Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Ban Tài chính Kế toán
- Địa chỉ: Phòng 207, 208, 211 - khu hiệu bộ - Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0438362160
- Hòm thư: bantckt @hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn
Từ năm 1963 đến năm 2001 là phòng Tài chính Kế toán thuộc trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Đến năm 2002, thành lập Học viện Tài chính thì phòng Tài chính Kế toán được đổi thành Ban Tài chính kế toán

I. Địa chỉ:

 • Phòng 207, 208, 211 - khu hiệu bộ - Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà Nội.
 • Email: bantckt @hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập & phát triển:

Từ năm 1963 đến năm 2001 là phòng Tài chính Kế toán thuộc trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Đến năm 2002, thành lập Học viện Tài chính thì phòng Tài chính Kế toán được đổi thành Ban Tài chính kế toán

III. Chức năng, nhiệm vụ:

Ban Tài chính kế toán là đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Học viện về công tác điều hành & quản lý tài chính kế toán trong Học viện; Ban vừa thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 2 và thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp 3 (khối đào tạo).

- Chủ trì & phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện xây dựng dự toán thu, chi NSNN hàng năm, phân bổ dự toán NSNN & điểu hành thực hiện dự toán NSNN theo tháng, quí, năm các đơn vị trong Học viện. Báo cáo & quyết toán NSNN hàng năm; Các báo cáo về công tác quản lý tài chính nội ngành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ và tổng hợp, xét duyệt tình hình sử dụng kinh phí đối với các đơn vị có thu & các đơn vị trực thuộc.

- Quy định các định mức chi tiêu, tiêu chuẩn trang bị & sử dụng tài sản theo các văn bản quản lý của NN được thể hiện trong Qui chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị dự toán.

- Kiểm tra & giám sát các hồ sơ mua sắm tài sản & sửa chữa lớn nhà cửa..Theo dõi & quản lý tình hình trang bị & sử dụng tài sản các đơn vị, theo dõi tình hình nhập, xuất kho vật tư..

- Quản lý & theo dõi thu phí, lệ phí các hệ đào tạo, trực tiếp thu phí, lệ phí; Theo dõi & quyết toán các hoạt động dịch vụ trong Học viện.

- Thực hiện báo cáo & trích nộp các loại thuế theo qui định của pháp luật

- Thực hiện các chế độ về: thanh toán cá nhân cho cán bộ, giáo viên & sinh viên  như: lương & các khoản phụ cấp có tính chất lương, giờ giảng, các khoản chi về ăn trưa, lễ tết & quyết toán thuế TNCN, học bổng & trợ cấp XH cho sinh viên...và chi về nghiệp vụ chuyên môn..

- Tổ chức & hướng dẫn công tác kế toán tài chính đối với các đơn vị dự toán trực thuộc & các đơn vị hoạt động có thu, chi.

- Tham gia các Hội đồng, Đề án theo Quyết định của Giám đốc: Hội đồng quĩ  phúc lợi, học bổng, tuyển sinh, tốt nghiệp, qui chế chi tiêu nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục đại học, đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính…

IV. Lãnh đạo Ban:

1. Trưởng ban (Phụ trách)

 • Phụ trách về tổ chức nhân sự & điều hành công việc trong Ban, phụ trách chung về hoạt động tài chính đơn vị dự toán cấp II & cấp III, chịu trách nhiệm về thủ tục hồ sơ mua sắm tài sản & SCL thuộc khối đào tạo. Kế toán tổng hợp khối đào tạo.
 • Phòng làm việc: 207 -  Điện thoại CĐ: 04.38362.160; máy lẻ: 207
 • Điện thoại di động: 0985526888
 • Email: nguyenkimchi@hvtc.edu.vn

2. Phó Ban

CN. Hà Kim Anh

 • Xây dựng & phân bổ dự toán NSNN đơn vị dự toán cấp II; Tổng hợp báo cáo quyết toán NSNN toàn Học viện; Các báo cáo chung toàn Học viện về công tác tài chính đối với các Bộ, Ngành. Xây dựng dự toán NSNN khối đào tạo.
 • Phòng làm việc: 208 -  Điện thoại CĐ: 04.38362.160; máy lẻ: 208
 • Điện thoại di động: 01677353866
 • Email: hakimanh@hvtc.edu.vn

3. Phó Ban

ThS. Ngô Thị Kim Phương

 • Phụ trách thu phí, lệ phí các hệ đào tạo; Theo dõi thu phí, lệ phí hệ đại học vừa làm vừa học; Thực hiện các báo cáo thu học phí, lệ phí theo kỳ học, năm học và khóa học và theo yêu cầu.
 • Phòng làm việc: 211 -  Điện thoại CĐ: 04.38363478; máy lẻ: 211
 • Điện thoại di động: 0987918878
 • Email: ngokimphuong@hvtc.edu.vn

4. Phó ban

ThS. Nguyễn Lê Mai

V. Thành tích cao nhất của Ban: Huân chương Lao động hạng III – năm 2007