HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:26

Ths. Trần Thị Thanh Hà - Bộ môn Định giá tài sản

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): TRẦN THỊ THANH HÀ

2. Giới tính (Sex):Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 1980

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Định giá tài sản- Khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : hathanhtran2008@yahoo.com.vn

9. Học vị (Education level): Thạc sỹ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

(Học tập bồi dưỡng trong nước, ở nước ngoài: Thời gian, địa điểm, cấp học )

- 1998 – 2002: Học  Đại học tại Học Viện tài chính

- 2009- 2011: Cao học tại Học viện Tài chính

- 2013 – nay: Nghiên cứu sinh Học viện Tài chính

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

(Liệt kê những khóa học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài học viện, các doanh nghiệp, các tổ chức…)

- Trung tâm đào tạo và hỗ trợ hợp tác kinh tế quốc tế

- Tham gia giảng dạy cho Hội thẩm định giá Việt Nam khoá học bồi dưỡng kiến thức về thẩm định giá phục vụ cho kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên quốc gia.

- Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam

- Tham gia giảng dạy cho  chương trình đào tạo kiến thức định giá bất động sản cho các công ty thẩm định giá, các sàn giao dịch bất động sản để cấp chứng chỉ định giá bất động sản,

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài nghiên cứu các cấp (chủ nhiệm hoặc tham gia),

- Tham gia đề tài NCKHcấp bộ môn: Kinh nghiệm thẩm định giá

- Tham gia viết giáo trình Định giá tài sản

- Tham gia viết Hệ thống câu hỏi và bài tập Định giá tài sản

- Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện: Chính sách thu liên quan đến đất đai ở Việt Nam

-Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các sàn giao dịch bất động sản ở Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Học viện : Hoàn thiện phương pháp thẩm định giá bất động sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại hiện nay.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Tiếng Anh

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

            Trong thời gian tới, lĩnh vực tôi tiếp tục nghiên cứu là thẩm định giá các loại tài sản: bất động sản, máy thiết bị, doanh nghiệp, tài sản vô hình. Hướng nghiên cứu là hoàn chỉnh hệ thống lý luận về quy trình, phương pháp… thẩm định giá các loại tài sản này; nghiên cứu thực tiễn thẩm định giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá, các ngân hàng. Tìm hiểu, cập nhật các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và Việt Nam; hệ thống văn bản pháp lý của các nước và Việt Nam về thẩm định giá, quản lý giá. Trên cơ sở đó góp phần hoàn chỉnh hệ thống lý luận và đề xuất các giải pháp cho lĩnh vực thẩm định giá Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ phục vụ cho công tác giảng dạy, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp thẩm định giá, các ngân hàng, sinh viên, các cơ quan quản lý nhà nước về thẩm định giá…

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

 

Số lần đọc: 2946