HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:20

CN. Bạch Thị Thu Hường - Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Bạch Thị Thu Hường

2. Giới tính (Sex): Nữ         

3. Ngày sinh (Date of Birth): 21/05/1990

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Cầu Giấy, Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Phân tích TCDN, Khoa TCDN, Học viện Tài chính

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : Bachthuhuong2159@gmail.com

9. Học vị (Education level): Cử nhân

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

  • Đại học chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 9/2008 đến  7/2012

       Nơi học (trường, thành phố): Học viện Tài chính, Hà Nội.

       Ngành học: Tài chính – Ngân Hàng

  • Cao học : thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2015

      Địa điểm : Học viện Tài chính, Hà Nội

      Ngành học : Tài chính – Ngân hàng

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

1 năm giảng dạy Đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, và đại học tại chức.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Tiếng Anh C

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ nhất, Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về phân tích tài chính doanh nghiệp.

Thứ hai, Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo của bộ môn, Khoa và Học viện, đăng tải các bài báo khoa học trên các tạp chí hoặc diễn đàn kinh tế.

          Thứ ba, Tích cực tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Học viện nhằm đóng góp công sức của mình vào việc hoàn thiện chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính của Bộ tài chính và của đất nước.

Thứ tư, Tích cực tham gia vào hoạt động đào tạo đại học, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

 

 

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 2981