HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Nghiên cứu khoa học
Thứ hai, 02/02/2015 - 9:14

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NĂM 2015

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2015

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

------------***-------------

Chủ đề: Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa.

I. Cổ phần hóa và sự cần thiết xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa

1.Tổng quan về cổ phần hóa doanh nghiệp

- Khái niệm, sự cần thiết phải thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

- Mục tiêu cổ phần hóa

- Quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp

2.Giá trị doanh nghiệp và sự cần thiết xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa

- Giá trị doanh nghiệp và sự cần thiết xác định giá trị doanh nghiệp

- Các quan điểm về giá trị doanh nghiệp

- Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

- Mối quan hệ xác định giá trị doanh nghiệp và cổ phần hóa DN

3. Kinh nghiệm quốc tế về xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa và bài học rút ra đối với Việt Nam

- Kinh nghiệm quốc tế về xác định giá trị DN trong cổ phần hoá

- Những bài học rút ra đối với Việt Nam

II. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa

  1. Phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào tài sản.

- Cơ sở của phương pháp  

- Nội dung của phương pháp

- Ưu điểm và hạn chế của phương pháp

- Thực trạng áp dụng phương pháp trong cổ phần hóa ở VN

- Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phương pháp

  1. Phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào thu nhập.

- Cơ sở của phương pháp

- Nội dung của phương pháp

- Ưu điểm và hạn chế của phương pháp

- Thực trạng áp dụng phương pháp trong cổ phần hóa ở VN

- Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phương pháp

  1. Phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào thị trường.

- Cơ sở của phương pháp

- Nội dung của phương pháp

- Ưu điểm và hạn chế của phương pháp

- Thực trạng áp dụng phương pháp trong cổ phần hóa ở VN

- Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phương pháp

  1. Phương pháp định giá tài sản vô hình, thương hiệu và lợi thế thương mại.

- Cơ sở của phương pháp

- Nội dung của phương pháp

- Ưu điểm và hạn chế của phương pháp

- Thực trạng áp dụng phương pháp trong cổ phần hóa ở VN

- Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phương pháp

  1. Phương pháp định giá khởi điểm phát hành cổ phiếu lần đầu.

- Cơ sở của phương pháp

- Nội dung của phương pháp

- Ưu điểm và hạn chế của phương pháp

- Thực trạng áp dụng phương pháp trong cổ phần hóa ở VN

- Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phương pháp

III. Những vấn đề cần chú ý trong quá trình định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá

  1. Vấn đề thu thập thông tin, tính pháp lý và xử lý thông tin định giá.
  2. Vấn đề xử lý về tài chính trong quá trình cổ phần hóa.
  3. Cơ chế đảm bảo tính độc lập, khách quan trong định giá.
  4. V.v
Số lần đọc: 10907
Các bài đã đăng
Trang 1/1