DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 96402
Truy cập Online: 8

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ năm, 06/07/2023 - 10:33

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp Hệ ĐHCQ Khóa 57 (Chương trình 1), Khóa 53, 54, 55, 56 (Chương trình 1 và Chương trình 2); Hệ LTĐH Khóa 22, 23; Hệ ĐH Văn Bằng hai Khóa 17, 19, 20
Số: 811/QĐ-HVTC ngày 29 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012; 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013, 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ; 

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 122/TTr-KT&QLCL ngày 29/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 3.654 sinh viên (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Chương trình 1: CQ57: 3.405 sinh viên CTC117 sinh viên CLC; CQ53: 06 sinh viên CTC; CQ54: 20 sinh viên CTC; CQ55: 42 sinh viên CTC01 sinh viên CLC; CQ56: 42 sinh viên CTC04 sinh viên CLCBC17: 02 sinh viên; BC19: 01 sinh viên; BC20: 01 sinh viên; LC22: 01 sinh viên; LC23: 10 sinh viên.

- Chương trình 2: CQ56: 02 sinh viên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán; Trưởng các khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Số lần đọc: 20
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà