HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:38

TS. Đoàn Hương Quỳnh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Đoàn Hương Quỳnh

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp - Khoa Tài chính Doanh nghiệp- Học viện tài chính

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Tiến sỹ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

* Tốt nghiệp đại học: Đại học Tài chính kế toán Hà Nội –Nay là Học viện tài chính Chuyên ngành: Tài chính tín dụng

     Thời gian đào tạo: 4 năm           Năm tốt nghiệp: 1996

* Bằng Tiến sĩ:

   - Nơi đào tạo: Học viện Tài chính          Thời gian đào tạọ: 5 năm

   - Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

- Tháng, năm được cấp bằng Tiến sĩ: Đã bảo vệ luận án Tiến sỹ ngày 21 tháng 6 năm 2010

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Giảng cho các lớp Giám đốc tài chính CFO, CEO.

-Giảng cho các lớp kế toán trưởng.

-Giảng cho các doanh nghiệp bên ngoài về quản lý tài chính, thẩm định dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

-Giảng cho các ngân hàng về thẩm định dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và phân tích dòng tiền.

…….

-

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

-Phó trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp.

- Chủ tịch công đoàn khoa.

- Nguyên Ủy viên BCH Liên chi đoàn khoa Tài chính doanh nghiệp.

- Nguyên Phó bí thư chi đoàn giáo viên.

- Nguyên Trưởng ban nữ công khoa Tài chính doanh nghiệp.

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- Tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp về: Thẩm định dự án đầu tư, tư vấn các vấn đề phát sinh về tài chính-kế toán trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

a.Biên soạn sách, giáo trình

Tên sách

Năm

Cấp quản lý

Trách nhiệm

 Sách: Bài tập Tài chính Doanh nghiệp

2008

HVTC

Tham gia

Dịch sách tham khảo: Corparate finance

2009

HVTC

Tham gia

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

2010

HVTC

Tham gia

Sách :Bài tập Tài chính doanh nghiệp

2013

HVTC

Đồng chủ biên

b. C¸c bµi b¸o ®· c«ng bè

 

TT

Tên bài

Tên báo/ Tạp chí

Số và năm đăng tải

 1.  

Thực trạng và các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam hiên nay”

 

Hội thảo khoa học HVTC

NXB TC, GPXB192012/CXB/397-128/TC tháng 8/2012

 

 1.  

 Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu qua mô hình Dupont

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

Tháng 12/2013

 1.  

Thách thức đối với nữ giảng viên HVTC trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Kỷ yếu HTKH

Tháng 3/2014

 1.  

Doanh nghiệp với việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Hội thảo KH quốc tế

Tháng 11

/2010

 1.  

Nguyên nhân chủ yếu tái cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

T¹p chÝ nghiªn cøu tµi chÝnh kÕ to¸n

Sè 2 (79)/2010

 1.  

Vận dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của DNNN

Toạ đàm khoa học

Th¸ng 1/2010

 1.  

Nhận diện về các loại rủi ro trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp

T¹p chÝ nghiªn cøu tµi chÝnh kÕ to¸n

Sè 11 (76)/2009

 1.  

Một số quan điểm cơ bản về tái cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước

 

Kiểm toán

Số 7 (104) /2009

 1.  

Sử dụng nợ trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp: “Con dao hai lưỡi”

 

Tạp chí Tài chính

 số 6 (536)/2009

 1.  

Nguyên tắc cơ bản để tài trợ vốn đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

 

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

số 5 (70) năm 2009

 1.  

Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến rủi ro tài chính và tỷ suất sinh lời của của doanh nghiệp  

 

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

số 4 năm 2009

 1.  

Tìm hiểu về công tác thẩm định giá và nghề thẩm định giá trên thế giới”.

 

Tạp chí quản lý ngân quỹ Quốc gia

số 22/2004

 1.  

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt nam

Tạp chí Thanh tra tài chính

số 21/2004

 1.  

Một vài tham số đặc trưng được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro của cổ phiếu thường”.

 

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia

số 19+20 / 2004

 1.  

Một số vấn đề về phân phối lợi nhuận khi chuyển Công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

Kỷ yếu hội thảo khoa học

Tháng 5/2004

 1.  

Để nữ giảng viên Học viện Tài chính tự tin với công tác nghiên cứu khoa học

Kỷ yếu hội thảo khoa học

Tháng 5/ 2004

 1.  

Cơ chế bảo toàn phát triển vốn và chính sách phân phối lợi nhuận trong DNNN hiện nay

T¹p chÝ nghiªn cøu tµi chÝnh kÕ to¸n

Sè 2 (55)/2001

 

 c. Các đề tài khoa học đã tham gia

+ Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ với tên: “Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt nam”- đạt loại Giỏi

+ Tham gia viết một công trình NCKH cấp Bộ đạt loại giỏi “Xây dựng các chỉ tiêu kiểm

 soát rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam”

+ Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Học viện “Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp Việt nam hiện nay” –đạt kết quả xuất sắc.

 + Chủ nhiệm 1 công trình NCKH cấp Học Viện: “Huy động vốn bằng phát bằng phát hành cổ phiếu của các công ty niêm yết trên TTCK. Thực trạng và những vấn đề đặt ra”-  đạt kết quả xuất sắc.

  + Chủ nhiệm một  công trình khoa học cấp Học viện: “Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản” đạt loại xuất sắc.

+ Tham gia  đề tài cấp Học Viện được đánh giá loại xuất sắc: “ Quản lý nợ phải thu trong các Doanh nghiệp Việt Nam”

+Tham gia một công trình khoa học cấp Học viện : “Chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” đạt loại xuất sắc

+Tham gia một công trình khoa học cấp Học viện: “Sáp nhập hợp nhất doanh nghiệp- Thực trạng và giải pháp”- đạt loại xuất sắc.

+Tham gia một công trinh khoa học cấp Học viện: “Nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng”- đạt loại xuất sắc.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): Tốt nghiệp đại học: Đại học Mở Hà nội, chuyên ngành: Tiếng Anh .Thời gian đào tạo: 3 năm, Năm tốt nghiệp: 2008

F. HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

-Nghiên cứu về dòng tiền và quản trị dòng tiền.

-Nghiên cứu về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

-Nghiên cứu về phương pháp lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

-Nghiên cứu về rủi ro tài chính và các công cụ kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp.

-Nghiên cứu về vấn đề sáp nhập hợp nhất doanh nghiệp.

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 4445