Tìm
English
Thông báo V/v xét duyệt học bổng “Rồng Việt – Học bổng tài năng” (11/07/2024 | 10:18)
Căn cứ Công văn số 466/2024/CV-NSĐT ngày 06/6/2024 của Công ty CP chứng khoán Rồng Việt. Ban CTCT&SV thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên giới thiệu sinh viên tham gia xét duyệt nhận học bổng “Rồng Việt – Học bổng tài năng” như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết