HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
CH-NCS Bộ môn PTTC
Thứ năm, 31/12/2015 - 8:34

TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU SINH CỦA BỘ MÔN PHÂN TÍCH TCDN NĂM 2015
Theo quy định đào tạo bậc tiến sĩ tại Học viện Tài chính, nghiên cứu sinh là thành viên chính thức của bộ môn sinh hoạt chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện chương trình học tập, nghiên cứu làm luận án tiến sĩ tại Học viện, bộ môn chuyên ngành có trách nhiệm quản lý về chuyên môn của các nghiên cứu sinh sinh hoạt tại Bộ môn, hàng năm phải tổng kết và báo cáo Khoa Sau đại học về công tác quản lý nghiên cứu sinh sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bậc tiến sĩ của Học viện Tài chính. Vì vậy, ngày 27/12/2015, Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp đã tổ chức tổng kết công tác quản lý nghiên cứu sinh của Bộ môn năm 2015.

Đến dự buổi tổng kết công tác quản lý NCS của Bộ môn Phân tích TCDN, về phía đại biểu mời có PGS.,TS.NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính; TS. Nguyễn Tuấn Phương- Trưởng Khoa Sau đại học; TS. Đoàn Hương Quỳnh – Phó Trưởng Khoa TCDN; TS. Nguyễn Minh Hoàng- Trưởng Bộ môn Định giá tài sản và kinh doanh BĐS; cùng toàn bộ các Giáo viên hướng dẫn NCS, các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn và các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Phân tích TCDN.

Toàn cảnh buổi Tổng kết công tác quản lý NCS của BM Phân tích TCDN

Mở đầu buổi tổng kết công tác quản lý NCS, TS. Nguyễn Thị Thanh- Phó trưởng BM đã giới thiệu đội ngũ các Nhà khoa học của Bộ môn và các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn và khẳng định, lực lượng giảng viên của Bộ môn và đội ngũ các nhà khoa học đang cộng tác với Học viện trong đào tạo NCS của BM đều là những nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tài chính, là chỗ dựa quan trọng cho các NCS của BM xác định đúng đắn hướng nghiên cứu và thực hiện thành công các luận án tiến sĩ.

TS.Nguyễn Thị Thanh -Phó trưởng BM giới thiệu về BM Phân tích TCDN

Tiếp đến PGS.TS. Nghiêm Thị Thà – Trưởng Bộ môn Phân tích TCDN đã thay mặt cho Bộ môn báo cáo tổng kết công tác quản lý NCS của Bộ môn năm 2015 và mục tiêu, phương hướng quản lý NCS năm 2016

Thứ nhất, Về kết quả đạt được của Bộ môn trong quản lý NCS năm 2015

 Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ: trong năm 2015 Bộ môn đã quản lý 22 NCS, số lượng NCS gấp đôi số GV của Bộ môn, Bộ môn đã thực hiện tốt công tác quản lý NCS ở 3 mảng nội dung quan trọng nhất là:

-  Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các NCS và GV hướng dẫn, hiệu  chỉnh kịp thời các thông tin thay đổi về tên đề tài, tên chuyên đề tiến sĩ, số điện thoại, địa chỉ email của NCS, GVHD, phổ biến những điểm mới trong điều 23, 24  quy chế đào tạo tiến sĩ tại Học viện Tài chính và những điểm cần lưu ý đối với GVHD và NCS khi thực hiện quy trình học tập, nghiên cứu, bảo vệ chuyên đề, luận án các cấp theo quy định hiện hành,  góp phần nâng cao hiệu quả cho việc trao đổi thông tin quản lý và các ấn phẩm giữa Khoa SĐH, Bộ môn với NCS và GVHD

