HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ năm, 30/08/2018 - 16:7

PGS,TS NGUYỄN TRỌNG CƠ

 

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1. Họ và tên : NGUYỄN TRỌNG CƠ

2. Giới tính : Nam

3. Ngày sinh (Date of Birth): 23 THÁNG 06 NĂM 1963

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): số nhà 22 Tập thể Học viện Tài chính – Tổ 10 – Phường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội

 

6. Cơ quan công tác: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : cohvtc@yahoo.com

9. Học vị (Education level): Tiến sĩ

10. Học hàm: Phó giáo sư

11. Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (EDUCATION AND TRAINING) :

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

1984

Đại học

Kế toán

Đại học TCKT Hà Nội

2008

Đại học

Ngôn ngữ

Viện đại học Mở - Hà nội

1995

Sau đại học

Kế toán-Tài vụ-Phân tích HĐKT

Đại học TCKT Hà nội

2000

NCS

Kinh tế

 Đại học TCKT Hà nội

2009-2012

Cao cấp

Lý luận chính trị - hành chính

 Học viện CTHCQG Hồ Chí Minh

2015

Cao cấp

Quản lý Nhà nước

Học viện Hành chính

 

C. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

        Từ năm 2001 đến năm 2003: Phó trưởng Bộ môn Phân tích Hoạt động kinh tế – Khoa kế toán - Học viện tài chính

          Từ năm 2004 đến 2006: Trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp – Khoa tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính

Từ 2006 – 2007: Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ kiêm Trưởng bộ môn Phân tích Tài chính, Học viện Tài chính

Từ 2007 – 11/2014:  Phó Giám đốc Học viện Tài chính

Từ 12/2014 – nay: Giám Đốc Học viện Tài chính

D. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

1. Tham gia tư vấn: tài chính , kế toán, kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp từ 2008 đến nay.

2. Tham gia đào tạo CPA cho hội Kế toán, Kiểm toán Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

3. Tham gia chương trình đào tạo CEO ...

E.CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

1. Giáo trình, sách đã công bố

 

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một minh hoặc chủ biên

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CS GD

 

 

ISBN (nếu có)

1

Corporate Financial Analysis

CK

2017

10

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

2

Auditing management and Usage of mineral resources for sustainable development in Viet Nam

CK

2016

4

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

978-604-79-1602-3

3

Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

CK

2016

11

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

978-604-79-1507-2

1

Chủ doanh nghiệp với báo cáo tài chính

CK

NXB

Tài chính

2015

01

Viết một mình

Học viện Tài chính

978-604-79-1196-7

2

Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

(Dùng cho chuyên ngành Thuế, Ngân hàng, Quản

trị Kinh doanh)

GT

NXB

Tài chính

2015

10

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

978-604-79-1210-0

3

Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

(Dùng cho chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Doanh nghiệp)

GT

NXB

Tài chính

 2015

13

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

978-604-79-1205-6

4

Quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước – Lý luận và thực tiễn

CK

NXB

 Tài chính

 2013

9

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

5

Tài liệu bổi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

 

HD

NXB

Tài chớnh

 2013

30

Tham gia biờn soạn

Học viện Tài chớnh

 

6

Hệ thống bài tập thực hành - Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

TK

NXB

Tài chính

2011

6

Đồng chủ biên và tham gia viết

 

Học viện Tài chính

 

7

Đọc và phân tích -  Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp

CK

NXB Tài chính

2010

9

Đồng chủ biên và tham gia viết

 

Học viện Tài chính

 

8

Phân tích tài chính doanh nghiệp (Dùng cho các lớp không chuyên ngành)

GT

NXB Tài chính

2010

10

Đồng chủ biên và tham gia viết

 

Học viện Tài chính

 

9

Phân tích tài chính doanh nghiệp (Tái bản có bổ sung sửa chữa)

