Tiếng Việt | English
Thứ ba, 21/03/2017 - 11:49

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Đặng Thị Hồng Hà
Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:246
trang 1/18