài chính tiền tệ và thị trường tài chính
147 Quản trị nguồn vốn và tài sản của Ngân hàng thương mại / Ts. Nghiêm Văn Bảy ; ths.Trần Cảnh Toàn 2020 Trình bày về hoạt động kỉnh doanh, khả năng khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
148 Quản trị Ngân hàng thương mại 2 : Ts. Nghiêm Văn Bảy ; ths.Trần Cảnh Toàn 2021 Trình bày về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
149 Sổ tay về Quản lý tài chính công / Richard Allen, Richard Hemming và Barry H. Potter 2013 Trình bày về Ý nghĩa, nội dung và mục tiêu của Quản lý tài chính công
150 Khung đánh giá trách nhiệm giải trình về tài chính và chi tiêu công / Ủy ban Châu Âu, Bộ Ngoại giao Pháp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoàng 2016 Trình bày về khung đo lường hiệu quả hoạt động để đánh giá và báo cáo điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống quản lý tài chính công
151 Government finance statistics manual.   2014 Trình bày về thống kê tài chính chính phủ
152 Quản lý chi tiêu công : Campo SalvatoreSchiavo and Tommasi Daniel 1999 Trình bày về quản lý chi tiêu công
153 Ngữ âm tiếng Việt / Đoàn Thiện Thuật 2007 Nghiên cứu những vấn đề về ngữ âm Tiếng Việt như: âm tiết, thanh điệu, âm điệu, âm chính
154 Lectures on english phonetics and phonology / :   2010  
155 Better English Pronunciation :   1997  
156 Introducing English semantics / Kreidler, Charles W., 1924- 1998  
157 Understanding and using English grammar. Azar, Betty Schrampfer, 1941- 2000  
158 The Oxford English grammar / Greenbaum, Sidney. 1996  
159 Introduction to the grammar of English / Huddleston, Rodney D. 1984  
Số lần đọc: 1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà