Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 19/03/2012 - 10:45

Ban Giám đốc Học viện
Thông tin lãnh đạo của Học viện Tài chính:

GIÁM ĐỐC: PGS.,TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên cao cấp
- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Học viện.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; hành chính, văn thư; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác thông tin báo chí; công tác thanh tra và công tác bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Học viện; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp; Khoa Hệ thống thông tin kinh tế.

 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:
PGS.,TS. PHẠM VĂN LIÊN
 
- Phụ trách lĩnh vực công tác:  Giúp Giám đốc, Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học khối đào tạo và nghiên cứu khoa học sinh viên; hợp tác quốc tế; đào tạo tại chức; công tác nghiên cứu 2 Viện.
 
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học; Ban Hợp tác quốc tế; Khoa Tại chức; Khoa Kinh tế; Khoa Tài chính công; Khoa Lý luận chính trị; Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế.

PGS.,TS. TRƯƠNG THỊ THỦY

- Phụ trách lĩnh vực công tác: Giúp Giám đốc, phụ trách công tác đào tạo đại học chính qui, văn bằng hai, liên thông đại học, công tác quản lý sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo; Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng; Ban Công tác chính trị và sinh viên; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm; Khoa Thuế - Hải Quan; Khoa Ngoại ngữ; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

PGS.,TS. NGUYỄN VŨ VIỆT

- Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách các công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin, đào tạo sau đại học.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện; Ban Tài chính kế toán; Ban Quản trị thiết bị; Thư viện; Trung tâm Thông tin; Trạm Y tế, Khoa Sau đại học; Khoa Kế toán; Khoa Cơ bản; Khoa Tài chính quốc tế.

Số lần đọc:72859
Các bài đã đăng
trang 1/1