Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 06/11/2017 - 10:24

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Đào Ngọc Nam
Đề tài luận án: Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:385
trang 1/22