Tìm
English
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 15, liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Greenwich, Vương quốc Anh (27/05/2022 | 08:30)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich – Vương quốc Anh như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 02 (05/05/2022 | 08:45)
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 16/QĐ-HVTC ngày 10/01/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2022. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 02 như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02 năm 2022 (05/05/2022 | 08:44)
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ”; Quyết định số 809/QĐ-HVTC ngày 06/9/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ dự kiến năm 2022. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02 năm 2022 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình đào tạo VLVH đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học (VB2 đợt 1 năm 2022) (29/04/2022 | 11:56)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học, khóa 22, với nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh Đại học loại hình vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022 (29/04/2022 | 11:55)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 53 hệ Đại học loại hình vừa làm vừa học tại Học viện Tài chính với những nội dung như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết