Tiếng Việt | English | Mobile
Tb V/v Tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao khóa 56 (24/09/2018 | 19:11)
Căn cứ kết quả thi chất lượng cao, Học viện thông báo tuyển sinh bổ sung chất lượng cao hệ đại học chính quy như sau:
Xem tiếp
Thông báo V/v Tổ chức thi chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy năm 2018 (15/09/2018 | 18:24)
Căn cứ Thông Báo số 701/TB-HVTC ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển sinh Chương trình chất lượng cao; Căn cứ việc mở thêm 3 chuyên ngành chất lượng cao: Hải quan và Logistics, Phân tích tài chinh, Kiểm toán, Học viện thông báo tổ chức thi chất lượng cao hệ đại học chính quy ngày 12/9/2018 như sau:
Xem tiếp
Thông báo Xét tuyển đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi (12/09/2018 | 13:53)
Căn cứ công văn 3671/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 1562/BQL-QLDN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (sau đây gọi tắt là Ban Dung Quất).
Xem tiếp
TB V/v đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2018 (07/08/2018 | 08:27)
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Xem tiếp
Trang 1/8
Các bài đã đăng