HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ năm, 24/04/2014 - 19:59

Ths. Trần Đức Trung - Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

 LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name):        Trần Đức Trung

2. Giới tính (Sex):                  Nam

3. Ngày sinh (Date of Birth):   14/8/1981

4. Quốc tịch (Nationality):       Việt Nam

5. Địa chỉ (Address):              Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

6. Cơ quan công tác:             Học viện Tài chính

7. Điện thoại (Tel):                 043.8384.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) :    trungpt.hvtc@gmail.com

9. Học vị (Education level):      Thạc sĩ kinh tế

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

(Học tập bồi dưỡng trong nước, ở nước ngoài: Thời gian, địa điểm, cấp học )

·        8/1999 - 8/2003: Học đại học tại HVTC, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

·        8/2005 - 8/2008: Học cao học tại khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

·        12/2009 đến nay : Nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

(Liệt kê những khóa học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài học viện, các doanh nghiệp, các tổ chức…)

·        Giảng dạy môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính.

·        Giảng dạy Phân tích kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp cho một số lớp bên ngoài Học viện.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

-         Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên

-         Nguyên Bí thư Chi đoàn Cán bộ - Giáo viên

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài nghiên cứu các cấp (chủ nhiệm hoặc tham gia), nêu rõ hướng nghiên cứu của cá nhân trong thời gian tới)

Các ấn phẩm:

ü  Tham gia viết 2 giáo trình

ü  Tham gia viết 2 sách chuyên khảo

ü  Tham gia 1 đề tài cấp Bộ

ü  Chủ nhiệm 1 đề tài cấp Học viện

ü  Tham gia 3 đề tài cấp Học viện

ü  Viết 6 bài báo khoa học

Hướng nghiên cứu trong thời gian tới:

Một số vấn đề chính: Phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị dòng tiền; Thị trường tài chính và các định chế tài chính; Rủi ro tài chính; Thực tiễn tài chính tại các doanh nghiệp…

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES) :

- Anh: C                                                  

                                                                              Ngày 23 tháng 04  năm 2014

                                                                                              Giảng viên

                  Trần Đức Trung

                                                                       

 

 

Số lần đọc: 3196