GT

NXB

Tài chính

2009

6

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

10

Phân tích Tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành

CK

NXB Tài chính

2009

10

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

11

Thực hành kế toán và phân tích tài chính trong công ty cổ phần

CK

NXB Tài chính

2009

5

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

12

Phân tích tài chính doanh nghiệp

GT

NXB

 Tài chính

2008

6

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

13

Kế toán và phân tích chi phí - giá thành trong doanh nghiệp

CK

NXB Tài chính

2006

4

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

14

Quản trị doanh nghiệp hiện đại (Cho Giám đốc và thành viên hội đồng quản trị ở Việt Nam)

 

CK

NXB Tài chính

 2006

7

Tham gia biên soạn

Học viện Tài chính

 

15

Tài liệu bổi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

 

HD

NXB Tài chính

 2006

30

Tham gia biên soạn

Học viện Tài chính

 

16

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

GT

NXB

Tài chính

2005

6

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

17

Hướng dẫn thực hành Hạch toán Kế toán, lập báo cáo và phân tích tài chính công ty cổ phần

 

HD

NXB

 Lao động Xã hội  2005

8

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

18

Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp

 

GT

NXB

 Tài chính 2002

4

Tham gia (giáo trình có 5 chương viết chương 2

Học viện Tài chính

 

19

Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp

 

CK

NXB

Xây dựng

 2003

9

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

20

Hướng dẫn thực hành Kế toán & Phân tích Tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ

HD

NXB

Thống kê 2002

2

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

21

Đọc, lập và phân tích báo cáo tài chính trong công ty cổ phần

CK

Nhµ XB

 Tµi chÝnh 2000

2

Đồng chủ biên và tham gia viết

Học viện Tài chính

 

2. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu

 

TT

 

Tên chương trình, đề tài

 

Chủ nhiệm

 

Tham gia

Mã số cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Năm nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn hình thành quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong Doanh nghiệp  (Nhánh số 3: những nhân tố ảnh hưởng tới tạo lập, quản lý và sử dụng  quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp

Chủ nhiệm (Chủ nhiệm đề tài nhánh số 3)

 

Nhà Nước

1 năm

2011

Khá

(nhánh số 3  nghiệm thu xếp loại Giỏi)

2

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế Nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm

 

Bộ

 Tài chính

1 năm

2011

Giỏi

 

Nghiên cứu áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào công tác kế toán thu NSNN tại cơ quan Thuế ở Việt Nam

Chủ nhiệm

 

Bộ

 Tài chính

1 năm

2017

Giỏi

3

Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: Những tác động xã hội vùng (nhánh số 8: “so sánh tác động xã hội vùng các khu công nghiệp chế xuất ở Đông Á

Đồng

Chủ nhiệm nhánh số 8

 

Nhà nước

1 năm

2010

Đạt

(Nhánh số 8 nghiệm thu chật lượng tốt)

 

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới năng lực tài chính của doanh nghiệp niêm yết

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2016

Giỏi

4

Hoàn thiện phân tích tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2015

Xuất sắc

5

Hoàn thiện quy trình phân tích rủi ro tài chính tại các công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước Việt Nam hiện nay

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2013

Xuất sắc

6

Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích rủi ro tài chính trong doanh nghiệp

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2011

Xuất sắc

7

Xây dựng quy trình phân tích tài chính phục vụ quản trị doanh nghiệp

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2010

Xuất sắc

8

Đổi mới phương pháp dạy học môn học phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

Đồng

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2011

Xuất sắc

9

Đổi mới học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Tài chính

Đồng

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2014

Xuất sắc

10

Đề án: “Sử dụng cổng thông tin điện tử của Học viện Tài chính vào việc giảng dạy và học tập môn học trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ

Đồng

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2014

Xuất sắc

 

Đề án mở chuyên ngành phân tích tài chính tại Học viện Tài chính

Đồng chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2017

Xuất sắc

11

Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển kiểm toán độc lập ở Việt nam

 

TG

Nhà nước (đề tài nhánh)

1 năm

2006

Khá

12

Xây dựng mô hình kế toán quản trị ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

 

TG

Học viện

1 năm

2001

Xuất sắc

13

Sử dụng mô hình toán kinh tế trong phân tích tài chính ở doanh nghiệp cổ phần

 

TG

Học viện

1 năm

2002

Xuất sắc

14

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

 

TG

Học viện

1 năm

2002

Khá

15

Tổ chức thông tin kế toán quản trị tư vấn cho các tình huống quyết định ngắn hạn trong các doanh nghiệp.

