Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 13/10/2017 - 14:40

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy
Số: 1173 /QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-HVTC ngày 08/12/2009 và 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính Quy định về việc ban hành đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết địnnh số 838/QĐ-HVTC ngày 20/8/2010 về việc ban hành chương trình đào tạo toàn khóa áp dụng cho hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo đại học hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo đại học chính quy học cùng lúc hai chư­ơng trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp các khóa và hệ liên thông đại học ngày 4/10/2017.

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy và hệ liên thông đại học cho: 278 sinh viên (khóa CQ49: 08 SV gồm 06 SV ngành 1 và 02 SV ngành 2; khóa CQ50: 24 SV gồm 19 SV ngành 1 và 05 SV ngành 2; khóa CQ51: 172 SV ngành 1 và hệ liên thông đại học: 74 SV - có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc:544
trang 1/47