CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG KHẢO HỘI THI KHOA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ V - NĂM 2020

 

 

Thời gian: Thứ 7, 27 tháng 6 năm 2020
Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội
7g30-7g45: 
- Đón tiếp khách mời 
- Đón tiếp sinh viên, các đoàn đến dự
7g45-8g00: 
- Ổn định tổ chức, trình chiếu slides về Hội thi, ca nhạc. 
8g00-8g15:
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
8g15-8g30:
- Trao kỷ niệm chương cho các nhà Khoa học, Các giáo viên có công hướng dẫn sinh viên;
- Trao chứng nhận, tặng hoa cho nhà tài trợ.
- Khai mạc Chung Khảo Hội thi.
 
 

Phần báo cáo chính thức:  Chủ tịch Hội đồng Giám khảo TS. Võ Trí Thành điều hành

 

8g30-9g30: Báo cáo 1: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (31_KSA_4)

PHÒNG NGỪA RỦI RO BITCOIN VỚI CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH

9g30-10g00: Báo cáo 2: Đai học Ngoại thương cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh (97_NTS_28)

ONLINE TICKER SEARCHES AND ABNORMAL STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM VIETNAM

10g00-10g15: Nghỉ giải lao

10g15-10g45: Báo cáo 3: Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh (39_QSQ_1)

THE BLACK-LITTERMAN MODEL FOR  PORTFOLIO OPTIMIZATION

10g45-11g15: Báo cáo 4: Đại học Tài chính Marketing TP Hồ Chí Minh (15_DMS_1)

TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU GIÁO DỤC ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ-THỰC NGHIỆM TẠI VIÊT NAM

11g15-14g00: Nghỉ trưa

14g00-14g30: Báo cáo 5: Học viện Ngân Hàng (37_NHH_3)

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SỰ KIỆN BÓNG ĐÁ ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

14g30-15g00: Báo cáo 6: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (30_KSA_3)

TÁI CẤU TRÚC VỐN VÀ  QUYẾT ĐỊNH M&AS CỦA DOANH NGHIỆP THÂU TÓM:

BẰNG CHỨNG TẠI VIỆT NAM

15g00-15g30: Báo cáo 7: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (77_NHS_2)

OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION BASED ON SHRINKAGE TOWARDS SINGLE INDEX MODEL:

AN EMPIRICAL STUDY ON VIETNAM STOCK MARKET

15g30-16g00: Báo cáo 8: Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh (40_QSQ_2)

ESTIMATING VALUE-AT-RISK OF PORTFOLIO BY GARCH-COPULA METHOD

16g00-16g30: Họp Ban giám khảo

16g30-16g45: Phát biểu Bế mạc

16g45-17g00: Công bố giải trao giải