Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Công đoàn
- Địa chỉ: P313, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 37521866
- Hòm thư: congdoan@hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn
Các lãnh đạo Công đoàn Học viện:

                

               Chủ tịch: PGS.,TS. Phạm Văn Liên 
                
                         Phó chủ tịch: PGS.,TS. Lê Xuân Trường
Phó chủ tịch: Nguyễn Hồ Phi Hà
 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

         Công đoàn Học viện Tài chính được thành lập theo quyết định số 297/QĐ-TC ngày 25/12/2001 của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Công đoàn Viện Khoa học Tài chính và Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

         Tháng 2 năm 2003, Công đoàn Học viện Tài chính chuyển về sinh hoạt tại Công đoàn Bộ Tài chính với 22 Công đoàn bộ phận và 596 đoàn viên.

         Thực hiện quyết định số 115/2003/QĐ- BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển Viện Nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ vào trực thuộc Học viện Tài chính, Công đoàn Học viện tiếp nhận thêm Công đoàn Viện Nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả từ ngày 01/8/2003.

        Do có sự thay đổi về tổ chức nên từ năm 2004 đến nay, Công đoàn Học viện đã thành lập thêm các Công đoàn bộ phận sau:

       - Công đoàn Ban Thanh tra giáo dục;

       -  Công đoàn Ban Quản lý dự án;

       - Công đoàn Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

       - Công đoàn Viện Kinh tế - Tài chính (trên cơ sở sáp nhập Công đoàn Viện Nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả và Công đoàn Viện Khoa học Tài chính);

       - Công đoàn Viện Đào tạo quốc tế;

       - Công đoàn Thư viện; Công đoàn Trung tâm Thông tin (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Trung tâm Thông tin và Thư viện);

       - Công đoàn Khoa Ngoại ngữ (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Khoa Cơ bản);

       - Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT;

       - Công đoàn Ban Khảo thí và quản lý chất lượng;

       - Công đoàn Khối các Văn phòng Đảng – Đoàn (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Ban Công tác chính trị);

       - Công đoàn Ban Công tác chính trị và sinh viên (trên cơ sở sáp nhập Công đoàn Ban Quản lý sinh viên và Công đoàn Ban Công tác chính trị);

       - Công đoàn Trạm Y tế (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Văn phòng Học viện);

       - Sáp nhập Công đoàn Ban Quản trị thiết bị và Ban Quản lý dự án;

       - Chuyển giao Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ về Công đoàn Bộ Tài chính và 34 đoàn viên Công đoàn Viện khoa học Tài chính về Công đoàn Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính.

        Do vậy, tính đến tháng 8/2015, có 32 Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Học viện đã tăng lên với 786 đoàn viên.

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: P313,Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Email: congdoan@hvtc.edu.vn

- Điện thoại: 04.37521866

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

Theo Quyết định số 05/QĐ – CĐHV ngày 16 tháng 3 năm 2015 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Công đoàn Học viện Tài chính Khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2015.

Bấm vào đây để tải file Quyết định và Quy chế đầy đủ

IV. NHỮNG THÔNG TIN GIỚI THIỆU KHÁC

A. CÁC NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

             Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Học viện Tài chính đã trải qua 05 nhiệm kỳ đại hội đại biểu, chưa kể các kỳ đại hội của Công đoàn Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (Tiền thân của Công đoàn Học viện Tài chính):

            - Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ I, nhiệm kỳ 2003 – 2005

            - Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 – 2008

            - Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2011

            - Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 – 2014

            - Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019

B. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

              - PGS.TS Nguyễn Huy Thịnh: 2001 - 2005

              - PGS.TS Vũ Thị Bạch Tuyết: 2006 – 2008

              - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ:   2009 – 2014

              - PGS.TS Phạm Văn Liên:       2015 – 2019

C. THÀNH TÍCH

            Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Học viện liên tục đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, trong đó:

- Năm học 2000 - 2001: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

- Năm học 2001 - 2002: Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2003: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2004: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

- Năm học 2005 - 2006: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2006 - 2007: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

