HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:16

Ths. Hồ Quỳnh Anh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): HỒ QUỲNH ANH

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp- Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) :  

9. Học vị (Education level): Thạc Sỹ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

Đại học: Chuyên ngành Tài Chính- Ngân Hàng Học Viện Tài Chính

Thạc Sỹ: Chuyên ngành Tài chính- Ngân Hàng, Học Viện Tài Chính

Tham gia các khóa học của Viện Quản Trị Tài Chính AFC (quản trị dòng tiền,giám đốc tài chính)

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Tham gia giảng dạy Tài Chính Doanh Nghiệp theo sự phân công của bộ môn

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

Đề tài :  “Chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Đề tài :  “Sử dụng phân tích tài chính để đánh giá chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng ở Việt Nam.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): Tiếng Anh

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Tham gia các khoá học ngắn hạn liên kết với các trường quốc tế.

Tham gia viết báo, đề tài.

Nghiên cứu sinh

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 1815