HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:18

Ths. Bùi Thị Hà Linh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): BÙI THỊ HÀ LINH

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address):

6. Cơ quan công tác:

7. Điện thoại (Tel):

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Thạc sỹ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

- 2003-2007: Sinh viên Khoa Tài chính doanh nghiệp, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, Học viện tài chính.

- 2007: Tốt nghiệp xuất sắc, nhận bằng cử nhân kinh tế của Học viện tài chính.

- 2007- 2010: Học cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Học viện tài chính.

- 2010: Tốt nghiệp xuất sắc, nhận bằng thạc sỹ kinh tế của Học viện tài chính.

- 1/2012 – 12/2013: Học bằng Master chuyên ngành Phân tích tài chính của Đại học La Trobe, Australia.

- 12/2013: Tốt nghiệp xuất sắc và nhận bằng thạc sỹ Phân tích tài chính của Đại học La Trobe, Australia.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Giảng dạy cho sinh viên các hệ chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Học viện tài chính.

- Giảng dạy tài chính doanh nghiệp bằng Tiếng Anh.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

- Tham gia vào Chương trình Học bổng Phát triển Australia với tư cách là tư vấn viên.

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

- Bài  báo:  Quản  trị  cáckhoản phải thu. Tạp chí nghiêncứu Tài chính-Kế  toán,  sốtháng 2/2010

- Bài báo Phân tích rủi rodự án đầu tư dựa trên lýthuyết xác suất. Tạp chí nghiêncứu Tài chính-Kế  toán,  sốtháng 10/2010

- Bài báo: Có hay khôngbong bóng giá vàng. Tạp chí nghiêncứu Tài chính-Kế  toán,  sốtháng 11/2010

- Bài báo Một số chỉ tiêu cảnhbáo rủi ro cân đối dòng tiền, Tạp chí nghiên cứu tài chính số tháng 11/2011.

- Tham gia Đề tài cấp bộ: Xây dựng chỉ tiêu kiểm soát rủi ro tài chính đối với các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, nghiệm thu năm 2012.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Ielts 7.0

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tài chính doanh nghiệp ứng dụng

- Quản trị rủi ro tài chính

- Chứng khoán phái sinh

- Phân tích định lượng tài chính

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 5494