HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:27

TS. Phạm Thị Vân Anh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): PHẠM THỊ VÂN ANH

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address):

6. Cơ quan công tác: BM Tài chính doanh nghiệp- Khoa Tài chính DN-Học viện Tài chính

7. Điện thoại (Tel):

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Tiến sỹ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

- Đại học:                                                         

            Hệ đào tạo: Chính quy        Thời gian đào tạo từ   9  /1995 đến  5 /1999

            Nơi học:Trường đại học  tài chính- kế toán Hà Nội

- Thạc sĩ:

            Hệ đào tạo: Chính quy từ 10 / 2000          đến 12   / 2003

            Nơi học: Trường đại học Kinh tế Quốc dân

- Tiến sĩ:

            Hình thức đào tạo:   Chính quy Thời gian đào tạo từ 12 / 2008 đến 12/ 2012

            Tại: Học viện Tài chính

 

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Có 13 năm kinh nghiệm giảng dạy

- Tham gia giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho Học viện Tài chính và một số trường khác ngoài Học viện Tài chính

- Tham gia đào tạo kế toán trưởng và thẩm định tài chính dự án cho một số cơ sở đào tạo trong và ngoài Học viện

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

- Đã từng là cán bộ Đoàn

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho một số doanh nghiệp

- Tham gia chấm Kiểm toán viên

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(1). Tham gia biên tập quyển " Hệ thống câu hỏi và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp"- NXB tài chính năm 2009

(2). Tham gia biên soạn giáo trình “ Tài chính doanh nghiệp”- Học viện Tài chính- năm 2013

(3). Tham gia biên soạn cuốn “Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp”

(4). Tham gia biên soạn giáo trình “ Tài chính doanh nghiệp”- Trường đại học tài chính- ngân hàng Hà Nội- năm 2013

(5). Tham gia  đề tài NCKH cấp Bộ "Quản lý tài chính DNNVV Việt nam hiện nay" năm 2008 đạt kết quả giỏi

(6).Tham gia công trình NCKH cấp Bộ "Xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam" năm 2011 đạt loại Giỏi

(7). Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện “Quản lý nợ phải thu trong các doanh nghiệp Việt Nam” năm 2010 đạt kết quả xuất sắc

(8). Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện “Nâng cao khả năng huy động vốn bằng hình thức thuê tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam” năm 2011 đạt kết quả xuất sắc

(9). Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện “Thực trạng HDV bằng phát hành cổ phiếu của các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam” năm 2011 đạt kết quả xuất sắc

(10).Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện “Tái cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản” năm 2012 đạt kết quả xuất sắc

(11). Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện “Chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”- năm 2012 đạt kết quả xuất sắc.

(12). Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Học viện “ Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các DN trong ngành xây dựng ở Việt Nam ”- năm 2013 đạt kết quả xuất sắc

(13). Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện “Mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”  năm 2013 đạt kết quả xuất sắc

(14). Tham gia đề tài NCKH cấp Học viện “ Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong các doanh nghiệp hiện nay” năm 2013 đạt kết quả xuất sắc

(15). Bài báo “Bài toán vốn cho các DNNVV Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính- kế toán T4/2008

(16). Bài báo “Khí thải- Nguồn lợi của doanh nghiệp”- Tạp chí kế toán –tài chính T11/2009

(17). Bài báo “Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV”- Tạp chí Thị trường và giá cả T3/2011

(18). Bài báo “Kinh nghiệm hỗ trợ DNNVV tiếp cận tài chính ”- Tạp chí Thị trường và giá cả T 4/2011

(19). Bài báo “Bảo lãnh tín dụng đối với DNNVV những vấn đề đặt ra!”- Tạp chí Tài chính tháng 3/ 2011

(20). Bài báo “Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính DNNVV 5 năm(2006-2010) nhìn lại”- Tạp chí Thị trường và giá cả tháng 11/2011

(21). Bài báo "Hỗ trợ tài chính cho các DNNVV- Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam"- Tạp chí Thị trường và giá cả tháng 12/2011

(22). Bài báo "Giám sát Doanh nghiệp nhà nước: Đi sâu về chất, nâng cao về lượng" -  Tạp chí Tài chính & Đầu tư số 7/2012

(23). Bài báo “Xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp: Nhìn từ thực tiễn của Công ty Mua bán Nợ Việt Nam” -  Tạp chí Tài chính số 2/2013

(24). Bài báo "Lợi ích "kép" được viết từ DATC"- Tạp chí Tài chính & Đầu tư tháng 5/2013

 G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Tiếng Anh

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Một số vấn đề tài chính của doanh nghiệp trong từng ngành ở Việt Nam: tái cấu trúc tài chính, an ninh tài chính;  sáp nhập, hợp nhất,…

 

                                   

 

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 4336