HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích Tài chính
Thứ năm, 23/03/2023 - 21:12

Giới thiệu về Bộ môn Phân tích Tài chính – Khoa TCDN - Học viện Tài chính

Giới thiệu về Bộ môn Phân tích Tài chính – Khoa TCDN - Học viện Tài chính

Huân chương Lao động Hạng Ba

I. Bộ môn Phân tích tài chính

1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thanh

2. Phó trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Quyên

(Các thế hệ lãnh đạo bộ môn – Phụ lục 1)

3. Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Phân tích tài chính. Phòng 408 – Nhà hiệu bộ -  Học viện Tài chính – số 58 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Email: phantichtc@hvtc.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển Bộ môn Phân tích tài chính

Sự hình thành, phát triển của Bộ môn Phân tích Tài chính gần như gắn với lịch sử ra đời, phát triển của Trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà nội (Nay là Học viện Tài chính).

1. Từ năm 1963 đến năm 1972

Đây là giai đoạn tiền thân của nhiều Bộ môn của Học viện Tài chính hiện nay. Năm 1963 khi mới thành lập trường, Bộ môn Tài vụ được thành lập đảm nhiệm giảng dạy hai môn học là: môn Tài vụ và môn Phân tích theo từng ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp. Thế hệ những người thầy đầu tiên đã biên soạn bài giảng và trực tiếp giảng dạy môn Phân tích hoạt động kinh tế các ngành cũng chính là các giảng viên dạy môn Tài vụ các ngành. (Danh sách giảng viên giảng môn Phân tích – Phụ lục 2)

2. Từ năm 1973 đến năm 1984

Tháng 1 năm 1973, cùng với sự phát triển của Trường ĐH Tài chính kế toán Hà nội, cơ cấu của các Khoa, Phòng, Ban ngày càng được kiện toàn. Bộ môn Tài vụ được chuyển vào Khoa Tài chính, môn học Phân tích hoạt động kinh tế các ngành được chuyển về bộ môn Kế toán các ngành thuộc Khoa Kế toán các ngành kinh tế quốc dân và trở thành môn học nghiệp vụ của chuyên ngành Kế toán. Trong giai đoạn này, giảng viên của Bộ môn Kế toán trong giảng dạy môn học Kế toán các ngành và Phân tích hoạt động kinh tế các ngành. (Danh sách giảng viên giảng dạy môn Phân tích - Phụ lục 3)

3. Từ năm 1985 đến năm 2004

Năm 1985, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế các ngành chính thức được thành lập trên cơ sở tách từ Bộ môn Kế toán các ngành kinh tế quốc dân. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy 2 môn học là: Phân tích hoạt động kinh tế các ngành và môn Thanh tra tài chính. Bộ môn đã xây dựng và dần hoàn thiện chương trình giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế theo 5 chuyên ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp, giao thông vận tải và  môn học Thanh tra Tài chính. Năm 1992, môn học Thanh tra Tài chính chuyển sang Bộ môn Tài chính.

Tháng 8/2003, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế chuyển về Khoa Tài chính doanh nghiệp và đổi tên thành Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp cho các chuyên ngành của Học viện.  (Danh sách giảng viên bộ môn - Phụ lục 4)

4. Từ năm 2005 đến năm 2016

Năm 2005, Bộ môn Phân tích tài chính DN được giao nhiệm vụ giảng dạy môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp cho các hệ đào tạo của Học viện, thay thế cho môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp nhằm đáp ứng chiến lược đào tạo cũng như quá trình xây dựng chương trình đào tạo của Học viện Tài chính trong điều kiện mới. Năm 2014. Bộ môn được giao giảng dạy môn học Phân tích kinh tế. (Danh sách giảng viên của Bộ môn từ năm 2005 đến năm 2016 – Phụ lục 5)

5. Từ năm 2017 đến nay

Theo QĐ 508/2017/QĐ- HVTC, Bộ môn Phân tích TCDN được giao mở chuyên ngành Phân tích tài chính. Năm học 2017 - 2018, Học viện Tài chính tuyển sinh chuyên ngành Phân tích tài chính chương trình đào tạo hệ chuẩn .

