HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:19

Ths. Nguyễn Trường Giang

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

2. Giới tính (Sex): NAM

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Cử nhân

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

Từ năm 2007 đến năm 2011: Học đại học tại Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

Từ năm 2012 đến nay: Học cao học tại Học viện Tài chính

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Giảng dạy Môn Tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Tài chính doanh nghiệp

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

1. Bài báo: “Quản lý vốn lưu động với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp” – Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán – số 10 năm 2012

2. Các đề tài nghiên cứu:

- “Giải pháp cho tăng trưởng bền vững các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam” – Tham gia

- “ Lập kế hoạch tài chính – nghiên cứu tình huống công ty cổ phần thủy sản An Giang” – Tham gia

- “Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp ngành cơ khí thủy lợi – thực trạng và giải pháp” – Tham gia

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Tiếng anh

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cấu trúc vốn và tác động đến giá trị doanh nghiệp                                                                                         

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 4623