Tiếng Việt | English
Thứ ba, 23/05/2017 - 14:42

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Thanh Hòa
Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:244
trang 1/20