- Năm 2008: Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì

- Năm học 2009 - 2010: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2010 - 2011: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2011 - 2012: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2012 - 2013: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2013 - 2014: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

D. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2014 - 2019 

     I/ Ban Thường vụ Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2014 – 2019

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Phạm Văn Liên

Ban Giám đốc Học viện

Chủ tịch

2

Lê Xuân Trường

Khoa Tại chức

Phó Chủ tịch TT

3

Nguyễn Hồ Phi Hà

Khoa Tài chính doanh nghiệp

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Mạnh Thiều

Ban Quản lý khoa học

UVTV

5

Nguyễn Đào Tùng

Ban Quản lý đào tạo

UVTV

II/ Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2014 - 2019 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Đào Tùng

Ban Quản lý đào tạo

Chủ nhiệm

2

Nghiêm Văn Bảy

Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

UV

3

Hà Thị Đoan Trang

Khoa Tài chính công

UV

      III/ Danh sách BCH Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2014 - 2019 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Phạm Văn Liên

Ban Giám đốc Học viện

Chủ tịch

2

Lê Xuân Trường

Khoa Tại chức

Phó Chủ tịch TT

3

Nguyễn Hồ Phi Hà

Khoa Tài chính doanh nghiệp

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Mạnh Thiều

Ban Quản lý khoa học

UVTV

5

Nguyễn Đào Tùng

Ban Quản lý đào tạo

UVTV

6

Nghiêm Văn Bảy

Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

UV BCH

7

Nguyễn Đình Chiến

Khoa Thuế và Hải quan

UV BCH

8

Nguyễn Phúc Đài

Khoa Kinh tế

UV BCH

9

Trương Thị Anh Đào

Ban Tổ chức cán bộ

UV BCH

10

Trần Văn Hợi

Khoa Kế toán

UV BCH

11

 Vũ Văn Khiên

Khối VP Đảng - Đoàn

UV BCH

12

Nguyễn Lê Mai

Ban Tài chính kế toán

UV BCH

13

 Hoàng Thị Thịnh

Viện Kinh tế - Tài chính

UV BCH

14

Chúc Anh Tú

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

UV BCH

15

Nguyễn Quang Tuấn

Khoa Quản trị kinh doanh

UV BCH

IV/ Các Ban thuộc Công đoàn Học viện

STT

Họ và tên

Chức vụ Công đoàn

Trách nhiệm

*

Ban Tổ chức - Thi đua

 

 

1

Phạm Văn Liên              

Chủ tịch CĐHV

Trưởng ban

2

Lê Xuân Trường

Phó Chủ tịch TT CĐHV

Phó Trưởng ban

3

Chúc Anh Tú

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

*

Ban Tuyên giáo – Văn thể

 

 

1

Lê Xuân Trường

Phó Chủ tịch TT CĐHV

Trưởng ban

2

Vũ Văn Khiên

UV BCH CĐHV

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Phúc Đài

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

4

Ngô Văn Tôn

UV Ban TG - VT khoá IV

Uỷ viên

5

Nguyễn Quốc Huy

UV Ban TG - VT khoá IV

Uỷ viên

*

Ban Nữ công

 

 

1

Nguyễn Hồ Phi Hà

Phó Chủ tịch CĐHV

Trưởng ban

2

Hoàng Thị Thịnh

UV BCH CĐHV

Phó Trưởng ban

3

Trương Thị Anh Đào

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

4

Vũ Thị Phương Liên

UV BCH CĐ Khoa Kế toán

Uỷ viên

5

Nguyễn Cẩm Linh

Chuyên trách Công đoàn HV

Uỷ viên

*

Ban Chuyên môn

 

 

1

Chúc Anh Tú

UV BCH CĐHV

Trưởng ban

2

Nguyễn Mạnh Thiều

UVTV CĐHV

Phó Trưởng ban

3

Trần Văn Hợi

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

4

Nguyễn Đình Chiến

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

5

Nguyễn Quang Tuấn

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

*

Ban Kinh tế - Chính sách xã hội

 

 

