Thể lệ Hội thi

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM-HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

THỂ LỆ

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc

“Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ VI - năm 2021

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 25- KH/TWĐTN-TNTH - Ngày 30 tháng 9 năm 2021)

 

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI

1. Tên gọi hội thi: Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ VI - năm 2021

2. Đối tượng dự thi: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên không là sinh viên năm cuối của các trường trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia). Mỗi đề tài nên có 02 người hướng dẫn gồm 01 giáo viên chuyên ngành; 01 giáo viên bộ môn Toán hoặc Kinh tế lượng và khuyến khích có thành viên tham gia hướng dẫn đến từ các doanh nghiệp, các đề tài được đặt hàng từ các doanh nghiệp.

3. Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học.

4. Hình thức đề tài dự thi: Đề tài dự thi của mỗi nhóm gồm 3 file bản mềm:

- File bài thi đầy đủ: được chế bản trên MS Word có số trang không vượt quá 50 trang, phông chữ Times New Roman 13, giãn dòng Multiple 1.2, công thức được soạn thảo theo công cụ MS Word Equation hoặc MathType, hình thức theo quy định trình bày đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang bìa gồm tên đơn vị tổ chức Hội thi, tên đề tài, tên người hướng dẫn khoa học, danh sách sinh viên trong nhóm nghiên cứu kèm theo tên lớp, tên khoa, sinh viên năm thứ mấy trong trường, tên trường (theo bản mẫu OlympicKTL2021_Bia).

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: HTC_Detai1.DOCX. (Mã trường sẽ sử dụng theo mã tuyển sinh của trường theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo).

- File số liệu đề tài sử dụng dạng MS Excel.

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: HTC_Detai1.XLSX.

- File bản tóm tắt, không quá 20 trang chưa bao gồm tài liệu tham khảo (bản này dùng để đưa vào kỷ yếu của Hội thi vì vậy yêu cầu các bài viết định dạng theo bản mẫu OlympicKTL2021_Ky_yeu).

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài_TT. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là:  HTC_Detai1_TT.DOCX.

Các đề tài dự thi nộp trực tiếp trên trang web của Hội thi theo link:

https://hvtc.edu.vn/kinhteluongvaungdung/

- Các đề tài được báo cáo tại Chung khảo Hội thi sẽ nộp thêm Slides với thời lượng trình bày tối đa 20 phút. Lịch Chung khảo và các thông tin cập nhật Hội thi sẽ được công bố trên trang web và qua mail: kinhteluong@hvtc.edu.vn.

IITIẾN ĐỘ TỔ CHỨC

- Tháng 10/2019-3/2021: Các trường thành lập các nhóm sinh viên, triển khai thực hiện các đề tài của trường. Cho phép các đề tài đăng ký nghiên cứu độc lập.

- Tháng 3/2021:

+ 20/3/2021: Các nhóm nghiên cứu đăng ký tên đề tài, tên thành viên của nhóm, đơn vị, trường, địa chỉ liên hệ, điện thoại, mail.

+ 25/3/2021: Các nhóm nghiên cứu nhận mã số đề tài.

+ 31/3/2021: Hạn cuối nộp đề tài dự thi về ban tổ chức theo link:

https://hvtc.edu.vn/kinhteluongvaungdung/

+ 31/3/2021: Nộp lệ phí dự thi theo quy định.

- Tháng 4/2021:

+ Thành lập Ban giám khảo tổ chức chấm sơ loại, lựa chọn các đề tài đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiên cứu khoa học theo thông tư quy định nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lập danh sách và thông báo danh sách các trường lọt vào sơ khảo vào ngày 30/4/2021.

+ Thông cáo báo chí về Hội thi.

- Tháng 5/2021:

+ Tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn tối đa 60% trên tổng số các đề tài vào vòng chung khảo.

+ Tổ chức chấm Chung khảo vòng 1, lựa chọn tối đa 20% đề tài có chất lượng tốt nhất vào Chung khảo và thông báo đến các nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu được lựa chọn vào chung khảo vào ngày 15/5/2021.

+ Các nhóm được lựa chọn vào báo cáo tại Chung khảo sẽ nộp Slides thuyết trình về Ban tổ chức trước 5 ngày so với ngày Chung khảo chính thức được công bố.

+ Chuẩn bị công tác tổ chức chung khảo Hội thi và các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi.

III. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

- Tối đa 10% số đề tài tham gia đạt giải Nhất

- Tối đa 15 % số đề tài tham gia đạt giải Nhì

- Tối đa 15 % số đề tài tham gia đạt giải Ba

- Tối đa 20% số đề tài tham gia đạt giải Khuyến khích

2. Hình thức khen thưởng

- Giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức

- Giải Nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức

- Giải Ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức

- Giải Khuyến khích: Giấy Chứng nhận và phần thưởng của Ban Tổ chức

   

 

  •