Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
- Địa chỉ: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế, Học viện Tài chính, Phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.37520294
- Hòm thư: KhoaHTTTKT@hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế được thành lập theo quyết định số: 1237/QĐ-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập khoa Hệ thống thông tin kinh tế thuộc Học viện Tài chính là đơn vị tương đương cấp Ban trong cơ cấu tổ chức của HVTC.

GIỚI THIỆU KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

(Ngành Hệ thống thông tin Quản lí, Chuyên ngành Tin học Tài chính kế toán)

1. Giới thiệu sơ lược:

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế được thành lập theo quyết định số: 1237/QĐ-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập khoa Hệ thống thông tin kinh tế thuộc Học viện Tài chính là đơn vị tương đương cấp Ban trong cơ cấu tổ chức của HVTC.

Tổng số:  38 viên chức (37 giảng viên và 01 cán bộ văn phòng khoa)

Khoa hiện có 3 bộ môn:

  • Tin học cơ sở
  • Tin học Tài chính kế toán
  • Thống kê và phân tích dự báo

Thành tích khen thưởng bậc cao

 - Huân chương Lao động hạng III

1.1. Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa:          

 

Phó trưởng khoa:     

            PGS. TS. NGƯT Phạm Thị Kim Vân            

ThS. Phạm Minh Ngọc Hà

ThS. GVC. Phan Phước Long

1.2. Lãnh đạo các bộ môn trong khoa:

Bộ môn Tin học cơ sở:

Trưởng Bộ môn:             ThS. Phạm Minh Ngọc Hà

Phó trưởng bộ môn:        ThS. Hoàng Phương Thảo

Bộ môn Tin học - Tài chính kế toán:

Trưởng Bộ môn:             TS. Vũ Bá Anh

            Phó trưởng bộ môn:        ThS. Phan Phước Long

            Phó trưởng bộ môn:        ThS. Hà Văn Sang

Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo

Trưởng Bộ môn:             TS. Chu Văn Tuấn

            Phó trưởng bộ môn:        PGS., TS., NGƯT. Phạm Thị Kim Vân

            Phó trưởng bộ môn:        ThS. Đinh Hải Phong

1.3. Hội đồng khoa học khoa gồm:

TS. Chu Văn Tuấn:                                                                 Chủ tịch

PGS., TS., NGƯT. Phạm Thị Kim Vân:                             Thư ký

ThS. Phạm Minh Ngọc Hà:                                                  Ủy viên

TS: Vũ Bá Anh:                                                                  Ủy viên

ThS. Phan Phước Long:                                                        Ủy viên

ThS. Hoàng Phương Thảo:                                                   Ủy viên

2. Liên hệ:

- Địa chỉ: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế, Học viện Tài chính, Phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ liêm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 37.520. 294  ext. 511

- Email: KhoaHTTTKT@hvtc.edu.vn

3. Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện đào tạo và quản lí sinh viên các chuyên ngành: Tin học – Tài chính Kế toán;

- Giảng dạy trực tiếp chương trình đào tạo cử nhân tất cả các chuyên ngành trong học viện với những môn học được phân công.

- Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: tin học, kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin phục vụ giảng dạy đào tạo đại học và sau đại học. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp góp phần phục vụ công tác hoạch định chính sách. Cụ thể:

  • Chủ biên và tham gia viết giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học các ngành được phân công;
  • Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong và ngoài học viện;

4. Giới thiệu tóm tắt về các Bộ môn trong khoa

4.1. Bộ môn Tin học Cơ sở

Hiện nay bộ môn có 11 giảng viên (09 giảng viên cơ hữu, 02 giảng viên kiêm chức).

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Bộ môn Tin học Cơ sở, Học viện Tài chính, Phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Nhiệm vụ giảng dạy các môn học (học phần):

1. Tin học đại cương

2. Toán rời rạc

3. Hệ điều hành

4. Mạng và truyền thông

5. Hệ thống thông tin quản lí

6. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Nghiên cứu khoa học: có bề dày về thành tích NCKH

Thành tích khen thưởng bậc cao:

-  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

4.2. Bộ môn Tin học – Tài chính Kế toán

Bộ môn Tin học – Tài chính Kế toán được thành lập 2003, với tiền thân là Trung tâm tin học (1992) của trường Đại học Tài chính kế toán Hà nội (nay là HVTC). Hiện nay, có 11 giảng viên (10 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên kiêm chức).

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học TCKT, Phòng 204 tòa Thư viện - Học viện Tài chính - Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - HN.

Điện thoại: (04) 38. 387.141

Nhiệm vụ: - Hướng dẫn thực tập và làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa;

                - Giảng dạy môn:

1. Tin học ứng dụng;

2. Internet và thương mại điện tử;

3. Cơ sở lập trình (HP1 – Lập trình cấu trúc, HP2 – Lập trình hướng đối tượng, HP3 – Lập trình mạng);

4. Phân tích, thiết kế và phát triển Hệ thống thông tin quản lí;

5. Cơ sở dữ liệu (HP1 – Lí thuyết về CSDL, HP2 – Quản trị CSDL Tài chính kế toán, HP3 – Quản trị CSDL phân tán);

Nghiên cứu khoa học: giảng viên của bộ môn có bề dày về thành tích NCKH, cụ thể đã:

- Chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp Học viện;

- Chủ biên 05 giáo trình; 05 bài giảng gốc.

- Tham gia biên soạn nhiều sách tham khảo, chuyên khảo;

- Tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp trong và ngoài Học viện.

Thành tích khen thưởng bậc cao:

-  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

4.3. Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo

Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo được thành lập năm 2003 với tiền thân là bộ môn Thống kê, cùng với sự phát triển của Trường Đại học Tài chính- Kế toán (nay là HVTC); suốt chặng đường 50 năm phát triển của Học viện, hiện nay bộ môn Thống kê và phân tích dự báo thuộc Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế có 16 giảng viên cơ hữu (01 PGS; 03 TS)

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Thống kê và phân tích dự báo; Học viện Tài chính, Phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Nhiệm vụ giảng dạy:

1. Nguyên lí thống kê

2. Thống kê doanh nghiệp

3. Thống kê Tài chính

Nghiên cứu khoa học: có bề dày về thành tích NCKH, cụ thể đã:

          - Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp bộ;

          - Chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp Học viện;

          - Chủ biên 02 giáo trình;

          - Tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp trong và ngoài Học viện

Thành tích khen thưởng bậc cao

          - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Tin học TCKT có thể làm việc ở các vị trí sau:

Một là: Bộ phận tài chính - kế toán của các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội (các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan công quyền, các tổ chức khác) trong cương vị người làm nghiệp vụ, nhưng, có khả năng tham gia có hiệu quả vào việc phát triển phần mềm cho các hệ thống thông tin quản lí đó từ cấp trung ương tới cơ sở.

Hai là: Bộ phận hỗ trợ ra quyết định trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và ngân hàng.

Ba là: Bộ phận công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị từ cấp Trung ương tới cấp cơ sở.

Bốn là: Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội phát triển trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực HTTTQL nói chung  HTTT kế toán cho các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

Năm là: Sinh viên có thể tự phát triển để thành lập các doanh nghiệp cung cấp các phần mềm quản lí, như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lí nhân sự, phần mềm quản lí vật tư-hàng hóa, phần mềm bán hàng và cung cấp dịch vụ, ...  cho các  loại hình đơn vị khác nhau.

Sáu là: Làm nhân viên tại các công ty phần mềm trong mọi vị trí: Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai phần mềm.

Bảy là: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tổ chức kinh tế và các cơ quan quản lĩ nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Có khả năng tự học tập, cập nhật kiến thức mới phục vụ công việc chuyên môn.

7. Triển vọng nghề nghiệp

Hệ thống thông tin quản lí là ngành học về con người, tổ chức, kĩ thuật và mối quan hệ giữa các yếu tố này. Khi công nghệ càng phát triển thì nhu cầu nhân lực về lĩnh vực này càng gia tăng. Chuyên gia HTTTQL giúp doanh nghiệp nhận ra lợi ích tối đa từ việc đầu tư vào con người, thiết bị và quy trình nghiệp vụ. Nhiều người cho rằng HTTTQL liên quan đến lập trình nhiều hơn, nhưng thực tế chỉ là một phần nhỏ. HTTTQL tập trung vào phân tích dữ liệu, kết nối giữa các bên liên quan trong doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ thông tin, lãnh đạo, quản lí dự án, dịch vụ khách hàng, cũng như cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn. Chuyên ngành Tin học Tài chính Kế toán sẽ chú trọng đi sâu về lĩnh vực quản lí tài chính kế toán.

Ở các nước phát triển, sinh viên tốt nghiệp chương trình HTTTQL đều có mức lương khởi điểm khá cao và sự hài lòng với nghề nghiệp. Năm 2011, tại Hoa Kỳ, nghề HTTTQL có lương khởi điểm đứng thứ 15/144 nghề nghiệp, có sự thỏa mãn nghề nghiệp trong TOP 5 ngành nghề. Ở Việt nam hiện nay, tất cả các tổ chức, từ doanh nghiệp đến cơ quan chính phủ, bệnh viện, các tổ chức giáo dục… đều rất cần nguồn nhân lực ngành HTTTQL. Vì vậy, ngành HTTTQL tuy mới nhưng đầy triển vọng và vô cùng cần thiết để bổ sung nguồn nhân lực mới cho xã hội trong thời đại bùng nổ thông tin.

Người có nghề "Hệ thống thông tin quản lí" có khả năng trở thành nhân viên, chủ doanh nghiệp; chuyên gia, chuyên gia cao cấp về kinh doanh, kinh tế; Có khả năng đảm nhận vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp, các cơ quan quản lí nhà nước các cấp; Có khả năng trở thành giảng viên, giảng viên cao cấp tại các cơ sở đào tạo; Có khả năng trở thành doanh nhân thành đạt.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Tài chính Kế toán, ngành Hệ thống thông tin quản lí của Học viện Tài chính được cấp Bảng điểm, hồ sơ sinh viên (chứng nhận đạt chuẩn về kiến thức chuẩn về phẩm chất đạo đức, về sức khỏe, về ý thức và thái độ) và bằng cử nhân kinh tế ngành /chuyên ngành mà sinh viên được đào tạo.

(Thông tin cập nhật đến ngày 21/11/2016)