HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:41

Ths. Vũ Thị Hoa

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name):                      Vũ Thị Hoa

2. Giới tính (Sex):                                    Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth):                

4. Quốc tịch (Nationality):                    Việt Nam

5. Địa chỉ (Address):                        

6. Cơ quan công tác:                              HVTC

7. Điện thoại (Tel):                            

8. Hòm thư điện tử (Email) :              

9. Học vị (Education level):                 Thạc sỹ kinh tế

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

(Học tập bồi dưỡng trong nước, ở nước ngoài: Thời gian, địa điểm, cấp học )

- Từ tháng 9/1978 - 1982: Học tại trường đại học Tài chính –Kế toán

-  Từ tháng 10/1993 - 1996 : học Cao học tại trường đại học Tài chính –Kế toán

-  Năm 1998 : Tham gia khóa đào tạo Chuyên gia Kế toán trong khuôn khổ dự án Kế Toán – Kiểm Toán do Bộ Tài chính Việt nam và Liên minh châu Âu phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

- Hiện nay: Giảng viên chính khoa tài chính doanh nghiệp – Học viện Tài chinh

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

(Liệt kê những khóa học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài học viện, các doanh nghiệp, các tổ chức…)

- Tham gia giảng dạy lớp “Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho giám đốc các doanh nghiệp Việt Nam” trong khuôn khổ dự án Tài chính công do Chính phủ Pháp tài trợ.

- Giảng dạy bồi dưỡng các lớp kế toán trưởng do khoa tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính tổ chức cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

- Gảng dạy chuyên đề Tài chính và Tài chính doanh nghiệp nâng cao cho các học viên dự thi chứng chỉ kiểm toán hành nghề (CPA).

- Giảng dạy Tài chính doanh nghiệp cho các hệ đào tạo của học viện Tài chính.

- Giảng dạy Tài chính doanh nghiệp cho hệ đào tạo đại học chính qui của trường đại học Công Đoàn, đại học Đại Nam, đại học Phương Đông, đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội…

- Tham gia hướng dẫn luận văn cuối khóa, chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

- Đã tham gia công tác Đảng (Bí thư chi  bộ khoa Tài chính doanh nghiệp), tham gia công tác công đoàn ( ủy viên BCH công đoàn khoa TCDN)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài nghiên cứu các cấp (chủ nhiệm hoặc tham gia), nêu rõ hướng nghiên cứu của cá nhân trong thời gian tới)

- Tham gia biên soạn 03 cuốn giáo trình Tài chính doanh nghiệp của học viện Tài chính (xuất bản năm 2007; 2008; 2013) và 1 cuốn giáo trình Tài chính doanh nghiệp của trường đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

- Tham gia biên soạn 02 cuốn bài tập Tài chính doanh nghiệp của Học viện Tài chính.

- Tham gia viết bài giảng gốc môn Toán tài chính; môn Kinh tế công cộng

- Tham gia 01 đề tài NCKH cấp bộ “Xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát rủi ro tài chính đối với các tập đoàn kinh tế ở Việt nam”

- Chủ nhiệm 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện

- Tham gia 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện

- Viết trên 20 bài báo khoa học.

Hướng nghiên cứu trong thời gian tới : xoay quanh chủ đề TCDN, như: thẩm định dự án đầu tư, quản trị vốn trong doanh nghiệp, tổ chức huy động vốn, quản trị nợ phải thu, cải thiện khả năng thanh toán, quản trị dòng tiền, tái cơ cấu tài chính DN, định giá DN….

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES) :

- Anh : C

- Nga : B                                                                    

                                                                              Ngày 3  tháng 04  năm 2014

                                                                                              Giảng viên

 

 

     Vũ Thị Hoa

                                                                       

 

 

Số lần đọc: 29264
Trang 1/2