- Tham gia tích cực, hiệu quả vào tất cả các khâu của quá trình đào tạo tiến sĩ của Học viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo NCS của Học viện. Cụ thể, Bộ môn đã thực hiện: (i) Tham gia vào tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS ; (ii) Phối hợp cùng Tập thể giáo viên hướng dẫn: soát xét, phê duyệt kế hoạch tiến độ và nội dung học tập, nghiên cứu của NCS, chuẩn hóa tên và đề cương chuyên đề, đề tài luận án nghiên cứu cho các NCS của Bộ môn; (iii) Đôn đốc, tổ chức cho NCS báo cáo kết quả nghiên cứu các chuyên đề tiến sĩ, luận án ở BM, phân công NCS tham gia các hoạt động chuyên môn của BM theo tiến độ đã được phê duyệt; (iv) Đề xuất danh sách hội đồng và tham gia đánh giá chuyên đề tiến sĩ của NCS; (v) Hoàn tất các thủ tục: thẩm định sơ bộ luận án, thẩm định bài báo, đề xuất danh sách hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn với Khoa Sau đại học theo đúng quy trình, thủ tục hiện hành của Học viện Tài chính; (vi) Tham gia đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ ở Hội đồng cấp Bộ môn, Hội đồng cấp Học viện; có quan điểm, chính kiến rõ ràng trong các vấn đề chuyên môn v.v. tạo thuận lợi nhất cho các NCS hoàn thành các nội dung trong Kế hoạch NCS của mình. Chính vì vậy, năm 2015 Bộ môn đã có 2 NCS được Học viện cấp bằng Tiến sĩ, 3 NCS báo cáo kết quả nghiên cứu vượt tiến độ nghiên cứu, 5 NCS thực hiện đúng tiến độ, trong đó: 4 NCS bảo vệ luận án cấp Bộ môn, 2 NCS đang chuẩn bị hồ sơ và thủ tục để Giám đốc HV ra quyết định thành lập hội đồng bảo vệ cấp Bộ môn và 1 NCS đang làm hồ sơ và thủ tục để Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận án cấp Học viện, các chuyên đề, luận án đều được các hội đồng chấm chuyên đề, luận án đánh giá cao, không có NCS nào phải bảo vệ lại.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của NCS trong học tập, nghiên cứu: phân công các NCS tham gia NCKH, nâng cao trình độ chuyên môn một cách linh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc và sở trường của từng NCS, thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các NCS với Bộ môn và GVHD, tăng cường sinh hoạt chuyên môn thông qua các buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của các NCS theo từng mảng đề tài.

PGS.TS.Nghiêm Thị Thà -Trưởng Bộ môn báo cáo tình hình quản lý NCS của Bộ môn năm 2015

Thứ hai, Về định hướng của Bộ môn trong công tác quản lý NCS năm 2016

Bộ môn Phân tích TCDN xác định rõ mục tiêu cần đạt được trong công tác quản lý NCS năm 2016 là:

  1. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về danh mục các luận án về Phân tích đã bảo về thành công những năm qua. Tập trung tranh thủ ý kiến của các nhà Khoa học trong và ngoài Học viện đề xuất danh mục các hướng nghiên cứu còn nhiều khoảng trống… tạo hệ thống thông tin chuyên môn để gợi ý các đề tài hay cho các ứng viên xét tuyển NCS của Học viện trong thời gian tới
  2. Liên kết với các đơn vị thực tế tạo điều kiện cho các NCS là giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học, viện nghiên cứu có điều kiện tiếp cận thực tế tốt hơn trong quá trình làm luận án;

Nâng cao hơn nữa chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn của bộ môn để các NCS đang công tác tại các đơn vị thực tế nắm chắc hơn cơ sở lý luận về Phân tích tài chính để thực hiện luận án.

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà - Trưởng Bộ môn báo cáo những điểm mới trong quy chế đào tạo tiến sĩ tại Học viện Tài chính và mục tiêu năm 2016

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình quản lý NCS của Bộ môn năm 2015, định hướng công tác quản lý NCS năm 2016, phát biểu của đại diện Khoa sau đại học, các nhà khoa học đang là Giáo viên hướng dẫn NCS của Bộ môn và ý kiến của các NCS về công tác quản lý của bộ môn, PGS.TS. NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo và định hướng công tác quản lý NCS; Thầy đánh giá cao việc tổ chức thường niên tổng kết công tác quản lý NCS của Bộ môn, ghi nhận ý kiến góp ý về đào tạo sau đại học của các nhà khoa học, đồng thời Thầy cũng chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý đối với Bộ môn và các NCS thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ và thực hiện công tác quản lý NCS trong thời gian tới theo mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo sau đại học của Học viện trong thời gian tới.

PGS.TS.NGUT. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu chỉ đạo tại buổi Tổng kết công tác quản lý NCS của Bộ môn

TS. Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng Khoa Sau đại học, giảng viên kiêm chức của Bộ môn đã phát biểu ý kiến về sự thành công cũng như những tồn tại trong công tác quản lý NCS của Bộ môn trong năm qua và yêu cầu Bộ môn, GVHD cũng như các NCS nghiên cứu kỹ quy chế đào tạo tiến sĩ của Học viện để đảm bảo cho các NCS thực hiện luận án một cách hiệu quả nhất. Thầy cho biết quan điểm kiên quyết và nhất quán của Khoa Sau đại học về việc chuyển toàn bộ công tác quản lý về chuyên môn trong đào tạo sau đại học về các Bộ môn chuyên ngành và sự nhanh gọn, kịp thời về thủ tục hành chính đối với quy trình, thủ tục bảo vệ chuyên đề và luận án các cấp thuộc phạm vi quản lý hành chính của Khoa Sau đại học. Ý kiến của Thầy đã khích lệ, động viên các NCS rất nhiều.

