HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ sáu, 25/04/2014 - 14:45

Ths. Bạch Thị Thanh Hà - Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

 

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

            (CURRICULUM VITAE)           

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name):          Bạch Thị Thanh Hà

2. Giới tính (Sex):                    Nữ                                                             

3. Ngày sinh (Date of Birth):     18/02/1984

4. Quốc tịch (Nationality):          Việt Nam

5. Địa chỉ (Address):                 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

6. Cơ quan công tác:                HVTC

7. Điện thoại (Tel):                    043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) :     bachhacg@gmail.com

9. Học vị (Education level):      Thạc sỹ kinh tế, NCS 2010

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

(Học tập bồi dưỡng trong nước, ở nước ngoài: Thời gian, địa điểm, cấp học )

·        2002 – 2006: Học đại học, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

·        2006 – 2009: Học thạc sỹ tại Học viện Tài chính

·        2010- nay: Học nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

(Liệt kê những khóa học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài học viện, các doanh nghiệp, các tổ chức…)

·        Giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài nghiên cứu các cấp (chủ nhiệm hoặc tham gia), nêu rõ hướng nghiên cứu của cá nhân trong thời gian tới)

Các ấn phẩm

ü  Tham gia 1 đề tài cấp Bô

ü  Tham gia 3 đề tài cấp Học viện

ü  Viết 5 bài báo.

Hướng nghiên cứu:

Hướng nghiên cứu trong thời gian tới : xoay quanh chủ đề TCDN, như:

ü  Quản trị rủi ro

ü  Chính sách cổ tức

ü  Tái cấu trúc doanh nghiệp

ü  Phân tích chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp

ü  Huy động vốn của doanh nghiệp v.v...

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES) :

- Anh: C, B2

                                                                              Ngày 30 tháng 03  năm 2014

                                                                                               Giảng viên

                 Bạch Thị Thanh Hà

                                                                       

 

 

Số lần đọc: 30261
Trang 1/4