Tháng 8 năm 2018, đề án mở chuyên ngành Phân tích Tài chính chất lượng cao theo định hướng của ICAEW được phê duyệt. Năm học 2018-2019, Học viện Tài chính tuyển  sinh chuyên ngành Phân tích tài chính chương trình chất lượng cao (CLC).         

Ngày 27/12/2018 bộ môn Phân tích TCDN được đổi tên thành bộ môn Phân tích tài chính. Bộ môn đảm nhận giảng dạy 12 môn học cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học. Mặc dù nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Bộ môn tiếp cận với nhiều vấn đề mới, nhưng tập thể giảng viên của Bộ môn luôn phấn đấu phát huy nội lực, cộng tác chặt chẽ với các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn để Bộ môn ngày càng phát triển.

Hiện nay bộ môn Phân tích tài chính có 20 giảng viên (13 gv cơ hữu, 01 giảng viên kiêm môn và 01 giảng viên kiêm chức; 05 giảng viên thỉnh giảng). Trong đó, có 02 Phó giáo sư – Tiến sĩ; 15 Tiến sỹ (03 tiến sĩ học nước ngoài); 01 Thạc sỹ, NCS; 02 Thạc sỹ (01 thạc sỹ nước ngoài). Có 01 giảng viên có chứng chỉ CFA; 1 giảng viên có chứng chỉ ACCA. (Danh sách cán bộ giảng viên bô môn đến tháng 3/2023 – Phụ lục 6)

III. Giới thiệu sơ bộ về nhiệm vụ chuyên môn của Bộ môn Phân tích tài chính

1. Giảng dạy các hệ đào tạo

- Hệ đại học:

Giảng dạy các học phần Phân tích TCDN; Phân tích kinh tế; Kinh doanh, công nghệ và Tài chính cho các chuyên ngành của Học viện Tài chính.

Giảng dạy các học phần chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính - Chương trình chuẩn theo định hướng CFA và và sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính - Chương trình chất lượng cao theo định hướng của ICAEW và CFA.

- Hệ sau đại học:

 + Trong nước:

Tại Học viện Tài chính: Tham gia đào tạo trình độ thạc sỹ và Tiến sĩ (chuyên ngành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng của Học viện Tài chính; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế .

Các trường đại học khối kinh tế: Tham gia giảng dạy hệ SĐH của một số trường Khối kinh tế.

+ Ngoài nước: Tham gia đào tạo đại học và sau đại học cho nước bạn Lào.

- Các học phần đảm nhiệm:

STT

HỌC PHẦN

Hệ

STT

HỌC PHẦN

Hệ

1

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

ĐH

7

Phân tích tài chính Tập đoàn

ĐH

2

Lý thuyết Phân tích tài chính

ĐH

8

KD, công nghệ và TC 1

ĐH

3

Phân tích TCDN

ĐH

9

KD, công nghệ và TC 2

ĐH

4

Phân tích tài chính nhà nước

ĐH

10

Phân tích tài chính

Sau ĐH

5

Phân tích tài chính tổ chức tín dụng

ĐH

11

Giám sát tài chính

ĐH và SĐH

6

Phân tích kinh tế

 

12

Phân tích kinh tế - tài chính

Sau ĐH

Bộ môn đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Học viện Tài chính nói riêng, Ngành Tài chính và của hệ thống giáo dục nước nhà.

