Tiếng Việt | English | Mobile
Tb V/v Tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao khóa 56 (24/09/2018 | 19:11)
Căn cứ kết quả thi chất lượng cao, Học viện thông báo tuyển sinh bổ sung chất lượng cao hệ đại học chính quy như sau:
Xem tiếp
Thạc sỹ Tài chính và đầu tư – Học thầy, học bạn (17/09/2018 | 09:43)
Học Thạc sĩ trong nền kinh tế mở và hội nhập không chỉ là tiếp cận với một lượng kiến thức lý thuyết thuần túy, không chỉ cần những bài thuyết trình của Thày mà còn cần nhiều hơn thế, cả thực hành, cả chia sẻ, cả trải nghiệm…
Xem tiếp
Thông báo V/v Tổ chức thi chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy năm 2018 (15/09/2018 | 18:24)
Căn cứ Thông Báo số 701/TB-HVTC ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển sinh Chương trình chất lượng cao; Căn cứ việc mở thêm 3 chuyên ngành chất lượng cao: Hải quan và Logistics, Phân tích tài chinh, Kiểm toán, Học viện thông báo tổ chức thi chất lượng cao hệ đại học chính quy ngày 12/9/2018 như sau:
Xem tiếp
Thông báo Xét tuyển đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi (12/09/2018 | 13:53)
Căn cứ công văn 3671/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 1562/BQL-QLDN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (sau đây gọi tắt là Ban Dung Quất).
Xem tiếp