 

TG

Học viện

1 năm

2002

Xuất sắc

16

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chế độ kế toán ngoài quốc doanh

 

TG

Học viện

1 năm

2003

Xuất sắc

17

Hoàn thiện giải pháp tài chính nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở việt nam

 

TG

Bộ

 Tài chính

1 năm

2003

Xuất sắc

18

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các trường đại học công lập

 

TG

Học viện

1 năm

2004

Khá

19

Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị và phân tích kinh doanh ở doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

 

TG

Bộ

 Tài chính

2 năm

2004

Giỏi

20

Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập môn phân tích tài chính doanh nghiệp

Chủ nhiệm

 

Học viện

1 năm

2006

Giỏi

3. Bài báo khoa học đã công bố

 

TT

 

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

 

Tên tạp chí,

 kỷ yếu

 

Năm công bố

 

Research Article Plant Location Evaluation from the Aspects of Financial and Non-financial Criteria

01

Asian Journal of Scientific Research

 ISSN 1992-1454

 

2017

DOI: 10.3923/ajsr.2017.252.258

 

Harmonization of accounting for group related to development of Vietnam economy

03

Journal of Finance & Accounting Research

2017 - No. 01 – trang 15-22

 

Audit of Mineral Resources for Sustainable Development in Vietnam

3

International Conference on Environmental Management & Sustainable Development

Hatinh University March 2017

 

Hiệu quả đầu tư công: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

01

Tạp chí nghiên cứu kinh tế/

ISNN 0866 7489

Số 2(465) 02-2017

Trang 3-9

 

Hợp tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ - Lý luận và thực tiễn

02

Tạp chí Tài chính/

ISNN-005-56

Kỳ 1 -Tháng 10/2016 trang 42+43+44

 

Luận bàn về khái niệm “Thị trường khoa học công nghê” tại Việt Nam hiện nay

01

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cơ chế chính sách và công cụ tài chính kế toán phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Số xác nhận ĐKXB : 1598-2017/CXBIPH/3-29/TC má ISNN978-604-79-1619-1

NXB Tài chính 2017

Trang  từ

 15 -20

1

What Determines Export Participation of Private Fomestic Manufaturing SMEs in Vietnam

 

03

Asian socianl science

ISNN 1911-2017 (Print)

ISNN 1911-2025 (Online)

2015

Vol X, No X, Month 20XX

Trang 70-75

2

Kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hiện nay

01

Tạp chí nghiên cứu kinh tế/

ISNN 0866 7489

Số 2(453) 02-2016

Trang 44-49

3

Hoạt động chuyển giá trong hội nhập kinh tế ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 11(124) 2013 trang 58+59+60+61

4

Phân tích tình hình tăng trưởng: giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững

01

Tạp chí Thuế nhà nước

Số 11(81) tháng 8/2006

Trang 17+18

5

Bàn về định hướng hoàn thiện kế toán doanh nghiệp

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 4(141) 2015 Trang 26+27+28

6

Lạm phát ở Việt Nam: Nguyên nhân và các giải pháp kiềm chế

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 6(59) 2008 trang 4+5+6

7

Nội dung cơ bản của IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

ISNN 1859-1914

Số 11/2014 (134) trang 15+16+50

8

Đầu tư tư nhân đối với an sinh xã hội ở Việt Nam

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 03 (152) 2016

Trang 3+4+5 + 13

9

Quy mô, loại hình và trình độ quản lý doanh nghiệp – nhân tố quyết định đến việc tạo lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 8(108) 2012 trang 15+16+17

10

Tăng trưởng kinh tế trong điều kiện ưu tiên kiềm chế lạm phát tại Việt Nam hiện nay

02

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 7(96)2011 trang 5+6+7+8

11

Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hiệu quả - Vấn ðề quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bề vững

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Quỹ phát KH&CN trong

doanh nghiệp’

 

Số XB : 45-2011/CXB/384-129/TC

NXB Tài chính 2011

Trang 7+8+9+10

12

Nâng cao Hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

02

Tạp chí Tài chính/

ISNN-005-56

Ky 1 -Tháng 2/2016 trang 9+10+11

13

Ngân sách nhà nước trong TPP: Một số vấn đề chính sách

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 05(154)2016 trang 5+6+7

14

Quản lý và kiểm soát tăng trưởng đối với doanh nghiệp

01

Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số4(33)2006 Trang 10+11+ 14

15

Các hình thức ngăn chặn chuyển giá ở Việt Nam và giải pháp ngăn chặn

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

”Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế’

Số XB : 19-2012/CXB/397-128/TC

NXB Tài chính 2012

Trang 13-20

16

Nội dung cơ bản của chuẩn mực BCTC quốc tế IFRS 8 – Báo cáo bộ phận

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

ISNN 1859-1914

Số 4/2014 (127) trang 19+20+38

17

Hiệp định TPP: những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 02 (151) 2016

Trang 38+39+40

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách thuế năm 2014 đến hạch toán kế toán

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

 “Quản lý Thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”

Số XB : 32 -2014/CXB/139-180/TC

NXB Tài chính 2014

Trang 3+4+5+6+7

19

Đầu tư nước ngoài của Việt Nam - Những vấn đề đặt ra

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 04 (153) 2016

Trang 3+4+5+6

20

Cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần - Những điểm cần quan tâm khi đánh giá chính sách huy động vốn

 

01

 

Tạp chí Thuế nhà nước

 

Số 20 (40) Tháng 5/2006 trang 17-18

21

Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị và phân tích kinh doanh trong điều kiện kinh tế thi trường

01

Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 7 (12) 2004 Trang 27-29

22

Phân tích tài chính doanh nghiệp với chủ nợ ngắn hạn

01

Tạp chí Ngân hàng

ISNN-0866-7462

Số 5 tháng 3/1998 trang 49-52

23

Kế toán quản trị với việc thu thập thông tin phục vụ các tình huống ra quyết định

01

Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 1 tháng 8/2003 Trang 40-42

24

Biện pháp hạn chế rủi ro để doanh nghiệp tồn tại và phát triển

01

Tạp chí Thanh tra Tài chính

Số 45 (3-2006) trang 27+28 +30

25

Những vấn đề cơ bản trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý về kế toán ở Việt Nam hiện nay

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Hoàn thiện Luật kế toán trong tiến trình cải cách hệ thống kế toán Việt Nam’

Số XB : 85-2015/CXBIPH/5-62/TC

NXB Tài chính 2015

Trang 5+6+7+8+9

26

Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ - Giải pháp đột phá và xác lập

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ISSN 1859 - 4093

Số 5(142) 2015 trang 3+4+8

27

Một số vấn đề cơ bản khi hoàn thiện Luật Kế toán 2003

01

Tạp chí Thanh Tra Tài chính/

ISSN – 2354-0885

Số 156 (6-2015) trang 28+29

28

Làm rõ một số nội dung mới cơ bản về Thuế Giá trị Gia tăng theo quy định hiện hành

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

 ISNN 1859-1914

Số 7/2014 (130) trang 39+40

29

Risk Prevention Measuress for Short – Term Loans

01

Vietnam Commerce & Industry

Volume 19- May/1998

Trang 29-30

30

Chức năng của phân tích kinh tế

01

Nghiên cứu Khoa học Tài chính - Kế toán

Số 5(51) 2000 trang 96+97

31

Tổ chức thông tin quá khứ trong kế toán quản trị phục vụ các tình huống ra quyết định ngắn hạn

