HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:17

Ths. Ngô Thị Kim Hòa

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Ngô Thị Kim Hòa

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Học viện Tài chính

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Thạc sĩ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

2005-2009: Cử nhân Học viện Tài chính

2011-2012: Thạc sĩ tại Đại học Công Nghệ Sydney (Master of Business in Finance, University of Technology Sydney)

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Công tác tại Bộ môn Tài chính doanh nghiệp từ 11/2009.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham g ia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài nghiên cứu các cấp (chủ nhiệm hoặc tham gia)

  • Bài báo “Cơ chế hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán số 4(93)/2011.
  • “Giải pháp phối hợp chính sách tài khóa – tiền tệ ở Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán số 6(119)/2013.
  • “Nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam do đâu và hướng xử lý”, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán số 8(121)/2013.
  • Tham gia đề tài cấp Học viện “Giải pháp quản lý nợ phải thu trong doanh nghiệp”, đã nghiệm thu loại xuất sắc ngày 21/3/2011.
  • Tham gia biên soạn giáo trình Tài chính doanh nghiệp bằng tiếng Anh của Học viện Tài chính, đã nghiệm thu loại giỏi 12/2013.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): Tiếng Anh

F. HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục nghiên cứu các nội dung chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, và tham gia thực hiện các đề tài khoa học các cấp, đồng thời hoàn thành luận văn nghiên cứu sinh tại Học viện.

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 1801