Tìm
English
Thứ sáu, 24/11/2023 - 15:7

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024
Số: 85 /TB-CTCT&SV ngày 23 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CTCT&SV ngày 04 tháng 05 năm 2020  về việc thay đổi cách thức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ58, CQ59, CQ60, CQ61 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký tín chỉ (https://dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

2. Sinh viên CQ60,CQ61 thực hiện cập nhật thông tin sinh viên qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký tín chỉ (mục sửa thông tin).

Thời gian kê khai thông tin cùng thời gian tự đánh giá KQRL.

3. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ I năm học 2023-2024

 

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ58

Từ ngày 08/12 đến ngày 09/12/2023

 

CQ59

Từ ngày 11/12 đến ngày 12/12/2023

 

CQ60

Từ ngày 13/12 đến ngày 15/12/2023

 

CQ61

Từ ngày 18/12 đến ngày 20/12/2023

 

4.Tập thể lớp sinh viên, Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa hoàn thành đánh giá KQRL của sinh viên học kỳ I năm học 2023-2024 và gửi tài liệu về ban CTCT&SV trước ngày 30/12/2023.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên; phối hợp Ban CTCT&SV để công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2023-2024 theo quy định./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 40106

Danh sách liên kết