Tìm
English
(Thời báo Tài chính) - Học viện Tài chính: Khẳng định chất lượng nghiên cứu khoa học qua hội thảo quốc tế (17/08/2021 | 10:53)
(TBTCO) - Hội thảo quốc tế thường niên “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” do Học viện Tài chính tổ chức dự kiến vào tháng 9/2021, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học nhằm nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, xã hội, toàn cầu hóa… ở trong nước và trên thế giới.
Xem tiếp

Danh sách liên kết