TS.Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng Khoa Sau đại học phát biểu ý kiến về sự phối hợp giữa Khoa, Bộ môn trong công tác quản lý NCS

TS. Đoàn Hương Quỳnh – Phó Trưởng Khoa TCDN kiêm Phó Trưởng Bộ môn TCDN đã phát biểu về kinh nghiệm quản lý NCS của BMTCDN, đồng thời cũng chia sẻ kinh nghiệm với các NCS về quá trình thực hiện luận án Tiến sĩ của mình.

TS.Đoàn Hương Quỳnh –  Phó Trưởng Khoa Tài chính doanh nghiệp, Phó trưởng Bộ môn TCDN phát biểu ý kiến về kinh nghiệm quản lý NCS tại BMTCDN và Kinh nghiệm thực hiện luận án tiến sĩ

Các đại biểu và NCS cũng được nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết của các Thầy, Cô là các Nhà khoa học kỳ cựu như GS.TS. Nguyễn Văn Công, PGS.TS. Ngô Trí Long… đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, quản lý NCS. Đồng thời, các Thầy, Cô cũng đưa ra những kiến nghị đối với Học viện, Khoa SĐH, Bộ môn và các NCS để cho công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện ngày càng có hiệu quả hơn.

GS.,TS. Nguyễn Văn Công phát biểu ý kiến về kinh nghiệm hướng dẫn NCS 

PGS.,TS. Ngô Trí Long phát biểu ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo NCS

Tại buổi tổng kết, rất nhiều NCS đã phát biểu bày tỏ quan điểm đánh giá cao đối với những hỗ trợ cần thiết, kịp thời và hiệu quả về mặt chuyên môn và thủ tục hành chính của Bộ môn, tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học và Khoa Sau đại học trong quá trình thực hiện luận án, sự lựa chọn đúng đắn của mình khi làm NCS của Học viện Tài chính, đồng thời cũng bày tỏ những mong muốn về sự đồng hành, chia sẻ của Bộ môn, tập thể giáo viên hướng dẫn và Khoa Sau đại học về những khó khăn, vướng mắc của NCS trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Học viện. Điển hình là phát biểu của các NCS như: NCS. Đào Ngọc Nam-  Giám đốc Ban quản lý Dự án HTKT Giáo Dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng là NCS lớn tuổi nhất của Bộ môn, NCS. Nguyễn Đăng Thuận - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng….

NCS. Nguyễn Đăng Thuận phát biểu ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình làm luận án Tiến sĩ

PGS.,TS Nghiêm Thị Thà đã thay mặt Bộ môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các GVHD và các NCS để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý NCS của Bộ môn. Buổi tổng kết công tác quản lý NCS của Bộ môn Phân tích TCDN đã diễn ra thành công tốt đẹp, mỗi Thầy, Cô của Bộ môn cũng như các GVHD cũng thấy rõ hơn vai trò và trọng trách cao cả của mình trong sự nghiệp đào tạo sau đại học của Học viện, các NCS cũng thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu và tồn tại của mình trong quá trình học tập, NCS tại Học viện và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn để kịp thời điều chỉnh nhằm triển khai nghiên cứu luận án của mình hiệu quả hơn, đồng thời cũng tạo mối quan hệ gắn bó hơn giữa NCS với các GVHD, Bộ môn sinh hoạt chuyên môn và Khoa SĐH trong hoạt động đào tạo bậc tiến sĩ của Học viện.

Một số hình ảnh của buổi Tổng kết công tác quản lý  NCS của BM Phân tích TCDN:

Các đại biểu, GVHD, GV và NCS của Bộ môn Phân tích TCDN chụp ảnh mững buổi tổng kết  thành công tốt đẹp

Các Đại biểu, GVHD, GV của BM chụp ảnh kỷ niệm tại sân trường

Các đại biểu, Giáo viên hướng dẫn, GV và  NCS của BM chụp ảnh lưu niệm 

BỘ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

Số lần đọc: 1476
Các bài đã đăng