1

Vũ Văn Khiên

UV BCH CĐHV

Trưởng ban

2

Nguyễn Phúc Đài

UV BCH CĐHV

Phó Trưởng ban

3

Trần Văn Hợi

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

4

Nguyễn Đình Chiến

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

5

Trương Thị Anh Đào

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

6

Nguyễn Lê Mai

UV BCH CĐHV

Uỷ viên

*

Tổ giúp việc

 về công tác tài chính

 

 

1

Nguyễn Lê Mai

UV BCH CĐHV

Tổ trưởng

2

Nguyễn Cẩm Linh

Chuyên trách Công đoàn HV

Tổ viên

3

Vũ Văn Khiên

UV BCH CĐHV

Tổ viên

 V/ Phân công nhiệm vụ phụ trách các Công đoàn bộ phận

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách Công đoàn bộ phận

1

Phạm Văn Liên              

Chủ tịch

Phụ trách chung

2

Lê Xuân Trường

Phó Chủ tịch TT

Khoa Tại chức, Khoa SĐH

3

Nguyễn Hồ Phi Hà

Phó Chủ tịch

Khoa TCDN, Ban Thanh tra GD

4

Nguyễn Đào Tùng

UVTT

Ban Khảo thí & QLCL, Ban QLĐT, Ban CTCT & SV

5

Nguyễn Mạnh Thiều

UVTT

Ban QLKH, Ban HTQT, VPHV

6

 Vũ Văn Khiên

UV BCH CĐHV

Khối VP Đảng - Đoàn,

 Trạm Y tế

7

Trần Văn Hợi

UV BCH CĐHV

Khoa Kế toán, Khoa Ngoại ngữ

8

Nguyễn Phúc Đài

UV BCH CĐHV

Khoa Kinh tế, Khoa LLCT,

Khoa TCQT

9

 Hoàng Thị Thịnh

UV BCH CĐHV

Viện KT - TC, Viện ĐTQT

10

Nghiêm Văn Bảy

UV BCH CĐHV

Khoa NH - BH, Khoa Cơ bản

11

Chúc Anh Tú

UV BCH CĐHV

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học,

Trung tâm Thông tin, Thư viện.

