HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:9

CN. Nguyễn Thị Thùy Linh - Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): NGUYỄN THỊ THÙY LINH

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 26/08/1989

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Từ Liêm, Hà Nội.

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : linhnguyenaof@gmail.com

9. Học vị (Education level): Cử nhân

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

- Tốt nghiệp Học viện Tài chính niên khóa 2007-2011, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

- Hiện đang theo học chương trình Thạc sỹ Quản trị Tài chính khóa tháng 1/2013, Đại học Sheffield Hallam, Vương quốc Anh.

(Học tập bồi dưỡng trong nước, ở nước ngoài: Thời gian, địa điểm, cấp học )

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Đã tham gia các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên mới do Học viện Tài chính tổ chức

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

- Từng là Ủy viên Liên chi đoàn Khoa Tài chính doanh nghiệp

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Chứng chỉ IELTS 6.5

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Hiện đang nghiên cứu đề tài luận văn thạc sỹ: “Đánh giá ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết”                                                                                                            

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 1841