Tìm
English
  TỔ CHỨC
Văn phòng
- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38389326
- Hòm thư: vanphonghocvien@hvtc.edu.vn
- Fax: 024 38389326
- Website: http://hvtc.edu.vn
Văn phòng có nhiệm vụ giúp Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch công tác, đôn đốc và theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Học viện. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và các công tác khác do Giám đốc Học viện giao.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 218 /QĐ-HVTC-TCCB ngày 19/04/2002

của Giám đốc Học viện Tài chính)

1. Vị trí và chức năng

- Vị trí: Văn phòng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Tài chính.

- Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính - tổng hợp; văn thư, lưu trữ; công tác pháp chế; hoạt động truyền thông của Học viện; triển khai, theo dõi và tổng hợp kết quả hoạt động của các đơn vị thuộc Học viện theo chương trình, kế hoạch công tác; các hoạt động lễ tân, khánh tiết của Học viện.

2. Ban Lãnh đạo:

Chánh Văn phòng:

PGS.,TS. Nguyễn Lê Cường

Các Phó chánh Văn phòng:

Ths. Trần Thanh Mai

Ths. Vũ Văn Khiên

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo Quyết định 218/QĐ-HVTC-TCCB ngày 19/4/2002 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Học viện:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Học viện; thông báo đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện chương trình công tác đã được phê duyệt và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Tổ chức chuẩn bị và thực hiện chương trình, nội dung các cuộc họp và làm việc của lãnh đạo Học viện với các đơn vị trong và ngoài Học viện; là đầu mối phối hợp giữa các đơn vị trong Học viện để giải quyết các công việc chung của Học viện.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện công tác đánh máy, in, nhân bản và lưu hành các văn bản, tài liệu phục vụ kịp thời nhiệm vụ của Học viện. Thực hiện các quy định của Nhà nước về giữ bí mật thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Học viện.

- Thực hiện công tác pháp chế. Hướng dẫn thực hiện thống nhất trong Học viện về hình thức các văn bản theo đúng quy định của Bộ và Nhà nước; kiểm tra, thẩm định về nội dung và chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính, tính pháp lý của các văn bản do Học viện ban hành.

- Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, phục vụ nước, chuẩn bị hội trường họp của Học viện.  
- Thực hiện việc quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ công tác của Học viện, đảm bảo sử dụng và quản lý an toàn phương tiện hiện có.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện công tác thi đua, khen thưởng công chức, viên chức hàng năm để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện quyết định.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh - trật tự những trụ sở làm việc của Học viện.

- Thực hiện trang trí khánh tiết phục vụ các Hội nghị, hội thảo cấp Học viện như: Lễ khai giảng, Bế giảng, Hội nghị khoa học, Đại hội Đảng, Hội nghị cán bộ viên chức, Đại hội các đoàn thể...

- Văn phòng được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ được giao. Chuyển trả và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện hoàn thiện các đề án, hồ sơ, tài liệu khi nội dung và hình thức văn bản không đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Ký các văn bản trong quan hệ công tác với các đơn vị bên ngoài khi được lãnh đạo Học viện uỷ quyền.

- Phối hợp thu thập tư liệu để trang bị và phát triển phòng truyền thống của Học viện phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập

- Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Học viện thông qua các hình thức: phát thanh, truyền hình, báo ảnh, bản tin, khẩu hiệu, panô áp phích...

4. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Học viện bao gồm các tổ:

- Tổ Hành chính - Tổng hợp.

-  Tổ Lái xe.

5. Liên hệ

- Địa chỉ: Học viện Tài chính Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 38389326 (máy lẻ 111) hoặc (024) 32191997; (024) 3219199

- Email: vanphonghocvien@hvtc.edu.vn.

 
Họ và tên: Nguyễn Lê Cường
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Học hàm, học vị: PGS.TS
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: cuonghvtc@gmail.com
Công việc hiện nay:
Họ và tên: Trần Thanh Mai
Chức vụ: Phó chánh VP
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ: 024. 32191993
ĐCNR:
Di động:
Email: thanhmaihvtc@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trực tiếp phụ trách các mảng công việc sau:

- Tham gia hoàn thiện các văn bản trước khi trình Ban Giám đốc

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tổ chức, khai thác các tài liệu lưu trữ

- Ký giấy giới thiệu, giấy lĩnh tiền, bưu phẩm giấy đi đường xác nhận các bản sao

- Phụ trách lễ tân, khánh tiết quản lý phòng họp, quản lý và sử dụng các nguồn lực vật chất thuộc Văn phòng quản lý

- Lập kế hoạch sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng

- Phụ trách công tác pháp chế

- Kiểm tra quy trình, thủ tục hồ sơ NCS trình Giám đốc quyết định.

Họ và tên: Vũ Văn Khiên
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và trực tiếp phụ trách các công việc:

- Phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các sự kiện;

- Điểm báo phục vụ Lãnh đạo Học viện.

- Xử lý công văn đi; các báo cáo trình Bộ.

- Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh; trực tiếp quản lý tổ bảo vệ.

- Phụ trách Tổ xe.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chánh văn phòng.

Họ và tên: Mai Thị Thủy
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: maithuy@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

- Tham gia các công tác pháp chế, thẩm định Văn bằng, xác minh Văn bằng chứng chỉ. 

- Dự thảo các bài phát biểu của Lãnh đạo Học viện. 

- Thường xuyên cập nhật và sắp xếp lịch công tác tuần của Học viện. 

- Hoàn thành các báo cáo định kỳ: tháng, quý, năm học và các báo cáo đột xuất khác theo phân công của Lãnh đạo VP. 

- Tổng hợp các sự kiện nổi bật trong năm của HV. 

- Làm các công việc khác theo phân công của lãnh đạo văn phòng.

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Nhung
Chức vụ: Cán sự
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: trangnhung@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Hành chính

Họ và tên: Lã Đình Hưng
Chức vụ: Cán sự
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: hungladinh@gmail.com
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Hành chính

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ: Cán sự
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: nguyencamlinh@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Hành chính

Họ và tên: Lê Chí Hiếu
Chức vụ: Cán sự
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: lechihieu@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Hành chính

Họ và tên: Cao Hà My
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: caohamy@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Hành chính

Họ và tên: Đinh Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: dinhthihuong@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Hành chính

Họ và tên: Phạm Sỹ Điều
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Tổ xe

Họ và tên: Nguyễn Kim Hiếu
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Tổ xe

Họ và tên: Trần Anh Hùng
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Tổ xe

Họ và tên: Nguyễn Đức Tôn
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Tổ xe

Họ và tên: Đào Xuân Dũng
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận Tổ xe

Họ và tên: Trương Văn Long
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Công tác tại bộ phận văn phòng

 

Danh sách liên kết