12

Nguyễn Đình Chiến

UV BCH CĐHV

Khoa Thuế - HQ, Khoa TCC

13

Nguyễn Quang Tuấn

UV BCH CĐHV

Khoa QTKD, Khoa HTTTKT

14

Nguyễn Lê Mai

UV BCH CĐHV

Ban TCKT,

Ban QTTB & Ban QLDA

15

Trương Thị Anh Đào

UV BCH CĐHV

Ban TCCB

Trung tâm BD & Tư vấn TCKT

E. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2014 – 2019

STT

Họ và tên

Đơn vị

Phân công

1

Trần Văn Hợi

Khoa Kế toán

Chủ tịch

2

Nguyễn Vĩnh Tuấn

-

Phó Chủ tịch

3

Lý Lan Yên

-

UV

4

Trần Thị Ngọc Anh

-

UV

5

Vũ Thị Phương Liên

-

UV

6

Đoàn Hương Quỳnh

Khoa TCDN

Chủ tịch

7

Nguyễn Thị Tuyết Mai

-

UV

8

Trần Đức Trung

-

UV

9

Nguyễn Tuấn Nam

Khoa Hệ thống TT - KT

Chủ tịch

10

Nguyễn Hữu Xuân Trường

-

UV

11

Nguyễn Thị Mai Phương

-

UV

12

Cao Thị Thảo

Khoa Lý luận chính trị

Chủ tịch

13

Vũ Thị Thu Hương

-

UV

14

Lương Quang Hiển

-

UV

15

Nghiêm Văn Bảy

Khoa NH - BH

Chủ tịch

16

Lê Thị Hằng Ngân

-

UV

17

Trần Thị Ngà

-

UV

18

Nguyễn Quang Tuấn

Khoa QTKD

Chủ tịch

19

Đặng Thị Tuyết

-

UV

20

Nguyễn Quang Sáng

-

UV

21

Đỗ Đình Thu

Khoa TCC

Chủ tịch

22

Phạm Thị Hoàng Phương

-

UV

23

Hoàng Thị Chung

-

UV

24

Lê Thanh Hà

Khoa TCQT

Chủ tịch

25

Hoàng Thị Phương Lan

-

UV

26

Đào Duy Thuần

-

UV

27

Nguyễn Phúc Đài

Khoa Kinh tế

Chủ tịch

28

Phạm Quỳnh Mai

-

UV

29

Phạm Thị Thu Dung

-

UV

30

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

Khoa Cơ bản

Chủ tịch

31

Đàm Tuấn Anh

-

UV

32

Phạm Công Tuấn

-

UV

33

Nguyễn Thị Thuý

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch

34

Trần Thu Nga

-

UV

35

Đoàn Thị Thuỷ

-

UV

36

Lý Phương Duyên

Khoa Thuế - HQ

Chủ tịch

37

Nguyễn Hoàng Tuấn

-

Phó Chủ tịch

38

Trần Hồng Hạnh

Khoa SĐH

Chủ tịch

39

Nghiêm Thị Thuỷ

Khoa Tại chức

Chủ tịch

40

Trần Đức Phó

Viện KT - TC

Chủ tịch

41

Hoàng Thị Thịnh

-

UV

42

Đào Thị Liên

-

UV

43

Nhữ Thị Thuỳ Linh

Viện ĐTQT

Chủ tịch

44

Trần Thanh Hường

-

Phó Chủ tịch

45

Trương Thị Anh Đào

Ban TCCB

Chủ tịch

46

Nguyễn Phi Anh

-

Phó Chủ tịch

47

Phạm Thị Lan Anh

Ban QLKH

Chủ tịch

48

Đỗ Khắc Hưởng

Ban HTQT

Chủ tịch

49

Nguyễn Lê Mai

Ban TCKT

Chủ tịch

50

Nguyễn Thị Minh Hạnh

-

Phó Chủ tịch

51

Phan Văn Lượng

Ban QLĐT

Chủ tịch

52

Nguyễn Thị Phương Hoa

-

Phó Chủ tịch

53

Đỗ Thị Thanh Thủy

Ban Khảo thí & QLCL

Chủ tịch

54

Nguyễn Thị Hoàng Thanh

-

Phó Chủ tịch

55

Trần Quý Bảy

Ban CTCT & SV

Chủ tịch

56

Trịnh Thị Nhũ

-

Phó Chủ tịch

57

Nguyễn Văn Sâm

Ban QTTB & Ban QLDA

Chủ tịch

59

Ngô Văn Quyết

-

UV

60

Trần Thị Thu Hà

-

UV

61

Vũ Huy Thành

Ban Thanh tra GD

Chủ tịch

62

Trần Thanh Mai

Văn phòng Học viện

Chủ tịch

63

Nguyễn Nam Sơn

-

UV

64

Trần Anh Hùng

-

UV

65

Vũ Văn Khiên

Khối VP Đảng - Đoàn

Chủ tịch

66

Trần Thị Thanh Hằng

Thư viện

Chủ tịch

67

Nguyễn Thị Soa

-

Phó Chủ tịch

68

Đặng Việt Hùng

Trung tâm Thông tin

Chủ tịch

69

Đinh Quang Tiến

-

Phó Chủ tịch

70

Ngô Văn Hậu

Trung tâm BD & TVTCKT

Chủ tịch

71

Ngô Hải

Trung tâm Ngoại ngữ - TH

Chủ tịch

72

Đào Tuệ Minh

Trạm Y tế

Chủ tịch

 

Danh sách có 72 người.

F. DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN (BỔ SUNG)THUỘC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2014 - 2019

STT

Họ và tên

Công đoàn bộ phận

        Tổ Công đoàn

1

Hà Thị Đoan Trang

  Khoa Tài chính công

BM Phân tích CSTC

2

Phạm Thị Hồng Nhung

Khoa Kinh tế

BM Luật Kinh tế - TC

3

Nguyễn Thị Vân Anh

Khoa Ngoại ngữ

BM Ngoại ngữ

4

Nguyễn Văn Hiệp

Ban QTTB

Tổ điện