Tìm
English
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng (28/11/2022 | 11:17)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp như sau:
Xem tiếp
Khoa Thuế và Hải quan mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức ôn thi công chức Thuế 2022 (01/11/2022 | 13:33)
Khoa Thuế và Hải quan mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức ôn thi công chức Thuế 2022 cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (26/09/2022 | 15:05)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
TB V/v đăng ký tham gia khóa đào tạo “Kỹ năng toàn diện – nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành công” tại Học viện Tài chính (22/08/2022 | 15:26)
Nội dung khoá đào tạo “Kỹ năng toàn diện – Nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành công” được căn cứ xây dựng dựa vào mục tiêu chung của đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665) của Thủ tướng Chính Phủ. Chương trình đã được phê duyệt triển khai bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (29/07/2022 | 11:58)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp (16/06/2022 | 15:22)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởngHành chính sự nghiệp và doanh nghiệp như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh Kế toán trưởng Đơn vị HCSN Tháng 6 - 2022 (20/05/2022 | 15:06)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng Đơn vị HCSN như sau
Xem tiếp
Thông báo mở lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề (Lớp Thứ 7, Chủ nhật) (06/05/2022 | 14:41)
Kính gửi : - Các Ông (bà) Giám đốc các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty; Các Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính; Những người quan tâm.
Xem tiếp

Danh sách liên kết