HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:40

TS. Nguyễn Thị Hà

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): NGUYỄN THỊ HÀ

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address):

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính.

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level):Tiến sỹ kinh tế

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Tài chính Kế toán (nay là Học viện Tài chính)

Ngành học: Tài chính- ngân hàng    

Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 1999

Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                   Năm tốt nghiệp: 2001

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành:                                                        Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

 • Tiến sĩ chuyên ngành:         Kinh tế, tài chính ngân hàng                                          Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Học viện Tài chính

 • Tên luận án: Giải pháp tài chính nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong điều kiện nền KTTT ở nước ta.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

(Liệt kê những khóa học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài học viện, các doanh nghiệp, các tổ chức…)

- Giảng các lớp chính quy, tại chức, liên thông , bằng 2 chuyên ngành TCDN và các chuyên ngành khác của Học viện tài chính.

- Giảng TCDN cho các trường ĐH: Viện ĐH mở, ĐH Công Đoàn, ĐH Phương Đông, ĐH Đông Đô, ĐH Đại Nam, ĐH Hòa Bình, ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội.

- Giảng cho các lớp học bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp trung của một số Tập đoàn ở các Tỉnh: Bưu chính viễn thông, Dầu khí…

- Giảng cho các lớp đào tạo giám đốc theo tiêu chuẩn của sở kế hoạch đầu tư tại một số tỉnh: Lào Cai, Hà Nam, Vĩnh Phúc…

- Giảng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu tại các chi cục thuế, chi cục hải quan…

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

Đã từng tham gia công tác đoàn thể của khoa, của Học viện, nguyên là  phó bí thư LCĐ khoa TCDN phụ trách chuyên môn.

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp).

Đã cùng với công ty kiểm toán Việt tham gia tư vấn tài chính, tư vấn thuế cho một số đơn vị.

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài nghiên cứu các cấp (chủ nhiệm hoặc tham gia), nêu rõ hướng nghiên cứu của cá nhân trong thời gian tới)         

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đánh giá xếp loại hiệu quả hoạt động Công ty cổ phần

2005

Học viện

Tham gia

2

Đánh giá giá trị lợi thế thương mại trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp Việt Nam

2007

Học viện

Tham gia

3

Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

2007

Bộ

Tham gia

4

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam

2009

Học viện

Tham gia

5

Quản lý nợ phải thu trong các doanh nghiệp

2010

Học viện

Tham gia

6

Thiết lập các hệ số tài chính trung bình chuẩn trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết chứng khoán ở Việt Nam

2011

Học viện

Chủ nhiệm

7

Vận dụng mô hình toán học để giải quyết những vấn đề về tài chính, kế toán

2011

Học viện

Tham gia

8

Giải pháp cho tăng trưởng bền vững trong ngành thép Việt Nam

2012

Học viện

Chủ nhiệm

9

Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá rủi ro trong các Tập đoàn kinh tế

2012

Bộ

Tham gia

10

Công cụ toán trong phân tích độ nhạy và đo lường rủi ro của dự án đầu tư

2012

Học viện

Tham gia

11

Quản lý nợ trong các TĐKT- Thực trạng và giải pháp

2013

Học viện

Chủ nhiệm

 

 1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Về khủng hoảng tài chính ở khu vực Đông Nam Á và bài học thực tiễn đối với nước ta

1998

Hội thảo khoa học sinh viên

2

Vấn đề kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp Việt Nam

1999

Nghiên cứu khoa học sinh viên

3

Các giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình hội nhập

2001

Tạp chí Đại học tài chính kế toán, số 2

4

Quan điểm về định giá doanh nghiệp theo quy luật cung cầu

2002

Tạp chí Học viện tài chính, số 6

5

Vấn đề xử lý nợ trong các doanh nghiệp

2003

Thông tin tài chính doanh nghiệp, số tháng 4

6

Chất lượng luận văn sinh viên cuối khóa

2003

Hội thảo khoa học giáo viên khoa

7

Những khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

2003

Tạp chí tài chính doanh nghiệp

8

Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

2003

Tạp chí tài chính doanh nghiệp, số 10

9

Giảng viên nữ- những thuận lợi và khó khăn

2003

Nội san nghiên cứu khoa học

10

Sự cần thiết chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH1TV

2004

Hội thảo khoa học giáo viên khoa

11

Lãi suất tiền vay- yếu tố quan trọng tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp

2005

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 6

12

Vấn đề xác định giá trị tài sản khi chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty cổ phần

2005

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 10

13

Giáo viên trẻ với vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học hiện nay

2005

Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện tài chính

14

Công khai minh bạch thong tin trong quản trị doanh nghiệp của các nước thuộc khối OECD vào doanh nghiệp Việt Nam

2006

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 11

15

Làm gì để doanh nghiệp nhà nước vững tin khi gia nhập WTO

2006

Hội thảo khoa học giáo viên khoa, tháng 2

16

Hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nay- thực trạng và giải pháp

2008

Tạp chí tài chính doanh nghiệp, số 2

17

Trao đổi về điểm hòa vốn trong phân tích dự án đầu tư

2009

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 11

18

Những thay đổi trong quản lý tài sản cố định tại thông tư 203

2010

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 3

19

Hiệu quả tài chính dự án đầu tư dưới góc nhìn từ phía ngân hang

2010

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 10

20

Mở rộng mô hình xác định điểm hòa vốn

2011

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 1

21

Hoàn thiện và bổ sụng một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

2012

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 3

22

Nhận diện rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2012

Tạp chí ngân hàng, số 6

23

Nâng cao năng lực tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành giáo dục và đào tạo ở Việt Nam

2012

Tạp chí kinh tế phát triển, số 181

24

Những thay đổi trong quản lý TSCĐ tại TT 45

2013

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 8

 

 1. Sách đã xuất bản:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản/Năm xuất bản

Trách nhiệm

1

Bài tập tài chính doanh nghiệp

NXB Tài  chính/2003

Tham gia biên dịch Anh- Việt

2

Tài chính doanh nghiệp

NXB tài chính/2009

Tham gia biên dịch Anh- Việt

3

Bài tập tài chính doanh nghiệp Học viện Tài chính

NXB Tài chính/2009

Tham gia

4

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Anh của Học viện Tài chính

NXB Tài chính/2009

Tham gia

5

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm, làm bài tập thực hành tài chính doanh nghiệp

NXB Tài chính/2011

Chủ biên

6

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Học viện tài chính

NXB Tài chính/2012

Tham gia

7

Giáo trình tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Anh của Học viện tài chính

NXB Tài chính/2013

Tham gia

8

Bài tập tài chính doanh nghiệp Học viện tài chính

NXB Tài chính/2013

Tham gia

9

Giáo trình tài chính doanh nghiệp trường ĐH Tài chính ngân hàng HN

NXB Tài chính/2013

Tham gia

Dưới đây là hướng nghiên cứu khoa học cho năm 2013- 2014:

 1. Nghiên cứu về bài tập lớn, bài tập tình huống môn học tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh, cụ thể các vấn đề về:
 • Lập và thẩm định tài chính dự án đầu tư
 • Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
 • Chi phí sử dụng vốn
 • Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn
 • Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức trong công ty
 • …..
 1. Nghiên cứu về quản trị dòng tiền tại tập đoàn Than- Khoáng sản VN
 2. Nghiên cứu về các chỉ tiêu tài chính trong các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng.
 3. Nghiên cứu về giá trị doanh nghiệp và phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES) :

 

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: Trình độ cử nhân

Mức độ sử dụng: trình độ A

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

 

Số lần đọc: 4240