Tìm
English
TB Về thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH khóa 49, hệ ĐH văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 18 và hệ liên thông ĐH hình thức VLVH khóa 20 năm 2018 (07/11/2018 | 14:10)
Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện Tài chính, Khoa Tại chức thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 49, hệ đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 18 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 năm 2018 tại Học viện và các đơn vị liên kết, với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
TB tuyển sinh khóa 48 hệ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017 (22/09/2017 | 11:09)
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh khóa 48 hệ đại học hình thức vừa làm vừa học tại Học viện. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh đại học văn bằng 2 VLVH năm 2016 (22/07/2016 | 17:02)
Số: 566 /HVTC-TC Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016
Xem tiếp

Danh sách liên kết