Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:39

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân
Đề tài: “Hoàn thiện việc công bố thông tin báo cáo bộ phận trong hệ thống báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:155
trang 1/23