Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 09/01/2019 - 14:48

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của các NCS sau:

1. NCS Hoàng Thị Huyền

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thị Huyền về đề tài: “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1513/QĐ-HVTC ngày 19/12/2018

Thời gian: 15h ngày 21/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

2. NCS Nguyễn Như Dương

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Như Dương về đề tài: “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1503/QĐ-HVTC ngày 19/12/2018

Thời gian: 15h ngày 22/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

3. NCS Bùi Thị Tĩnh

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Bùi Thị Tĩnh về đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1506/QĐ-HVTC ngày 19/12/2018

Thời gian: 9h ngày 22/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

4. NCS Vũ Việt Ninh

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Vũ Việt Ninh về đề tài: “Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ 1503/QĐ-HVTC ngày 19/12/2018

Thời gian: 9h ngày 20/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

5. NCS Đặng Thị Bích Ngọc

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đặng Thị Bích Ngọc về đề tài: “Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1448/QĐ-HVTC ngày 10/12/2018

Thời gian: 15h ngày 23/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 401  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

6. NCS Phạm Ngọc Hải

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Ngọc Hải về đề tài: “Hoàn thiện chính sách tài trợ của các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1528/QĐ-HVTC ngày 21/12/2018

Thời gian: 15h ngày 23/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:499
trang 1/10

Danh sách liên kết