Tìm
English
Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng HCSN (15/07/2021 | 13:53)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp kế toán trưởng HCSN như sau:
Xem tiếp
Thông báo lịch học khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho bạc năm 2021 (02/07/2021 | 09:12)
Học viện Tài chính thông báo lịch học khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho Bạc, hình thức học trực tuyến. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2021 (Lớp Thứ 7, Chủ nhật) (02/06/2021 | 14:47)
Kính gửi : - Các Ông (bà) Giám đốc các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty, - Các Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính - Những người quan tâm.
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá (26/05/2021 | 20:43)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp và Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp (19/05/2021 | 11:17)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2021 (Lớp Thứ 7, Chủ nhật) (14/05/2021 | 14:14)
Kính gửi : - Các Ông (bà) Giám đốc các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty, - Các Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính - Những người quan tâm.
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (19/03/2021 | 15:50)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (18/02/2021 | 10:51)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (28/12/2020 | 08:41)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết