Tìm
English
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học, khóa 24 (14/05/2024 | 10:00)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học, khóa 24. Tuyển sinh Đợt 1 năm 2024 với nội dung như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học khóa 23 đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học, đợt 2- Năm 2023 (06/11/2023 | 14:10)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học khóa 23 đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học, đợt 2- Năm 2023 (Đại học VB2), với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh số 525, ĐHVB2 VLVH khóa 23, Đợt 1-Năm 2023 (12/05/2023 | 14:56)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học (Đại học VB2), khóa 23, với nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình đào tạo VLVH đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học (VB2 đợt 1 năm 2022) (29/04/2022 | 11:56)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học, khóa 22, với nội dung như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học Vừa làm vừa học đối với người đã có bằng đại học (Đại học VB2 đợt 2 năm 2021) (05/10/2021 | 16:30)
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học, khóa 21, đợt 2 - Năm 2021 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình VLVH cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học khóa 21, đợt 1-Năm 2021 (19/03/2021 | 12:01)
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học khóa 21, đợt 1-Năm 2021 với những nội dung như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết