Tìm
English
  TỔ CHỨC
Văn phòng
- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38389326
- Hòm thư: vanphonghocvien@hvtc.edu.vn
- Fax: 024 38389326
- Website: http://hvtc.edu.vn
Văn phòng có nhiệm vụ giúp Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch công tác, đôn đốc và theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Học viện. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và các công tác khác do Giám đốc Học viện giao.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 218 /QĐ-HVTC-TCCB ngày 19/04/2002

của Giám đốc Học viện Tài chính)

1. Vị trí và chức năng

- Vị trí: Văn phòng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Tài chính.

- Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính - tổng hợp; văn thư, lưu trữ; công tác pháp chế; hoạt động truyền thông của Học viện; triển khai, theo dõi và tổng hợp kết quả hoạt động của các đơn vị thuộc Học viện theo chương trình, kế hoạch công tác; các hoạt động lễ tân, khánh tiết của Học viện.

2. Ban Lãnh đạo:

Chánh Văn phòng:

TS. Phạm Văn Nghĩa

Phó chánh Văn phòng:

Ths. Vũ Văn Khiên

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo Quyết định 218/QĐ-HVTC-TCCB ngày 19/4/2002 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Học viện:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Học viện; thông báo đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện chương trình công tác đã được phê duyệt và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Tổ chức chuẩn bị và thực hiện chương trình, nội dung các cuộc họp và làm việc của lãnh đạo Học viện với các đơn vị trong và ngoài Học viện; là đầu mối phối hợp giữa các đơn vị trong Học viện để giải quyết các công việc chung của Học viện.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện công tác đánh máy, in, nhân bản và lưu hành các văn bản, tài liệu phục vụ kịp thời nhiệm vụ của Học viện. Thực hiện các quy định của Nhà nước về giữ bí mật thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Học viện.

- Thực hiện công tác pháp chế. Hướng dẫn thực hiện thống nhất trong Học viện về hình thức các văn bản theo đúng quy định của Bộ và Nhà nước; kiểm tra, thẩm định về nội dung và chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính, tính pháp lý của các văn bản do Học viện ban hành.

- Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, phục vụ nước, chuẩn bị hội trường họp của Học viện.  
- Thực hiện việc quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ công tác của Học viện, đảm bảo sử dụng và quản lý an toàn phương tiện hiện có.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện công tác thi đua, khen thưởng công chức, viên chức hàng năm để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện quyết định.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh - trật tự những trụ sở làm việc của Học viện.

- Thực hiện trang trí khánh tiết phục vụ các Hội nghị, hội thảo cấp Học viện như: Lễ khai giảng, Bế giảng, Hội nghị khoa học, Đại hội Đảng, Hội nghị cán bộ viên chức, Đại hội các đoàn thể...

- Văn phòng được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ được giao. Chuyển trả và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện hoàn thiện các đề án, hồ sơ, tài liệu khi nội dung và hình thức văn bản không đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Ký các văn bản trong quan hệ công tác với các đơn vị bên ngoài khi được lãnh đạo Học viện uỷ quyền.

- Phối hợp thu thập tư liệu để trang bị và phát triển phòng truyền thống của Học viện phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập

- Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Học viện thông qua các hình thức: phát thanh, truyền hình, báo ảnh, bản tin, khẩu hiệu, panô áp phích...

4. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Học viện bao gồm các tổ:

- Tổ Hành chính - Tổng hợp.

-  Tổ Lái xe.

5. Liên hệ

- Địa chỉ: Học viện Tài chính Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 38389326 (máy lẻ 111) hoặc (024) 32191997; (024) 3219199

- Email: vanphonghocvien@hvtc.edu.vn.

 
Họ và tên: Phạm Văn Nghĩa
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:
Họ và tên: Vũ Văn Khiên
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

- Công tác tổ chức các sự kiện cấp Học viện; công tác xét sáng kiến cấp cơ sở;

- Điểm báo phục vụ Lãnh đạo Học viện;

- Tham gia xử lý công văn đi; các báo cáo trình Bộ; công tác kiểm định chất lượng;

- Công tác bảo vệ, an ninh, PCCC; trực tiếp quản lý tổ bảo vệ;

- Công tác in và quản lý phôi VBCC, quản lý VBCC tại Học viện; công tác in và phát hành các tài liệu truyền thông của Học viện thuộc trách nhiệm VPHV;

- Tham gia xử lý công văn đến theo ủy quyền của Chánh Văn phòng;

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Chánh Văn phòng.

Họ và tên: Lê Chí Hiếu
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: lechihieu@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

- Báo cáo công tác thường xuyên và đột xuất của Học viện như: Báo cáo giao ban tháng, Báo cáo công tác quý, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo tổng hợp cấp Học viện,…; Dự thảo các bài phát biểu của Lãnh đạo Học viện thuộc nhiệm vụ của Văn phòng;

- Công tác tổng hợp xét duyệt sáng kiến các cấp;

- Tham gia các công việc đối ngoại thuộc trách nhiệm của Văn phòng Học viện; công tác kiểm định chất lượng;

- Tham gia quản lý tổ xe; Tham gia công tác thi đua khen thưởng;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Họ và tên: Mai Thị Thủy
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: maithuy@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

- Công tác thi đua - khen thưởng của Học viện;

- Công tác tổ chức bình chọn các sự kiện tiêu biểu của Học viện hàng năm;

- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của VPHV;

- Thành viên thư ký nhóm/ thư ký tổng hợp nhóm thuộc Hội đồng tự đánh giá chất lượng theo phân công;

- Thực hiện công tác pháp chế theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng;

- Tham gia công tác xét sáng kiến;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Nhung
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: trangnhung@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

- Quản lý các con dấu của Học viện;

- Công tác văn thư; Tham gia điều phối các nội dung công tác tại bộ phận Văn thư - lưu trữ của Học viện;

- Đóng dấu văn bằng, chứng chỉ do Học viện cấp; đóng dấu và lưu hành các quyết định, công văn đi của Học viện;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Họ và tên: Lã Đình Hưng
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: hungladinh@gmail.com
Công việc hiện nay:

- Công tác lưu trữ văn bản;

- Trình xử lý công văn đến Học viện;

- Công tác lên lịch công tác tuần;

- Công tác lưu chuyển công văn đến, chuyển phát công văn đi; Cập nhật văn bản lên Thư mục QLVB tại website HVTC;

- Tổng hợp, báo cáo và trình đề nghị cấp phát phôi VBCC của Học viện;

- Quản lý sổ công văn Đi của VPHV; Tiếp nhận và luân chuyển văn bản đến của đơn vị VPHV theo phê duyệt;

- Tham gia công tác tiếp nhận, phát công văn, thư, báo đến các tổ chức và cá nhân của Học viện;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: nguyencamlinh@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

- Quản lý dấu sao y bản chính, dấu chứng thực chữ ký. Công tác cấp bản sao tài liệu do Học viện cấp; chứng thực chữ ký cán bộ, công chức, viên chức;

- Công tác cấp Giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, VC, SV Học viện; cấp phát các tài liệu, ấn phẩm do Văn phòng quản lý cho các đơn vị thuộc Học viện;

- Tiếp nhận, phát công văn, thư, báo đến các tổ chức và cá nhân của Học viện;

- Tham gia lưu hành các quyết định, công văn đi của Học viện; Tham gia công tác xét sáng kiến;

- Tham gia công tác lưu trữ văn bản;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Họ và tên: Đinh Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email: dinhthihuong@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

- Công tác lễ tân thuộc trách nhiệm Văn phòng;

- Chuẩn bị các phòng họp, phòng làm việc của BGĐ Học viện;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

 

Họ và tên: Trương Văn Long
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

- Công tác in sao tài liệu của Học viện thuộc trách nhiệm của Văn phòng;

- Tham gia công tác thông tin, tuyên truyền;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Họ và tên: Nguyễn Kim Hiếu
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Trực tiếp quản lý xe 5 chỗ: 29A-006.46

Họ và tên: Trần Anh Hùng
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Trực tiếp quản lý xe 07 chỗ: 30E-707.97. Tham gia phối hợp quản lý kho lưu trữ tài liệu của Văn phòng và Học viện.

Họ và tên: Đào Xuân Dũng
Chức vụ: Nhân viên
Học hàm, học vị:
ĐCCQ:
ĐCNR:
Di động:
Email:
Công việc hiện nay:

Trực tiếp quản lý xe 29 chỗ ngồi: 29M-001.75 và xe 16 chỗ ngồi: 29B-403.54.

 

Danh sách liên kết