Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 25/05/2018 - 9:5

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Hoa Hạnh
Đề tài luận án: “Quản lý chi phí đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:75
trang 1/24