HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:21

CN. Bùi Thu Hà

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): BÙI THU HÀ

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Bộ môn TCDN, khoa TCDN, Học viện Tài chính.

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Cử nhân kinh tế.

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

- 2007 –2011: là sinh viên Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

- Từ tháng 9/2011 – 11/2012 công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) chi nhánh Hà Nội.

- Từ tháng 12/2012 là giảng viên bộ môn TCDN khoa TCDN Học viện Tài chính.

- Từ tháng 1/2014 học Master ngành quản lý tài chính doanh nghiệp tại Trường Đại học tổng hợp Sunderland, London, Vương quốc Anh.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Từ 12/2012 đến 12/2013 là giảng viên tập sự bộ môn TCDN khoa TCDN Học viện Tài chính.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

- Từ năm 2007 – 2011 là Bí thư chi đoàn lớp CQ45/11.10 khoa TCDN Học viện Tài chính.

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- là nhân viên phòng quan hệ khách hàng ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế từ 9/năm 2011 đến 11/2012.

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

Trách nhiệm

  1.  

Hệ thống câu hỏi và bài tập TCDN

Nhà xuất bản tài chính 2014

Tham gia

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

- Anh văn: IELTS 6.0

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường.

                                                                                                Người kê khai

Bùi Thu Hà

                                                                                                                       

 

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): BÙI THU HÀ

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 30/06/1989

4. Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): nhà 12, ngõ 141, đường Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Bộ môn TCDN, khoa TCDN, Học viện Tài chính.

7. Điện thoại (Tel): - Home: 38385747; Mobile: 01999822103.

8. Hòm thư điện tử (Email) : buithuha.hvtc@gmail.com

9. Học vị (Education level): Cử nhân kinh tế.

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

- 2007 –2011: là sinh viên Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

- Từ tháng 9/2011 – 11/2012 công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) chi nhánh Hà Nội.

- Từ tháng 12/2012 là giảng viên bộ môn TCDN khoa TCDN Học viện Tài chính.

- Từ tháng 1/2014 học Master ngành quản lý tài chính doanh nghiệp tại Trường Đại học tổng hợp Sunderland, London, Vương quốc Anh.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Từ 12/2012 đến 12/2013 là giảng viên tập sự bộ môn TCDN khoa TCDN Học viện Tài chính.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

- Từ năm 2007 – 2011 là Bí thư chi đoàn lớp CQ45/11.10 khoa TCDN Học viện Tài chính.

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- là nhân viên phòng quan hệ khách hàng ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế từ 9/năm 2011 đến 11/2012.

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

Trách nhiệm

  1.  

Hệ thống câu hỏi và bài tập TCDN

Nhà xuất bản tài chính 2014

Tham gia

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

- Anh văn: IELTS 6.0

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường.

                                                                                                Người kê khai

                Bùi Thu Hà

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 2886