01

Nghiên cứu Khoa học Tài chính - Kế toán

 Số 3(59) 2002 Trang 67+68

32

Phân tích kinh tế doanh nghiệp với việc phong ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư vốn

01

Tạp chí thương nghiệp và thi trường Việt nam

1997 Trang 3+41-42

33

Một số vấn đề cơ bản về phân tích cổ phần

02

Nội san Đại học Ngoại thương

Số 1/1996 trang 39-41

30

Chức năng của phân tích kinh tế

01

Nghiên cứu Khoa học Tài chính - Kế toán

Số 5(51) 2000 trang 96+97

31

Tổ chức thông tin quá khứ trong kế toán quản trị phục vụ các tình huống ra quyết định ngắn hạn

01

Nghiên cứu Khoa học Tài chính - Kế toán

 Số 3(59) 2002 Trang 67+68

32

Phân tích kinh tế doanh nghiệp với việc phong ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư vốn

01

Tạp chí thương nghiệp và thi trường Việt nam

1997 Trang 3+41-42

33

Một số vấn đề cơ bản về phân tích cổ phần

02

Nội san Đại học Ngoại thương

Số 1/1996 trang 39-41

34

Hoàn thiện Luật kế toán đáp ứng yêu cầu thực tế

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán/

 ISNN 1859-1914

 Số 5/2014(128) trang 5

35

Đổi mới – nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Học viện Tài chính giai đoạn hiện nay

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Học viện Tài chính trong điều kiện hội nhâp kinh tế quốc tế’

Số XB : 19-2012/CXB/397.1-128/TC

NXB Tài chính 2012

Trang 200-210

36

Chúng tôi đang có một thương hiệu rất riêng

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/

ISSN 1859 - 4093

Số 2(139) 2015 trang 3+4+5

37

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng Học viện Tài chính trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong cả nước và có uy tín trong khu vực

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Học viện Tài chính 50 năm xây dưng và phát triển’

 

Số XB : 16-2013/CXB/160.1-160/TC

NXB Tài chính 2013

Trang 11-17

38

Research Article Plant Location Evaluation from the Aspects of Financial and Non-financial Criteria

01

Asian Journal of Scientific Research

 ISSN 1992-1454

 

2017

DOI: 10.3923/ajsr.2017.252.258

39

Harmonization of accounting for group related to development of Vietnam economy

03

Journal of Finance & Accounting Research

2017 - No. 01 – trang 15-22

40

Audit of Mineral Resources for Sustainable Development in Vietnam

3

International Conference on Environmental Management & Sustainable Development

Hatinh University March 2017

41

Hiệu quả đầu tư công: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

01

Tạp chí nghiên cứu kinh tế/

ISNN 0866 7489

Số 2(465) 02-2017

Trang 3-9

42

Hợp tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ - Lý luận và thực tiễn

02

Tạp chí Tài chính/

ISNN-005-56

Kỳ 1 -Tháng 10/2016 trang 42+43+44

43

Luận bàn về khái niệm “Thị trường khoa học công nghê” tại Việt Nam hiện nay

01

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cơ chế chính sách và công cụ tài chính kế toán phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Số xác nhận ĐKXB : 1598-2017/CXBIPH/3-29/TC má ISNN978-604-79-1619-1

NXB Tài chính 2017

Trang  từ

 15 -20

44

What Determines Export Participation of Private Fomestic Manufaturing SMEs in Vietnam

 

03

Asian socianl science

ISNN 1911-2017 (Print)

ISNN 1911-2025 (Online)

2015

Vol X, No X, Month 20XX

Trang 70-75

45

Kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hiện nay

01

Tạp chí nghiên cứu kinh tế/

ISNN 0866 7489

Số 2(453) 02-2016

Trang 44-49

46

Hoạt động chuyển giá trong hội nhập kinh tế ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 11(124) 2013 trang 58+59+60+61

