Tìm
English
Thứ năm, 11/08/2022 - 10:45

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Bắc
Đề tài luận án: “Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng”

1. Đề tài luận án: Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng”

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng              Mã số9.34.02.01

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Bắc 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản

5. Những kết luận mới của luận án:

5.1. Về mặt lý luận

Luận án đã luận giải làm rõ các vấn đề lý luận tài sản công và quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập nói chung và trong quân đội nói riêng. Đặc biệt luận án đã chỉ rõ nét đặc thù trong quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng và tác động của nó đến kết quả quản lý chi ngân sách nhà nước cho tài sản công. NCS cũng đã nghiên cứu kế thừa, bổ sung các tiêu chí đo lường kết quả quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng. Từ đó xây dựng được khung lý thuyết, làm cơ sở để đánh giá thực trạng quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng.

5.2. Về mặt thực tiễn

Luận án đã phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020, đã chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong quản lý tài sản công. Đồng thời, Luận án đã khảo sát nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài sản công ở các cơ sở giáo dục đại học quân đội tại các nước Trung quốc, Úc, Canada, rút ra được bốn bài học kinh nghiệm thực tiễn có thể tham khảo vận dụng để hoàn thiện quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng. Luận án đã đề xuất những quan điểm, định hướng và các giải pháp, kiến nghị có căn cứ khoa học, mang tính khả thi để hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng. Những giải pháp, kiến nghị này là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng nói riêng, Bộ Quốc phòng nói chung trong quản lý tài sản công phù hợp với yêu cầu phát triển của quân đội.

Tải Kết luận mới tiếng Anh

Tải Tóm tắt tiếng Việt

Tải Tóm tắt tiếng Anh

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:252
trang 1/39

Danh sách liên kết