DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105628
Truy cập Online: 1

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ năm, 19/08/2021 - 8:6

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ Khóa CQ55 (chương trình 2)
Số: 753/QĐ-HVTC ngày 16 tháng 8 năm 2021

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016  của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/03/2011  của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông báo 842/TB-HVTC ngày 09/08/2021 về việc chuyển điểm các học phần/môn học tiếng anh trong CTĐT chuyên ngành Tiếng anh TCKT sang các chuyên ngành khác học cùng lúc hai chương trình;

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 108/TTr-KT&QLCL ngày 16/08/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 16 sinh viên hệ Đại học Chính quy khóa 55 - Chương trình 2 (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Số lần đọc: 58
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà