DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 96407
Truy cập Online: 12

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ sáu, 31/03/2023 - 8:5

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp Hệ ĐHCQ Khóa CQ53, CQ54, CQ55, CQ56; LTĐH Khóa 22
Số: 368/QĐ-HVTC ngày 31 tháng 3 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 ngày 12/4/2012; 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016  của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013, 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ.

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 62/TTr-KT&QLCL ngày 29/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 108 sinh viên hệ Đại học Chính quy (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Chương trình 1: CQ53: 05 sinh viên CTC; CQ54: 20 sinh viên CTC; CQ55: 31 sinh viên CTC, 01 sinh viên CLC; CQ56: 42 sinh viên CTC, 03 sinh viên chương trình CLC; LC22: 01 sinh viên.

- Chương trình 2: CQ54: 01 sinh viên; CQ56: 04 sinh viên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Số lần đọc: 21
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà