HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:25

TS. Phạm Thị Thanh Hòa

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): PHẠM THỊ THANH HÒA

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính doanh nghiệp

7. Điện thoại (Tel):

8. Hòm thư điện tử: 

9. Học vị (Education level): Tiến sĩ kinh tế

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

8/2005 -3/2012

Nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính, Hà Nội

Đề tài: Cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp ở Việt Nam.

1/2009 – 7/2010

 

 

Trường Đại học Công nghệ Sydney, Ôxtraylia

(University of Technology of Sydney, Australia)

Thạc sĩ Quản trị Tài chính

Xếp loại: Giỏi

 

2002 - 2006

 

 

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

Cử nhân Ngoại ngữ

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Xếp loại: Giỏi

1998-2002:

 

 

 

 

Học viện Tài chính

Cử nhân Kinh tế

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Xếp loại: Giỏi

 

1995-1998

Trường Phổ thông Chuyên ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Hà Nội

Học sinh cấp 3

2005

(21/3-1/4)

Khóa học Tài chính và Ngân hàng do Đại học Nangyang, Singapore đào tạo

Được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam và Singapore

 

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Từ năm 2003 đến nay: Giáo viên Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, đảm nhận môn học Tài chính doanh nghiệp.

Mô tả công việc:

 

- Giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp cho các hệ đào tào

- Giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp bằng Tiếng Anh

- Tham gia biên soạn giáo trình tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tài liệu giảng môn tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Anh. Tham gia viết báo, nghiên cứu các đề tài khoa học của Học viện Tài chính và Bộ Tài chính

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

- Hướng dẫn luận văn sinh viên và cao học

 

- Giảng dạy các khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng do Hội Kế toán tổ chức

- Giảng bồi dưỡng về tài chính doanh nghiệp

- Giảng các lớp ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề

 

 

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

Tham gia tư vấn về tài chính cho các doanh nghiệp

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2007 với đề tài: “Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay”.

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 với đề tài: “Chính sách và cơ chế quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đến giai đoạn 2020”.

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2010 với đề tài: “Nâng cao năng lực giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa”

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2011 với đề tài: “Xây dựng chỉ tiêu đánh giá rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam”.

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2010 với đề tài: “Ước lượng chi phí sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”.

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2012: “Hoàn thiện cơ chế giám sát tài chính đối với các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam”.

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2012 “Giải pháp tài chính cho tăng trưởng bền vững trong ngành Thép Việt Nam”.

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2013 “Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”

            - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2013 “Quản lý nợ của các tập đoàn kinh tế, thực trạng và giải pháp”

            - Tham gia biên soạn giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, năm 2013

            - Tham gia biên soạn giáo trình Tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Anh, Học viện Tài chính năm 2014.

            - Bài báo: “Doanh nghiệp và thương hiệu”, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp số 10/2003.

            - Bài báo “Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam, thực trạng và kiến nghị”, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp số 5/2004

            - Bài báo “Gia nhập WTO: cần sự nỗ lực từ nhiều phía”, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp số 3/2005

            - Bài báo “Thực trạng cơ chế giám sát việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và một số kiến nghị”, Tạp chí Kế toán, số 12/2010.

- Bài báo: “Đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 5/2011.

            - Bài báo: “Tập đoàn kinh tế nhà nước, lớn nhưng chưa mạnh”, Tạp chí Thuế, số 20 (330) kỳ 4/5/2011.

            - Bài báo “Kinh nghiệm của Hàn quốc về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, số 10/2011

            - Bài báo “Mô hình đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 10/2011.

            - Bài báo “ Kinh nghiệm xây dựng chỉ tiêu kiểm soát rủi ro của Mỹ”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, số 12/2011.

            - Bài báo “Hoàn thiện các chỉ tiêu giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước” Tạp chí Kế toán và kiểm toán số 11/2012

            - Bài báo “Mối quan hệ giữa tăng trưởng của doanh nghiệp và nhu cầu tài trợ bên ngoài” Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3/2013

            - Bài báo “Áp ngưỡng tính thuế GTGT ở Việt Nam một số vấn đề đặt ra” Tạp chí Thuế số tháng 11/2013

 

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): Tiếng Anh thành thạo

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Nghiên cứu về các sản phẩm tài chính phái sinh

- Nghiên cứu về quản trị dòng tiền, quản trị các khoản phải thu

- Nghiên cứu về quản trị rủi ro tài chính…                                                                                                         

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 3863