HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:19

Ths. Nguyễn Tuấn Dương

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Nguyễn Tuấn Dương

2. Giới tính (Sex): Nam

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Thạc sỹ kinh tế

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING):

1. Đại học: Học viện Tài chính

            Hệ đào tạo:    Chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 9/2002 đến  6/2006

            Nơi học: Học viện Tài chính, Hà Nội

            Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

            Tên luận văn tốt nghiệp: Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

            Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 5/2006 tại Học viện Tài chính

            Người hướng dẫn: Giảng viên Vũ Văn Ninh

2. Thạc sĩ: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng

            Hệ đào không tập trung từ tháng 8/2006 đến 12/2009

            Nơi học (trường, thành phố):  Học viện Tài chính, Hà Nội

            Ngành học:  Kinh tế Tài chính - Ngân hàng.

            Tên luận văn: Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

            Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 08/2009.

            Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh

3. Tiến sĩ:

            Hình thức đào tạo:   không tập trung, thời gian đào tạo từ 05/2010 đến 05/2014.

            Tại (trường, viện, nước): Học viện Tài chính

            Tên luận án: Cơ cấu vốn của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

            Người hướng dẫn: 1 : PGS, TS. Vũ Công Ty

                                        2 :  TS. Nguyễn Sơn

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Giảng dạy môn Tài chính doanh nghiệp cho hệ đại học tại Học viện Tài chính

- Giảng dạy các môn học hệ đại học: Tài chính doanh nghiệp, Định giá doanh nghiệp, Thẩm định dự án đầu tư cho hệ đại học Đại học Thủy sản Nha Trang, Đại học Đại Nam, Viện Đại học mở Hà Nội.

- Giảng dạy môn tài chính doanh nghiệp cho lớp ôn thi kiểm toán viên, lớp bồi dưỡng kiến thức cho Điện lực Hải Dương, lớp bồi dưỡng đầu vào của chương trình Thạc sĩ Thương mại Quốc tế của Học viện Tài chính, lớp bồi dưỡng kiến thức cho Chương trình Thạc sĩ của Trung tâm Đại học Pháp, Khoa Sau Đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội, lớp bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

Hiện tại là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, phụ trách Ban Chuyên môn

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- Thực hiện tư vấn về phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ cho việc thẩm định tín dụng, tư vấn về kế hoạch tài trợ và biện pháp giảm chi phí lãi vay cho một doanh nghiệp.

- Viết bài cho chuyên trạng điện tử cafef.vn

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

 1. Cung cấp thông tin tài chính: dịch vụ triển vọng cho các công ty chứng khoán, Tạp chí Tài chính Số 7 (537) 2009
 2. Doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Triển vọng qua các chỉ số tài chính, Tạp chí tài chính Số 10 (540) 2009
 3. Tái cấu trúc doanh nghiệp: Nhìn từ VNECO, Tạp chí Tài chính Số 11 (553) 2010
 4. Doanh nghiệp niêm yết năm 2010 và dự báo năm 2011, Tạp chí tài chính Số 2 (556) 2011
 5. Phần bù rủi ro quốc gia của Việt Nam ước tính và áp dụng, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Số 01 (78) 2010
 6. Phương thức tạo lợi nhuận của các tập đoàn kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Số 6 (83) 2010
 7. Chính sách tài trợ và khả năng sinh lời của các công ty niêm yết, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Số 3 (92) 2011, đồng tác giả với Lưu Hữu Đức.
 8. Phân tích SWOT trong tái cấu trúc - Kinh nghiệm tái cấu trúc của Tổng Công ty Vinaconex, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Số 9 (98) 2011, đồng tác giả cùng Trần Thanh Thu
 9. Thực trạng hoạt động các công ty tài chính trong cơ cấu tập đoàn kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Số 12 (101) 2011, đồng tác giả cùng ThS. Lưu Hữu Đức.
 10. Quản lý vốn lưu động với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Số 10 (111) 2012, đồng tác giả cùng Nguyễn Trường Giang.
 11. Hoạt động các công ty tài chính trực thuộc tập đoàn kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Số 05 (118) 2013
 12. Thực trạng hoạt động của các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán số 07 (120) 2013, đồng tác giả với NCS. Trần Đức Trung
 13. Phân tích tình hình tài chính ngành bất động sản, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp số T11/2013, đồng tác giả với Ths. Lưu Hữu Đức.
 14. Chính sách cổ phần hóa gắn với niêm yết cổ phiếu những tác động tích cực đến phương thức quản trị và hiệu quả kinh doanh của các công ty nhà nước, Hội thảo Tác động của chính sách Tài chính Tiền tệ tới hoạt động của Doanh nghiệp năm 2010.
 15. Tái cấu trúc các tổng công ty xây dựng - bài học kinh nghiệm và giải pháp, Hội thảo Tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước 2011, Đồng tác giả với PGS.TS. Vũ Công Ty.
 16. Đề tài NCKH cấp Học viện năm 2013: Sử dụng phân tích tài chính để đánh giá chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng ở Việt Nam – Đồng chủ nhiệm.
 17. Đề tài NCKH cấp Bộ 2012: Xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát rủi ro tài chính đối với các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam – Tham gia
 18. Đề tài NCKH cấp Học viện 2009: Tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lời của các công ty cổ phần niêm yết chứng khoán ở Việt Nam – tham gia
 19. Đề tài NCKH cấp Học viện 2010: Ước lượng chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Tham gia
 20. Đề tài NCKH cấp Học viện 2010: Nâng cao hiệu quả quản lý nợ phải thu của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh – Tham gia
 21. Đề tài NCKH cấp Học viện 2011: Tái cấu trúc các tổng công ty xây dựng: bài học kinh nghiệm và giải pháp – Tham gia
 22. Đề tài NCKH cấp Học viện 2011: Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các doanh nghiệp ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp – Tham gia
 23. Đề tài NCKH cấp Học viện 2012: Xây dựng các mô hình hoạt động đoàn thanh niên ở Học viện Tài chính phù hợp theo học chế tín chỉ - Tham gia
 24. Đề tài NCKH cấp Học viện 2012: Đánh giá hiệu quả sản xuất điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại – Tham gia
 25. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (2012) – Tham gia
 26. Đề tài NCKH cấp Học viện năm 2013: Lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp- lấy tình huống tại công ty Agrifish An Giang – Tham gia

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): Anh văn C

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

            - Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị chiến lược và quản trị tài chính

            - Nghiên cứu ứng dụng kiến thức tài chính tại các doanh nghiệp

            - Nghiên cứu về quản trị rủi ro, định giá doanh nghiệp

Số lần đọc: 5151