2. Nghiên cứu khoa học 

Thành quả nghiên cứu khoa học của Bộ môn từ khi thành lập đến nay được thể hiện qua hệ thống giáo trình, sách chuyên khảo, các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo đã được công bộ. Đến nay Bộ môn đã xuất bản 11 cuốn giáo trình Tiếng Việt; 03 cuốn giáo trình tiếng Anh; 02 cuốn bài giảng gốc Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 1 (bằng Tiếng Anh); Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 2 (bằng Tiếng Anh); 3 cuốn sách dịch; 14 sách chuyên khảo và hệ thống bài tập cho Học viện Tài chính và các trường Đại học khác, nghiệm thu 03 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp Học viện, và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế; Tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo Khoa học trong nước. Hiện nay Bộ môn đã biên soạn các giáo trình: Phân tích hoạt động kinh tế; Phân tích tài chính DN; Lý thuyết Phân tích tài chính; Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; Phân tích tài chính; Phân tích tài chính Tập đoàn; Phân tích tài chính nhà nước; Phân tích tài chính tổ chức tín dụng; Phân tích kinh tế; Giám sát tài chính; Bài giảng gốc Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 1; Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 2; Giáo trình Phân tích tài chính DN bằng Tiếng Anh; Giáo trình Phân tích tài chính Tập đoàn bằng Tiếng Anh; sách dịch Phân tích kinh tế; Sách dịch Phân tích tài chính tổ chức tín dụng; Sách dịch Lý thuyết Phân tích tài chính...

3. Thành tích của Bộ môn

- Huân chương lao động hạng Ba (Năm học 2007-2008)

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (4 lần)

- Bằng khen Bộ trưởng nhiều năm liền.

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN PHÂN TÍCH QUA CÁC THỜI KỲ

Phụ lục 1: Danh sách lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

Thời gian

1

Nguyễn Thế Khải

GVC

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn

1985-2003

2

Nguyễn Văn Bình

GVC

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

1985-1995

3

Vũ Viết Thựu

GVC

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

1987-2003

4

Hoàng Đức Long

GVCC

Tiến sỹ

Phó trưởng bộ môn

1999 - 2001

5

Nguyễn Trọng Cơ

PGS, GVCC

Tiến sỹ

Phó Trưởng bộ môn

2002-2003

 

Nguyễn Trọng Cơ

PGS, GVCC

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn

2003-2008

6

Lê Thanh Hải

GV

Thạc sỹ

Phó trưởng BM

2003-2012

7

Nghiêm Thị Thà

GVC

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

2006 - 2008

Nghiêm Thị Thà

PGS, GVCC

Tiến sỹ

Trưởng BM

2008- 2021

8

Nguyễn Thị Thanh

GVC

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

2012- 2021

Nguyễn Thị Thanh

GVC

Tiến sỹ

Trưởng BM

2021- nay

9

Phạm Thị Quyên

GVC

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

2014 - nay

Phụ lục 2: Danh sách bộ môn thời kỳ 1963 – 1972

STT

Họ và tên

Vị trí

1

Trương Thừa Uyên

Giảng viên môn Phân tích Công nghiệp

2

Nguyễn Viết Lịch

-

3

Đoàn Thuận Trị

-

4

Lê Văn Vinh

-

5

Nguyễn Bính

-

6

Lê Duy Hoan

-

7

Trương Mộc Lâm

Giảng viên môn Phân tích XDCB

8

Nguyễn Ngọc Châu

-

9

Lê Thanh Quảng

-

10

Phan Anh Hoàng

-

11

Lê Văn Giảng

 

12

Nguyễn Xuân Trường

 

13

Nguyễn Thế Khải

Giảng viên môn Phân tích Thương nghiệp

14

Đỗ Văn Dương

-

15

Lê Tiến Thiềng

 

16

Trương Trọng Vĩnh

Giảng viên môn Phân tích nông nghiệp

17

Bùi Đạt Quỳ

-

 

Phụ lục 3: Danh sách giảng viên bộ môn thời kỳ 1973 - 1984

STT

Họ và tên

Vị trí

1

Nguyễn Bính

Giảng viên môn Phân tích Công nghiệp

2

Lê Duy Hoan

-

3

Nguyễn Thị Thọ

-

4

Nguyễn Văn Bình

-

5

Vũ Viết Thựu

-

6

Nguyễn Tuấn Phương

-

7

Hoàng Đức Long

-

8

Nguyễn Văn Loát

-

9

Nguyễn Hồng Sơn

-

10

Nguyễn Xuân Trường

Giảng viên môn Phân tích XDCB

11

Lê Thanh Quảng

-

12

Lê Quang Vinh

-

13

Hà Đăng Thành

-

14

Nguyễn Viết Lợi

 