47

Bàn về định hướng hoàn thiện kế toán doanh nghiệp

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 4(141) 2015 Trang 26+27+28

48

Nội dung cơ bản của IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

ISNN 1859-1914

Số 11/2014 (134) trang 15+16+50

49

Đầu tư tư nhân đối với an sinh xã hội ở Việt Nam

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 03 (152) 2016

Trang 3+4+5 + 13

50

Quy mô, loại hình và trình độ quản lý doanh nghiệp – nhân tố quyết định đến việc tạo lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 8(108) 2012 trang 15+16+17

51

Tăng trưởng kinh tế trong điều kiện ưu tiên kiềm chế lạm phát tại Việt Nam hiện nay

02

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 7(96)2011 trang 5+6+7+8

52

Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hiệu quả - Vấn đề quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bề vững

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Quỹ phát KH&CN trong

doanh nghiệp’

 

Số XB : 45-2011/CXB/384-129/TC

NXB Tài chính 2011

Trang 7+8+9+10

53

Nâng cao Hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

02

Tạp chí Tài chính/

ISNN-005-56

Ky 1 -Tháng 2/2016 trang 9+10+11

54

Ngân sách nhà nước trong TPP: Một số vấn đề chính sách

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 05(154)2016 trang 5+6+7

55

Các hình thức ngăn chặn chuyển giá ở Việt Nam và giải pháp ngăn chặn

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Hoạt động chuyển giá – Những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp hạn chế’

Số XB : 19-2012/CXB/397-128/TC

NXB Tài chính 2012

Trang 13-20

56

Nội dung cơ bản của chuẩn mực BCTC quốc tế IFRS 8 – Báo cáo bộ phận

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

 ISNN 1859-1914

Số 4/2014 (127) trang 19+20+38

57

Hiệp định TPP: những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 02 (151) 2016

Trang 38+39+40

58

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách thuế năm 2014 đến hạch toán kế toán

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

 “Quản lý Thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”

Số XB : 32 -2014/CXB/139-180/TC

NXB Tài chính 2014

Trang 3+4+5+6+7

59

Đầu tư nước ngoài của Việt Nam - Những vấn đề đặt ra

1

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ISSN 1859 - 4093

Số 04 (153) 2016

Trang 3+4+5+6

60

Những vấn đề cơ bản trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý về kế toán ở Việt Nam hiện nay

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Hoàn thiện Luật kế toán trong tiến trình cải cách hệ thống kế toán Việt Nam’

Số XB : 85-2015/CXBIPH/5-62/TC

NXB Tài chính 2015

Trang 5+6+7+8+9

61

Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ - Giải pháp đột phá và xác lập

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ ISSN 1859 - 4093

Số 5(142) 2015 trang 3+4+8

62

Một số vấn đề cơ bản khi hoàn thiện Luật Kế toán 2003

01

Tạp chí Thanh Tra Tài chính/ISSN – 2354-0885

Số 156 (6-2015) trang 28+29

63

Làm rõ một số nội dung mới cơ bản về Thuế Giá trị Gia tăng theo quy định hiện hành

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

 ISNN 1859-1914

Số 7/2014 (130) trang 39+40

64

Hoàn thiện Luật kế toán đáp ứng yêu cầu thực tế

01

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

 ISNN 1859-1914

 Số 5/2014(128) trang 5

65

Đổi mới – nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Học viện Tài chính giai đoạn hiện nay

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Học viện Tài chính trong điều kiện hội nhâp kinh tế quốc tế’

Số XB : 19-2012/CXB/397.1-128/TC

NXB Tài chính 2012

Trang 200-210

66

Chúng tôi đang có một thương hiệu rất riêng

01

Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính Kế toán/ISSN 1859 - 4093

Số 2(139) 2015 trang 3+4+5

67

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng Học viện Tài chính trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong cả nước và có uy tín trong khu vực

01

Kỷ yếu HTKH Quốc gia

‘Học viện Tài chính 50 năm xây dưng và phát triển’

 

Số XB : 16-2013/CXB/160.1-160/TC

NXB Tài chính 2013

Trang 11-17

Số lần đọc: 61392
Trang 1/2