15

Nguyễn Thế Khải

Giảng viên môn Phân tích Thương nghiệp

16

Lê Gia Lục

-

17

Ngô Thế Chi

-

18

Lê Thanh Hải

-

19

Nguyễn Thị Hồng Thanh

-

20

Đỗ Văn Dương

-

21

Trương Trọng Vĩnh

Giảng viên môn Phân tích nông nghiệp

22

Bùi Đạt Quỳ

-

23

Hồ Thành

-

24

Nguyễn Mạnh Hiến

-

25

Giang Thị Xuyến

-

Phụ lục 4: Danh sách giảng viên Bộ môn từ 1985 đến năm 2004

STT

Họ và tên

Vị trí

1

TS. Nguyễn Thế Khải

Trưởng bộ môn

2

ThS. Vũ Viết Thựu

Phó bộ môn

3

ThS. Nguyễn Văn Bình

Phó bộ môn

4

CN. Nguyễn Văn Hiến

Giảng viên - Đã chuyển công tác

5

CN. Phạm Văn Vinh

Giảng viên - Đã chuyển công tác

6

CN. Hà Đăng Thành

Giảng viên - Đã chuyển công tác

7

CN. Hồ Văn Thành

Giảng viên - Đã chuyển công tác

8

CN. Nguyễn Văn Đạt

Giảng viên - Đã chuyển công tác

9

CN. Nguyễn Viết Toại

Giảng viên - Đã chuyển công tác

10

TS. Nguyễn Viết Lợi

Giảng viên - Đã chuyển công tác

11

TS. Giang Thị Xuyến

Giảng viên

12

ThS. Lê Thanh Hải

Giảng viên – Phó Trưởng Bộ môn

13

TS. Nguyễn Tuấn Phương

Giảng viên – Khoa Tại chức

14

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

Giảng viên - Đã chuyển công tác

15

TS. Hoàng Đức Long

Nguyên Phó BM –GV Kiêm chức

16

TS. Nguyễn Trọng Cơ

Giảng viên - Trưởng bộ môn

17

CN. Nguyễn Thị Thơ

Giảng viên - Đã chuyển công tác

18

CN. Mai Ninh

Giảng viên - Đã chuyển công tác

19

ThS. Nguyễn Đăng Quế

Giảng viên - Đã chuyển công tác

20

CN. Lê Hồng Sơn

Giảng viên – Đã chuyển công tác

21

ThS. Nghiêm Thị Thà

Giảng viên – Tuyển dụng 1989

22

ThS. Phạm Thị Quyên

Giảng viên – Tuyển dụng 1989

23

CN. Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên – Tuyển dụng 2000

24

CN. Hồ Thị Thu Hương

Giảng viên - Tuyển dụng 2003

25

CN. Trần Thị Thu Thủy

Giảng viên – Tuyển dụng 2003- Đã chuyển công tác

Phụ lục 5: Danh sách giảng viên của Bộ môn từ năm 2005 đến năm 2016

STT

Họ và tên

Vị trí

1

PGS.TS.NGUT. Nguyễn Trọng Cơ

Phó Giám đốc HVTC- GV Kiêm chức

2

TS. Nguyễn Tuấn Phương

Trưởng khoa SĐH – GV Kiêm chức

3

PGS.,TS. Giang Thị Xuyến

Phó trưởng khoa Kế toán – GV Kiêm môn

4

TS. Hoàng Đức Long

Vụ phó Vụ TCCB- BTC- GV Kiêm chức

5

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

Trưởng Bộ môn

6

ThS. Lê Thanh Hải

Giảng viên- Cựu Phó Bộ môn

7

ThS. Nguyễn Văn Bình

Giảng viên – Đã nghỉ hưu 2013

8

ThS. Vũ Viết Thựu

Giảng viên – Đã nghỉ hưu  2013

9

ThS. Phạm Thị Quyên

Giảng viên

10

TS. Nguyễn Thị Thanh

Phó trưởng bộ môn

11

TS. Hồ Thị Thu Hương

Giảng viên

12

ThS. Hoàng Thị Thu Hường

Giảng viên- Tuyển dụng 2008

13

ThS. Bùi Thị Hà Linh

Giảng viên- Tuyển dụng 2008, chuyển công tác năm 2009

14

ThS. Đào Hồng Nhung

Giảng viên - Tuyển dụng 2009

15

ThS. Trần Đức Trung

Giảng viên -  Tuyển dụng 2010

16

ThS. Nguyễn Trường Phương

Giảng viên - Tuyển dụng 2011

17

ThS. Bạch Thị Thu Hường

Giảng viên - Tuyển dụng 2012

18

ThS. Đinh Thị Việt Nga

Giảng viên - Tuyển dụng 2013

19

ThS. Nguyễn Thành Đạt

Giảng viên - Tuyển dụng 2013

Phụ lục 6: Danh sách giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính tính đến tháng 3/2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS.NGND. Nguyễn Trọng Cơ

Giám đốc HVTC – GVCC - GV kiêm chức

2

TS. Nguyễn Thị Thanh

Trưởng BM, Phó trưởng Khoa -GVC

3

TS. Phạm Thị Quyên

Phó trưởng BM - GVC

4

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

Nguyên Phó trưởng Khoa; Nguyên trưởng BM - GVCC

5

TS. Hồ Thị Thu Hương

Giảng viên chính

6

TS. Trần Đức Trung

Giảng viên chính

7

TS. Hoàng Thị Thu Hường

Giảng viên chính

8

TS. Đào Hồng Nhung

Giảng viên chính

9

TS. Bạch Thị Thu Hường

Giảng viên chính

10

ThS.Nguyễn Thành Đạt

Giảng viên

11

TS. Vũ Đức Kiên

Giảng viên – Tuyển dụng 2017

12

TS. Nguyễn Hữu Tân

Giảng viên – Tuyển dụng 2017

13

ThS.Lê Hải Anh

Giảng viên – Tuyển dụng 2021

14

ThS.Trần Minh Giang

Giảng viên tập sự - Tyển dụng 2022

15

TS. Trần Thanh Thu

GV kiêm môn – GV Bộ môn TCDN

16

TS. GVCC. Hoàng Đức Long

GV thỉnh giảng - Nguyên hiệu trưởng trường ĐH Tài chính - Marketting

17

TS. Nguyễn Đăng Thuận

GV thỉnh giảng - Phó Tổng GĐ Tổng công ty 36 – BQP

18

TS.Lê Quốc Minh

GV thỉnh giảng - Phó Tổng GĐ NHTMCP Quân đội

19

TS. Nguyễn Lê Hoa

GV thỉnh giảng - Vụ phó Vụ Tài chính – quản trị, UB chứng khoán Nhà nước

20

TS. Nguyễn Thu Trang

GV thỉnh giảng - Trưởng phòng PT thị trường – Công ty TC TNHH MB Shinsei


MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Lãnh đạo Bộ môn Phân tích qua các thời kỳ

Tập thể giảng viên bộ môn Phân tích HĐKT năm 2001

PGS, TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện và PGS, TS.NGUT. Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể Thầy cô giảng viên Bộ môn Phân tích Tài chính tại Khu lưu niệm Học viện Tài chính tại xã Lãng Công – Vĩnh Phúc

PGS. TS. NGND.Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện và PGS.TS.NGUT. Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể Thầy cô giảng viên Bộ môn Phân tích Tài chính tại Hội trường Nơi sơ tán tại xã Lãng Công – Vĩnh Phúc

Các thế hệ giảng viên Bộ môn qua các thời kỳ

Giảng viên bộ môn tính đến tháng 11/2018

Tập thể giảng viên bộ môn tính đến tháng 3/2023

                                                                             Bộ môn PTTC

Số lần đọc: 2